Przetargi.pl
ZAKUP I SUKCESYWNA DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO DLA POJAZDÓW I MASZYN MPGK SP. Z O.O. W CHOSZCZNIE ORAZ GMINY CHOSZCZNO W ROKU 2021

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 73-200 Choszczno, ul. Wolności
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 957 652 375 , fax. 957 652 375
 • Data zamieszczenia: 2021-01-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
  ul. Wolności 26
  73-200 Choszczno, woj. zachodniopomorskie
  tel. 957 652 375, fax. 957 652 375
  REGON: 32043044800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mpgkchoszczno.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ze 100% udziałem gminy Choszczno

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ZAKUP I SUKCESYWNA DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO DLA POJAZDÓW I MASZYN MPGK SP. Z O.O. W CHOSZCZNIE ORAZ GMINY CHOSZCZNO W ROKU 2021
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup i sukcesywna dostawa oleju napędowego na potrzeby pojazdów i maszyn Zamawiającego- Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. oraz Gminy Choszczno o parametrach spełniających wymogi normy PN-EN 590 oraz odpowiednio zapisy Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 09 października 2015r.- w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015r., poz. 1680 ze zm.).Dostawy będą się odbywały do dwóch zbiorników (osobnych dla każdego Zamawiającego) znajdujących się na terenie Zakładu Ochrony Środowiska, w Choszcznie, przy ul. Wolności 60. Zamawiający szacuje, że zamówienie będzie obejmowało 140 000 litrów na potrzeby MPGK Sp. z o.o. oraz 35 000 litrów na potrzeby Gminy Choszczno. Poszczególne dostawy będą realizowane w terminie nie dłuższym niż 24 godziny od momentu złożenia przez Zamawiającego zamówienia, przy czym zamówienie będzie przekazane w formie elektronicznej lub faksem. Zamówienia będą przekazywane w wyżej określony sposób osobno przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. oraz przez Gminę Choszczno. Zamawiający dopuszcza również przekazywanie zamówień przez portal zakupowy Wykonawcy, jeżeli Wykonawca będzie taki posiadał do obsługi realizacji zamówień. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek Wykonawcy, za zgodą Zamawiającego, dostawa może być zrealizowana w terminie dłuższym niż podany powyżej, przy czym na zamówieniu Zamawiający określa uzgodniony maksymalny termin poszczególnej dostawy. Dostawy oleju napędowego będą realizowane w ilościach zależnych od bieżących potrzeb Zamawiającego. Jednorazowa wielkość dostawy to ok. 4.000 l.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09134100-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach