Przetargi.pl
Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących, w podziale na pakiety

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza przetarg

 • Adres: 02-091 Warszawa, Żwirki i Wigury 61
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 57 20 316
 • Data zamieszczenia: 2022-08-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Warszawski Uniwersytet Medyczny
  Żwirki i Wigury 61
  02-091 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 57 20 316
  REGON: 000288917
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wum.edu.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących, w podziale na pakiety
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. wpodziale na części zamówienia, zwane dalej Pakietami 1 i 2:Pakiet 1: Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących marki HP;2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, został określony w Formularzu asortymentowo-cenowym zawierającym opis przedmiotu zamówienia, stanowiącym dla Pakietu 1 Załącznik nr 2.1 do SWZ.3. Materiały eksploatacyjne stanowiące przedmiot zamówienia będą:a) fabrycznie nowe (lub regenerowane) wytworzone seryjnie w cyklu produkcyjnym;b) posiadać wydajność co najmniej taką jak materiał eksploatacyjny oryginalny zalecany przez producentów posiadanych urządzeń oraz będą w pełni kompatybilne z posiadanymi urządzeniami, w tym w zakresie współpracy z oprogramowaniem urządzeń, monitorującym stan zasobników(tonerów i wkładów atramentowych);c) opakowane hermetycznie i nie będą nosić śladów użytkowania;d) opatrzone znakiem firmowym producenta, etykietą zawierającą numer katalogowy, kod kreskowy oraz termin ważności;e) w żadnym stopniu nie będą naruszać praw patentowych ani innej własności intelektualnej.4. Ilekroć w Formularzu asortymentowo-cenowym, Zamawiający przywołał numer katalogowy tonera oraz wkładu atramentowego nadany przez producenta posiadanych urządzeń, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu „równoważnego”, w rozumieniu art. 99 ust. 5 ustawy oraz zgodnie z art. 99 ust. 6 określa nw. kryterium równoważności.5. Przez materiał eksploatacyjny „równoważny” Zamawiający rozumie produkt (toner lub wkład atramentowy) zapewniający wydajność co najmniej taką jak materiał eksploatacyjny oryginalny zalecanyprzez producenta posiadanych urządzeń drukujących i kopiujących.1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. wpodziale na części zamówienia, zwane dalej Pakietami 1 i 2:Pakiet 2: Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących. (dot. innych marek niż wymienione w Pakiecie 1);- na warunkach określonych w Projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, został określony w Formularzu asortymentowo-cenowym zawierającym opis przedmiotu zamówienia, stanowiącym dla Pakietu 2 Załącznik nr 2.2 do SWZ.3. Materiały eksploatacyjne stanowiące przedmiot zamówienia będą:a) fabrycznie nowe (lub regenerowane) wytworzone seryjnie w cyklu produkcyjnym;b) posiadać wydajność co najmniej taką jak materiał eksploatacyjny oryginalny zalecany przez producentów posiadanych urządzeń oraz będą w pełni kompatybilne z posiadanymi urządzeniami, w tym w zakresie współpracy z oprogramowaniem urządzeń, monitorującym stan zasobników(tonerów i wkładów atramentowych);c) opakowane hermetycznie i nie będą nosić śladów użytkowania;d) opatrzone znakiem firmowym producenta, etykietą zawierającą numer katalogowy, kod kreskowy oraz termin ważności;e) w żadnym stopniu nie będą naruszać praw patentowych ani innej własności intelektualnej.4. Ilekroć w Formularzu asortymentowo-cenowym, Zamawiający przywołał numer katalogowy tonera oraz wkładu atramentowego nadany przez producenta posiadanych urządzeń, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu „równoważnego”, w rozumieniu art. 99 ust. 5 ustawy oraz zgodnie z art. 99 ust. 6 określa nw. kryterium równoważności.5. Przez materiał eksploatacyjny „równoważny” Zamawiający rozumie produkt (toner lub wkład atramentowy) zapewniający wydajność co najmniej taką jak materiał eksploatacyjny oryginalny zalecanyprzez producenta posiadanych urządzeń drukujących i kopiujących.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30192113-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-08-18

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach