Przetargi.pl
wykonywanie miesięcznych konserwacji i przeglądów dźwigów osobowych, towarowych, platform przyschodowych i pionowych w budynkach Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części

Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Adres: 61-712 Poznań, ul. Wieniawskiego
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 61 8294440 , fax. 61 8294012
 • Data zamieszczenia: 2019-07-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
  ul. Wieniawskiego 1
  61-712 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 61 8294440, fax. 61 8294012
  REGON: 12933300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.amu.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  wykonywanie miesięcznych konserwacji i przeglądów dźwigów osobowych, towarowych, platform przyschodowych i pionowych w budynkach Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1. Przedmiotem zamówienia wykonywanie miesięcznych konserwacji i przeglądów dźwigów osobowych, towarowych, platform przyschodowych i pionowych w budynkach Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części. 3.2. Szczegółowy opis przedmiot zamówienia został ujęty w załączniku nr 9 oraz 2 do SIWZ. 3.3. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych, gdzie część stanowi: Zadanie częściowe nr: Opis: Część 1 Temat: Wykonywanie miesięcznych konserwacji i przeglądów dźwigów osobowych, towarowych, platform przyschodowych i pionowych w budynkach Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - partia I Wspólny Słownik Zamówień: 50531400-0 Opis: Zakres prac objętych niniejszym postępowaniem został opisany w Specyfikacji technicznej (zał. nr 9) Przedmiotem zamówienia objęte są windy w domach akademickich położonych w Poznaniu zgodnie z zestawieniem zawartym w załączniku 9a. Miejsce realizacji: jednostki organizacyjne UAM wymienione w załączniku 2 i 9. Część 2 Temat: Wykonywanie miesięcznych konserwacji i przeglądów dźwigów osobowych, towarowych, platform przyschodowych i pionowych w budynkach Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - partia II Wspólny Słownik Zamówień: 50531400-0 Opis: Zakres prac objętych niniejszym postępowaniem został opisany w Specyfikacji technicznej (zał. nr 9) Przedmiotem zamówienia objęte są windy w budynkach położonych w Poznaniu zgodnie z zestawieniem zawartym w załączniku 9b. Miejsce realizacji: jednostki organizacyjne UAM wymienione w załączniku 2 i 9. 3.4. Części nie mogą być dzielone przez wykonawców, oferty nie zawierające wyceny pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w części zamówienia zostaną odrzucone. Każdy z Wykonawców może złożyć ofertę na wybraną przez siebie ilość części zamówienia. 3.5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 3.6. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50531400-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zadanie nr 1 - 800.00 zł Zadanie nr 2 - 600.00 zł
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: wypełniony formularz ofertowy– załącznik nr 1 do SIWZ Jeżeli o udzielenie zamówienia wykonawcy ubiegają się wspólnie–podpisuje pełnomocnik. (na każdą część osobno) formularz cenowy - załącznik nr 2 do SIWZ Jeżeli o udzielenie zamówienia wykonawcy ubiegają się wspólnie–podpisuje pełnomocnik. (na każdą część osobno) oświadczenie o niewykluczeniu oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 3 do SIWZ (na każdą część osobno) oświadczenie dotyczące podmiotu, na którego zasoby powołuje się Wykonawca – załącznik nr 4 do SIWZ (Jeżeli dotyczy) oświadczenie o podwykonawcach – załącznik nr 5 (Jeżeli dotyczy) zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, o którym mowa w art. 22a ust. 2 ustawy Pzp – załącznik nr 7 (Jeżeli dotyczy) dowód wniesienia wadium w przypadku w przypadku wniesienia wadium innej niż pieniądz pełnomocnictwo jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie, jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach