Przetargi.pl
Dostawa routera/firewalla, notebooków i drukarki

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ogłasza przetarg

 • Adres: 30-084 Kraków, ul. Podchorążych 2
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 662 60 53 , fax. 12 637 22 43
 • Data zamieszczenia: 2013-07-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
  ul. Podchorążych 2 2
  30-084 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 662 60 53, fax. 12 637 22 43
  REGON: 00000137600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.up.krakow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa routera/firewalla, notebooków i drukarki
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa routera/firewalla, notebooków i drukarki w 4 zadaniach: router/firewall, ultrabook, drukarka, 2 szt. laptopów
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 302000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 14 dni

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.up.krakow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach