Przetargi.pl
Dostawa sprzętu komputerowego

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie ogłasza przetarg

 • Adres: 87-162 Lubicz, Gronowo 128
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 056 6784118, -25, -66 , fax. 056 6784118
 • Data zamieszczenia: 2010-12-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie
  Gronowo 128 128
  87-162 Lubicz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 056 6784118, -25, -66, fax. 056 6784118
  REGON: 00009582200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zsgronowo.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: szkoła ponadgimnazjalna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu komputerowego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego jest dostawa następującego sprzętu komputerowego: a) część I - projektory (34 szt.), b) część II - Access Point ( 14 szt.), c) część III - serwer (1 szt.). Szczegółowy opis wymaganych parametrów sprzętu zawiera załącznik nr 6 do SIWZ Formularz cenowy. Dostawa stanowiąca przedmiot zamówienia realizowana jest na potrzeby projektu Szkoła przyszła do Ciebie nr WND-POKL.09.03.00-04-015/10, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 302360002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 4 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zsgronowo.edu.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach