Przetargi.pl
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łaskarzew ul. Przychodnia o dł 392 mb od km 0+775 do km 1+167

Miasto Łaskarzew ogłasza przetarg

 • Adres: 08450 Łaskarzew, ul. Rynek Duży
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 256 845 250, , fax. 256 845 097
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Łaskarzew
  ul. Rynek Duży 32
  08450 Łaskarzew, woj. mazowieckie
  tel. 256 845 250, , fax. 256 845 097
  REGON: 52980600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.miastolaskarzew.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łaskarzew ul. Przychodnia o dł 392 mb od km 0+775 do km 1+167
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy ul. Przychodniej w Łaskarzewie na długości 392 mb polegającej na wykonaniu odwodnienia poprzez czyszczenie i pogłębienie rowów, wykonaniu podbudowy w tym wykonanie warstwy odsączającej – grubość warstwy po zag. 10 cm, wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa dolna gr. 20 cm po zag., warstwa górna po zag. 15 cm, wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych grysowych – warstwa wiążąca asfaltowa gr .po zag. 4 cm, warstwa górna ścieralna gr. Po zag. 3 cm., utwardzeniu poboczy tłuczniem kamiennym. Szczegółowy zakres robót przedstawiono w przedmiarze robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45200000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 9000,00 PLN (zasady wnoszenia wadium opisane szczegółowo w SIWZ.)
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje tego warunku. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony w przypadku gdy wykonawca przedłoży oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: formularz ofertowy, kosztorys ofertowy zgodny z przedmiarem robót, oświadczenia stanowiące załączniki do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach