Przetargi.pl
Wykonywanie usług w gospodarstwie łowieckim Nadleśnictwa Barlinek w roku 2021

Nadleśnictwo Barlinek ogłasza przetarg

 • Adres: 74-320 Barlinek, ul. Tunelowa
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 957 466 526 , fax. 957 466 543
 • Data zamieszczenia: 2021-01-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nadleśnictwo Barlinek
  ul. Tunelowa
  74-320 Barlinek, woj. zachodniopomorskie
  tel. 957 466 526, fax. 957 466 543
  REGON: 81053898800000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka administarcji publicznej nieposiadająca ososbowosci prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonywanie usług w gospodarstwie łowieckim Nadleśnictwa Barlinek w roku 2021
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach „Wykonywanie usług w gospodarstwie łowieckim Nadleśnictwa Barlinek w roku 2021” 3 | S t r o n a (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r., poz. 2100 z późn. zm. – dalej: „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu gospodarki łowieckiej do wykonania w zasięgu administracyjnym Ośrodka Hodowli Zwierzyny Nadleśnictwa Barlinek w roku 2021. Zakres prac obejmuje: obsługę polowań zbiorowych, budowa nowych urządzeń łowieckich, podprowadzanie na polowaniach indywidualnych. Transport myśliwych na polowaniach indywidualnych i zbiorowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77200000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach