Przetargi.pl
Wykonywanie usług konserwacji i naprawy sprzętu kserograficznego (nr sprawy 13/2010/ZP)

Zakład Obsługi Ministerstwa Obrony Narodowej (ZO MON) ogłasza przetarg

 • Adres: 00-909 Warszawa, ul. Puławska 4/6 (wejście od ul. Rakowieckiej 2A)
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 6871745, 6871812 , fax. 022 6871030, 6870413
 • Data zamieszczenia: 2010-12-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Obsługi Ministerstwa Obrony Narodowej (ZO MON)
  ul. Puławska 4/6 (wejście od ul. Rakowieckiej 2A)
  00-909 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 6871745, 6871812, fax. 022 6871030, 6870413
  REGON: 00066533700036
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zomon.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Gospodarstwo pomocnicze Ministerstwa Obrony Narodowej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonywanie usług konserwacji i naprawy sprzętu kserograficznego (nr sprawy 13/2010/ZP)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług serwisowych świadczonych na rzecz komórek organizacyjnych MON i ZO MON dot. urządzeń kserograficznych zlokalizowanych na terenie Warszawy w kompleksach: Klonowa 1 i 2, Rakowiecka 2, 2a, 4a, Al. Niepodległości 218, Nowowiejska 29a. Kod numeryczny wg wspólnego słownika zamówień (CPV): 50310000-1 - usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn biurowych. Wykaz urządzeń kserograficznych podzielony na grupy wg typów zawiera załącznik nr 2, 3 i 4 SIWZ. Czynności konserwacyjne zawiera załącznik nr 9 SIWZ. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 503100001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiajacy nie wymaga wniesienia wadium w prowadzonym postepowaniu

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zomon.mil.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach