Przetargi.pl
Zakup piasku i soli drogowej do sporządzenia mieszanki piaskowo-solnej na piaskarki w 2011r. sukcesywnie, w miarę potrzeb Zamawiającego, z dostawą na place składowe Służb Drogowo-Mostowych w Mińsku Mazowieckim, w Stanisławowie i bazę SKR w Halinowie

Zarząd Dróg Powiatowych ogłasza przetarg

 • Adres: 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Warszawska 219
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 025 7582891 , fax. 025 7582891
 • Data zamieszczenia: 2010-12-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych
  ul. Warszawska 219 219
  05-300 Mińsk Mazowiecki, woj. mazowieckie
  tel. 025 7582891, fax. 025 7582891
  REGON: 71158670000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://powiatminski.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup piasku i soli drogowej do sporządzenia mieszanki piaskowo-solnej na piaskarki w 2011r. sukcesywnie, w miarę potrzeb Zamawiającego, z dostawą na place składowe Służb Drogowo-Mostowych w Mińsku Mazowieckim, w Stanisławowie i bazę SKR w Halinowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część I. Zakup 390 Mg soli drogowej do sporządzenia mieszanki piaskowo-solnej na piaskarki w 2011r. sukcesywnie, w miarę potrzeb Zamawiającego, z dostawą na place składowe Służb Drogowo-Mostowych w Mińsku Mazowieckim, w Stanisławowie i bazę SKR w Halinowie. Część II. Zakup 2500 Mg piasku do sporządzenia mieszanki piaskowo-solnej na piaskarki w 2011r. sukcesywnie, w miarę potrzeb Zamawiającego, z dostawą na place składowe Służb Drogowo-Mostowych w Mińsku Mazowieckim, w Stanisławowie i bazę SKR w Halinowie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 349271002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiatminski.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach