Przetargi.pl
Wykonywanie robót parkieciarsko-cykliniarskich w obiektach Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ogłasza przetarg

 • Adres: 30-084 Kraków, ul. Podchorążych 2
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 662 60 53 , fax. 12 637 22 43
 • Data zamieszczenia: 2013-07-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
  ul. Podchorążych 2 2
  30-084 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 662 60 53, fax. 12 637 22 43
  REGON: 00000137600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.up.krakow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonywanie robót parkieciarsko-cykliniarskich w obiektach Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Zlecenie wykonania robót parkieciarsko-cykliniarskich w pomieszczeniach w obiektach Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie w okresie kolejnych 24 m-cy. Prace będą Zlecane przez Użytkowników jednostek Uczelni i kierowane do realizacji. UWAGA: Zamawiający nie gwarantuje konkretnej ilości prac do wykonania przez Wykonawcę! Prace będą wynikały ze zleceń spływających w okresie trwania umowy od jednostek Uczelni.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454321139
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 24 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.up.krakow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach