Przetargi.pl
Wykonywanie usług transportowych wraz z wywozem odpadów w kontenerach dla potrzeb Zamawiającego w roku 2021.

Gdańskie Nieruchomości - Samorządowy Zakład Budżetowy ogłasza przetarg

 • Adres: 80-254 Gdańsk, Partyzantów
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 3201032, 3200220, 3023282, , fax. 583 458 235
 • Data zamieszczenia: 2020-12-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gdańskie Nieruchomości - Samorządowy Zakład Budżetowy
  Partyzantów 74
  80-254 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 58 3201032, 3200220, 3023282, , fax. 583 458 235
  REGON: 19281776900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.nieruchomoscigda.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samorządowy Zakład Budżetowy - zarządzanie nieruchomościami

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonywanie usług transportowych wraz z wywozem odpadów w kontenerach dla potrzeb Zamawiającego w roku 2021.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług transportowych w zakresie: a) Przeprowadzek lokatorów przy użyciu samochodu z plandeką o maksymalnej masie całkowitej od 2 do 3,5t wraz z pracą 4 ładowaczy. Ilość godzin przewidziana dla danej usługi: 150. Dysponentem pojazdów i ładowaczy w w/w zakresie będzie kierownik Działu Eksploatacji Zasobu lub osoby przez niego upoważnione. b) Załadunku i przewiezienia ruchomości osób eksmitowanych do wskazanego lokalu socjalnego, pomieszczenia tymczasowego, względnie do magazynu (w przypadku lokali użytkowych, garaży, komórek, itp.) oraz programu CTUS. Eksmisje będą przeprowadzone przy użyciu zespołu składającego się z samochodu o maksymalnej masie całkowitej od 2 do 3,5 t wraz z pracą 4 ładowaczy. W uzasadnionych przypadkach przy użyciu 2 zespołów. Wykonawca musi zapewnić worki foliowe na rzeczy osobiste eksmitowanych, kartony papierowe na ruchomości szklane itp. taśmę do zaklejania worków i mebli eksmitowanych, narzędzia do rozmontowywania mebli (kombinerki, śrubokręt, młotek itp.). Odpady i porzucone rzeczy Wykonawca będzie zobowiązany wywieźć na miejskie wysypisko. Ilość godzin przewidziana dla danej usługi – 371. Dysponentem pojazdów i ładowaczy w w/w zakresie będzie kierownik Działu Windykacji lub osoby przez niego upoważnione. c) Podstawienia kontenerów o pojemności od 3 do 7 m3 do miejsc wskazanych przez Zamawiającego oraz wywóz kontenerów z odpadami. Przewidziana ilość kontenerów do podstawienia: - o pojemności 7 m3 przeznaczonych odpady zielone (np. trawa, liście, gałęzie, krzaki, drewno itp.) -100 - o pojemności 3 m3 przeznaczonych na odpady budowlane, poremontowe, gruz (np. futryny, drzwi, okna, tynki, cegły itp.): 25, - o pojemności 7 m3 przeznaczonych na odpady budowlane, poremontowe, gruz (np. futryny, drzwi, okna, tynki, cegły itp.): 25, - pojemności 7 m3 przeznaczonych na odpady nietypowe w tym wielkogabarytowe i inne odpady pozostawione w lokalach, piwnicach, komórkach gospodarczych, z pogorzelisk itp. (np. meble, dywany, odzież, sprzęt elektroniczny, złom itp.): 200.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60100000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: - ZADANIE 1 – 1500,00 zł - ZADANIE 2 – 4000,00 zł; W przypadku składania oferty na więcej niż jedno zadanie oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości sumy wadiów na poszczególne zadania.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Do oferty Wykonawca musi załączyć aktualny na dzień złożenia: 1) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania za mówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami. 2) wykaz osób, (dotyczy kierowców - zgodnie z drukiem Zdolność zawodowa; wykaz osób) skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych i zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. „Stosowna sytuacja” wystąpi wyłącznie w przypadku, kiedy: 1) Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych (w zakresie dysponowania wyposażeniem i urządzeniem technicznym) lub zdolnościach zawodowych (w zakresie osób skierowanych do realizacji zamówienia) innych podmiotów, udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 2) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5. 2. Złożyć Druk “OFERTA”, który należy sporządzić wg wzoru druku Zamawiającego. 3. Podać w złożonej ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy i nazwy podwykonawców. W przypadku nie wskazania podwykonawców, Zamawiający uzna, że całość zamówienia będzie wykonywana przez Wykonawcę osobiście. 4. Złożyć podpisany przez Wykonawcę Formularz cenowy odpowiednio na wybrane zadanie, który należy sporządzić wg wzoru druku Zamawiającego. 5. Podać w wykazie „zdolność techniczna” rok pierwszej rejestracji samochodów zgodnie z pkt. 21 ppkt. 2 SIWZ. 6. Podać w wykazie zdolność zawodowa – wykaz osób” okres doświadczenia osób na stanowisku kierowców zgodnie z pkt. 21 ppkt. 3 SIWZ. 7. Do oferty należy załączyć oryginalne formy wadium wniesione w jednej z form określonych w punkcie 15 SIWZ ppkt. 2-5 SIWZ. 8. Zaleca się załączyć do oferty kopię dowodu wpłaty wadium wpłaconego w pieniądzu. 9. Wykazać, że oferta została podpisana przez osobę(y) uprawnioną(e) do występowania w imieniu i na rzecz Wykonawcy. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 3 do siwz. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach