Przetargi.pl
Zaprojektowania i wykonania remontu łazienek i pomieszczeń gospodarczych w budynku A

Najwyższa Izba Kontroli ogłasza przetarg

 • Adres: 02056 Warszawa, ul. Filtrowa
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 224 445 000, , fax. 022 4445415, 4445410
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Najwyższa Izba Kontroli
  ul. Filtrowa 57
  02056 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 224 445 000, , fax. 022 4445415, 4445410
  REGON: 5200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.nik.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zaprojektowania i wykonania remontu łazienek i pomieszczeń gospodarczych w budynku A
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie remontu 4 sanitariatów łazienek i 2 pomieszczeń gospodarczych w budynku A Centrali Najwyższej Izby Kontroli w Warszawie przy ul. Filtrowej 57. W ramach zamówienia należy: 1) wykonać inwentaryzację do celów projektowych, 2) wykonać projekt budowlany z elementami wykonawczymi uwzględniającymi niezbędne remontowe prace budowlane, remont instalacji elektrycznych, remont instalacji sanitarnych, aranżację wnętrza (dokumentacja projektowa architektoniczna wybranej koncepcji musi zawierać rozwinięcie ścian, projekt podłóg, sufitów, detali architektonicznych, lokalizacji punktów instalacji elektrycznej i sanitarnej), opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2012.462 ze zm.). Zamawiający udostępnia koncepcję ogólną wystroju łazienek i pomieszczeń gospodarczych, wykonany projekt ma nawiązywać do przedstawionego układu funkcjonalnego wraz z wyposażeniem, 3) wykonać specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2013.1129 j.t. ) - 5 egz., 4) zapewnić pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót wykonywanych na podstawie opracowanej dokumentacji, 5) wykonać roboty budowlane na podstawie opracowanej i zatwierdzonej dokumentacji, 6) wykonać dokumentację powykonawczą.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71220000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 3 000,00 zł przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium może być wniesione w: 2.1 pieniądzu, 2.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 2.3 gwarancjach bankowych, 2.4 gwarancjach ubezpieczeniowych, 2.5 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359 ze zm.). 3. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego o numerze 92 1010 1010 0036 7813 9120 0000. 4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w pkt VIII.3 SIWZ, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 5. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: 5.1 pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty, 5.2 innej niż pieniądz – oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium został złożony w siedzibie Zamawiającego przy ul. Filtrowej 57 w Sekretariacie Biura Rachunkowości, pok. 23, a jego kopia załączona do oferty. 6. Z treści gwarancji / poręczenia powinno wynikać: 6.1 nazwa zleceniodawcy (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji / poręczenia (Zamawiającego), gwaranta/ poręczyciela (podmiotu udzielającego gwarancji / poręczenia) oraz adresy ich siedzib, 6.2 określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją / poręczeniem, 6.3 kwota gwarancji / poręczenia, 6.4 termin ważności gwarancji / poręczenia, obejmujący cały okres związania ofertą, począwszy od dnia wyznaczonego na dzień składnia ofert, 6.5 bezwarunkowe, nieodwołalne, na każde pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP. 7. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 8. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa PZP.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Z uwagi na charakter zamówienia, Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu, (tj. dostarczy osobiście lub wyśle pocztą bądź przez posłańca, informując Zamawiającego e-mailem lub faxem o dacie wysyłki), BEZ DODATKOWEGO WEZWANIA, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wzór wg Załącznika nr 9 do SIWZ), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach