Przetargi.pl
Wykonywanie okresowych przeglądów technicznych wraz z obsługą serwisową systemów zabezpieczenia przeciwpożarowego znajdujących się w siedzibach Urzędu m.st. Warszawy wraz z terenami do nich przyległymi będącymi w administrowaniu Biura Organizacji Urzędu Urzędu m.st. Warszawy.

Miasto Stołeczne Warszawa ogłasza przetarg

 • Adres: 00-950 Warszawa, Pl. Bankowy
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. +48 22 4431400, , fax. +48 22 4431402
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Stołeczne Warszawa
  Pl. Bankowy 3/5
  00-950 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. +48 22 4431400, , fax. +48 22 4431402
  REGON: 015259640
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.warszawa.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonywanie okresowych przeglądów technicznych wraz z obsługą serwisową systemów zabezpieczenia przeciwpożarowego znajdujących się w siedzibach Urzędu m.st. Warszawy wraz z terenami do nich przyległymi będącymi w administrowaniu Biura Organizacji Urzędu Urzędu m.st. Warszawy.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie czynności i usług mających na celu zabezpieczenie przeciwpożarowe obiektów budowlanych wraz z terenem będących w administrowaniu Biura Organizacji Urzędu w Urzędzie m.st. Warszawy zgodnie z ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 1991 r. Nr 81, poz. 351) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719), poprzez wykonywanie przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych systemów sygnalizacji pożaru (SSP), systemów gaszenia gazem (SUG), systemów oddymiania klatek schodowych, oświetlenia ewakuacyjnego oraz przeciwpożarowych wyłączników prądu, gaśnic, hydrantów wraz z pomiarem ich wydajności, zestawów podnoszących ciśnienie, badanie ciśnieniowe węży oraz kurtyn przeciwpożarowych. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 2 do Umowy - Opisie przedmiotu zamówienia wraz z Zakresem czynności dla poszczególnych Części. 3. W celu realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca lub Podwykonawca zobowiązany jest do zatrudniania na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. 2016 poz. 1666, 2138 i 2255), w pełnym wymiarze czasu pracy osób wykonujących czynności związane z realizacją przedmiotu zamówienia, które opisane zostały szczegółowo w Zakresie prac dla Części I, dla Części II, dla Części III oraz dla Części IV, który stanowi załącznik nr 2 do Umowy. 4. Postępowanie podzielone jest na cztery części: Część 1 – wykonywanie przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych systemów sygnalizacji pożaru (SSP), systemów oddymiania klatek schodowych oraz kurtyn przeciwpożarowych, znajdujących się w obiektach administrowanych przez Biuro Organizacji Urzędu w Urzędzie m.st. Warszawy. Część 2 – wykonywanie przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych systemów gaszenia gazem (SUG), znajdujących się w obiektach administrowanych przez Biuro Organizacji Urzędu w Urzędzie m.st. Warszawy. Część 3 – wykonywanie przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych gaśnic, hydrantów wraz z pomiarem ich wydajności, zestawów podnoszących ciśnienie oraz badania ciśnieniowego węży wraz z naniesieniem oznakowanie miejsc rozmieszczenia urządzeń gaśniczych i podręcznego sprzętu gaśniczego, oznakowania wyłączników głównych pożarowych, oznakowania urządzeń ROP i wyłączników systemu oddymiania, oznakowanie przejść i dróg ewakuacyjnych i przywieszenie instrukcji ogólnej i instrukcji szczegółowej znajdujących się w obiektach administrowanych przez Biuro Organizacji Urzędu w Urzędzie m.st. Warszawy. Część 4 – wykonywanie przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych oświetlenia ewakuacyjnego oraz przeciwpożarowych wyłączników prądu, znajdujących się w obiektach administrowanych przez Biuro Organizacji Urzędu w Urzędzie m.st. Warszawy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 75251110-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: Część I – 5.000,00 zł Część II – 1.300,00 zł Część III – 1.400,00 zł Część IV – 1.600,00 zł Szczegółowe informacje na temat wadium zawarte zostały w pkt 16 SIWZ. Dokument potwierdzający wniesienie wadium w jednej z form wymienionych w pkt. 16.2. lit. b), c), d) i e) SIWZ musi być załączony do oferty w formie oryginału.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy składając ofertę dla Części I wykażą, że posiadają zezwolenie Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej na wykonywanie działalności polegającej na obrocie, instalowaniu oraz obsłudze izotopowych czujek dymu (art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe, Dz. U. z 2014 r., poz. 1512 z późn. zm.).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Oświadczenie Wykonawcy o podwykonawcach, ze wskazaniem części zamówienia których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom z podaniem firm podwykonawców, lub informacja o samodzielnym wykonaniu zamówienia, o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ, 2) Dokument (np. pełnomocnictwo, odpis z właściwego rejestru, np. Krajowego Rejestru Sądowego, informacja o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej lub umowa spółki cywilnej, itp.) potwierdzający, iż oferta została podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty. 3) W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów: - dokument (np. oryginał pisemnego zobowiązania innych podmiotów) potwierdzający, że Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz że stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów. Powyższy dokument powinien zawierać informacje dotyczące w szczególności: • zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; • sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia; • zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia; • czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą (czy będzie brał udział w wykonaniu zamówienia). 4) W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z nimi dowodów, o których mowa w pkt 17.10 lit. b) SIWZ. 5) Wykonawca zagraniczny składa dokumenty zgodnie z zapisami pkt 12 i pkt 13, a w szczególności z zapisem pkt III.7) ppkt 2) ogłoszenia ze szczególnym uwzględnieniem, aby dokumenty złożone wraz z ofertą potwierdzały, iż oferta została podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. 6) W terminie 3 dni od dnia przekazania (zamieszczenia na stronie internetowej przez Zamawiającego) informacji z otwarcia ofert, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu (bez wezwania) oryginału oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy - wg wzoru określonego w Załączniku nr 9 do SIWZ. Wraz z przedstawieniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach