Przetargi.pl
Przebudowa, remont i modernizacja obiektów Insektarium w Sękocinie Starym

Instytut Badawczy Leśnictwa ogłasza przetarg

 • Adres: 05-090 Raszyn, Sękocin Stary, ul. Braci Leśnej
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 227 150 300, , fax. 227 200 397
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Badawczy Leśnictwa
  Sękocin Stary, ul. Braci Leśnej 3
  05-090 Raszyn, woj. mazowieckie
  tel. 227 150 300, , fax. 227 200 397
  REGON: 11583200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ibles.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa, remont i modernizacja obiektów Insektarium w Sękocinie Starym
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają następujące załączniki: Załącznik Nr 9 – Przedmiar robót -Insektarium. Załącznik Nr 10 – Kosztorys ślepy - Insektarium W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia, w dokumentacji stanowiącej załącznik do SIWZ zamawiający wskazał znaki towarowe lub określił ich pochodzenie, wykonawcy zobowiązani są do oferowania materiałów określonych w dokumentacji lub materiałów równoważnych o parametrach nie gorszych od wskazanych. Materiały równoważne muszą spełniać minimalne wymagania, które zostały wskazane dla poszczególnych materiałów. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45450000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca musi posiadać wszelkie kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z SIWZ ZP39-179017

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach