Przetargi.pl
Wykonywanie prac remontowych, św. usług pogotowia techn. w zakresie robót ogólnobudowlanych zw. z utrzymywaniem zasobów w należyt. stanie techn. w zasob. ZGN Praga-Południe teren AN5 w2022 i 2023r

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy ogłasza przetarg

 • Adres: 04-022 Warszawa, Walewska 4
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-08-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy
  Walewska 4
  04-022 Warszawa, woj. mazowieckie
  REGON: 015259640
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonywanie prac remontowych, św. usług pogotowia techn. w zakresie robót ogólnobudowlanych zw. z utrzymywaniem zasobów w należyt. stanie techn. w zasob. ZGN Praga-Południe teren AN5 w2022 i 2023r
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia przedmiotowego postępowania jest wykonywanie prac remontowych w zakresie robót ogólnobudowlanych, świadczenie usług pogotowia technicznego w zakresie robót ogólnobudowlanych związanych z utrzymywaniem zasobów w należytym stanie technicznym w zasobach administrowanych przez ZGN Praga-Południe m. st. Warszawy na terenie Administracji Nieruchomości Nr 5 w latach 2022 i 2023.2. Zakres zamówienia obejmuje m.in.:1) roboty ogólnobudowlane,2) roboty tynkowe i okładzinowe,3) roboty posadzkowe i wykładzinowe,4) roboty stolarskie, szklarskie, kowalsko-ślusarskie,5) roboty malarskie, murarskie,6) roboty zewnętrzne,7) roboty ciesielskie,8) przemurowanie przewodów kominowych,9) obsadzanie kratek wentylacyjnych i drzwiczek rewizyjnych,10) uszczelnianie przewodów kominowych,11) montaż wkładów kominowych, nasad kominowych,12) montaż nawiewników,13) wykonywanie otworów wentylacyjnych w drzwiach,14) roboty zewnętrzne,15) roboty zduńskie, ciesielskie, dachowe,16) odłączanie urządzeń mechanicznych od przewodów kominowych,17) świadczenie usług pogotowia technicznego.3. Wykonawca zobowiązany jest świadczyć usługi w zakresie pogotowia w dni powszednie od godz. 20-tej do godz. 8-ej dnia następnego oraz w dni świąteczne i wolne od pracy w ciągu całej doby. Wykonawca zobowiązany jest również zagwarantować dojazd ekipy naprawczej i przystąpić do usuwania awarii w terminie do 2 godz. od momentu zgłoszenia telefonicznego awarii.4. Zakres prac określa: 1) Przedmiar robót oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - stanowiąca załącznik nr 10 do SWZ.Zamawiający zastrzega możliwość zmiany ilości prac podanych przez Zamawiającego w trakcie realizacji zamówienia poprzez zmniejszenie lub zwiększenie ilości prac oraz zmianę zakresu prac poprzez dodanie nowych pozycji (innych jak w przedmiarze robót) z powodu konieczności dostosowania prac do bieżących potrzeb Zamawiającego. Podane pozycje i ilości w przedmiarach robót mają charakter szacunkowy i służą jedynie do porównania ofert. UWAGA:Przedmiar robót obejmuje najczęściej występujące roboty budowlane w okresie ostatnich 3 lat.2) Wykaz adresowy budynków (prace ogólnobudowlane) oraz wykaz adresowy budynków wraz z rodzajem przewodów kominowych (w zakresie napraw kominów) - stanowiący załącznik nr 11 do SWZ,3) Zakres usług w ramach pogotowia technicznego, określa załącznik nr 12 do SWZ.UWAGA Na terenie Administracji Nieruchomości nr 5 wykonano średnio 4 wyjazdy pogotowia technicznego ROCZNIE. Podana ilość wyjazdów ma charakter szacunkowy i służy jedynie do porównania ofert.5. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia, że udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym (rozumiany jako praca przewozowa obliczana w godzinach) użytkowanych przy wykonywaniu umowy wynosi co najmniej 10 % (zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobilności i paliwach alternatywnych).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach