Przetargi.pl
Prowadzenie dyżurów Zimowego Utrzymania Dróg i objazdów dróg w Rejonach Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy ogłasza przetarg

 • Adres: 85-950 Bydgoszcz, ul. Fordońska 6
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 52 3234500,3234580 , fax. 52 3234504, 3234574
 • Data zamieszczenia: 2010-12-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy
  ul. Fordońska 6 6
  85-950 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 3234500,3234580, fax. 52 3234504, 3234574
  REGON: 01751157500036
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bydgoszcz.gddkia.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa centralna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Prowadzenie dyżurów Zimowego Utrzymania Dróg i objazdów dróg w Rejonach Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Prowadzenie dyżurów Zimowego Utrzymania Dróg i objazdów dróg w Rejonach Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy: - Bydgoszcz (Obwód Drogowy Bydgoszcz), - Inowrocław (Obwody Drogowe Latkowo i Strzelno), - Nakło n/Not. (Obwody Drogowe Paterek i Koronowo), - Świecie (Obwód Drogowy Przechowo),- Toruń (Obwód Drogowy Toruń), - Włocławek.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 716300003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gddkia.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach