Przetargi.pl
wykonywanie drobnych prac budowlanych w obiektach MS AGH w Krakowie wynikających z zaistniałych awarii oraz konieczności utrzymania obiektów i infrastruktury w pełnej sprawności technicznej. KC-zp. 272-272/20

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica ogłasza przetarg

 • Adres: 30-059 Kraków, Al. Mickiewicza
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. (12)6173595 , fax. (12)6173595
 • Data zamieszczenia: 2020-06-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica
  Al. Mickiewicza 30
  30-059 Kraków, woj. małopolskie
  tel. (12)6173595, fax. (12)6173595
  REGON: 15770000000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  wykonywanie drobnych prac budowlanych w obiektach MS AGH w Krakowie wynikających z zaistniałych awarii oraz konieczności utrzymania obiektów i infrastruktury w pełnej sprawności technicznej. KC-zp. 272-272/20
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do sukcesywnego, zależnie od bieżących potrzeb Zamawiającego, wykonywanie drobnych prac budowlanych w obiektach MS AGH w Krakowie wynikających z zaistniałych awarii oraz konieczności utrzymania obiektów i infrastruktury w pełnej sprawności technicznej. Miasteczko Studenckie AGH, rozciągającego się na obszarze około 16 ha. 1. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do sukcesywnego, zależnie od bieżących potrzeb Zamawiającego, wykonywania drobnych prac budowlanych w obiektach MS AGH w Krakowie wynikających z zaistniałych awarii oraz konieczności utrzymania obiektów i infrastruktury w pełnej sprawności technicznej. Zakres robót obejmuje m.in.: 1) malowanie emulsyjne i olejne pomieszczeń, rur, grzejników wraz z robotami przygotowawczymi; 2) wykonywanie drobnych prac elektrycznych i wodno-kanalizacyjnych; 3) naprawę posadzek z wykładziny PCV; 4) wykładanie schodów wewnętrznych, zewnętrznych i posadzek gresem; 5) naprawę i uzupełnianie ścianek ceglanych oraz ścianek z płyt kartonowo-gipsowych; 6) naprawę i wymianę odparzonych tynków wewnętrznych i zewnętrznych; 7) demontaż starych i układanie nowych okładzin ściennych z płytek glazurowych; 8) naprawę podłoży i posadzek z płytek ceramicznych; 9) remont sanitariatów; 10) wymiana stolarki drzwiowej i okiennej; 11) naprawę uszkodzonych elementów infrastruktury Miasteczka Studenckiego. 2. Zamawiający może zlecić Wykonawcy wykonanie robót, o których mowa powyżej, a które Wykonawca musi przyjąć do realizacji. 3. Przedmiotowe roboty będą realizowane sukcesywnie zgodnie z zamówieniami cząstkowymi Zamawiającego stosownie do jego bieżących potrzeb w okresie ważności umowy. 4. Wykonawca musi zrealizować zlecenie w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 5. Wykaz obiektów Miasteczka Studenckiego: L.p. Obiekt Adres obiektu 1 DS-1 ul. Rostafińskiego 9 2 DS-2 ul. Rostafińskiego 11 3 DS-3 ul. Tokarskiego 1 4 DS-4 ul. Rostafińskiego 10 5 DS-5 ul. Rostafińskiego 8 6 DS-6 ul. Rostafińskiego 6 7 DS-7 ul. Rostafińskiego 4 8 DS-8 ul. Rostafińskiego 2 9 DS-9 ul. Budryka 9 10 DS-10 ul. Budryka 7 11 DS-11 ul. Budryka 5 12 DS-12 ul. Budryka 3 13 DS-13 ul. Budryka 1 14 DS-14 ul. Budryka 2 15 DS-15 ul. Tokarskiego 10 16 DS-16 ul. Tokarskiego 8 17 DS-17 ul. Tokarskiego 6 18 DS-18 ul. Tokarskiego 4 19 DS-19 ul. Tokarskiego 4 20 DS-Alfa ul. Reymonta 17 21 Budynek administracyjny ul. Reymonta 37 22 Budynek administracyjny ul. Rostafińskiego 7a Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z poźn. zm.), osób wykonujących czynności polegające na wykonaniu: • robót malarskich • robót tynkarskich • robót okładzinowych • robót posadzkarskich • robot instalacyjnych branży elektrycznej • robót instalacyjnych branży sanitarnej objętych przedmiotem zamówienia. Wyżej określony wymóg dotyczy również podwykonawców wykonujących wskazane powyżej prace. Wykonawca winien wykazać, że przedmiot zamówienia zostanie wykonany przez co najmniej jedną osobę posiadającą aktualne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, wraz z pomiarami w pełnym zakresie, do 1 kV na stanowisku Eksploatacji (E), zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci tj. w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym. Wspólny Słownik Zamówień: 45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian, 45410000-4 - Tynkowanie, 50760000-0 - Usługi napraw i konserwacji obiektów użyteczności społecznej Wykonawca winien udzielić pełnej gwarancji na roboty objęte zakresem zamówienia na okres nie krótszy niż 36 miesięcy (3 lata), liczony każdorazowo od daty podpisania protokołu odbioru końcowego, zgodnie z warunkami określonymi w oświadczeniu gwarancyjnym
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45442100-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy 00/100 PLN) 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: Pieniądzu przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: nr IBAN: PL 96 1240 4722 1111 0000 4858 2922 nr SWIFT: PKO PP LPW Zamawiający przypomina, że za skuteczne wniesione wadium uznaje się zaksięgowane kwoty na rachunku bankowym Zamawiającego. - poręczeniach bankowych, lub poręczeniach Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; - gwarancjach bankowych; - gwarancjach ubezpieczeniowych - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji ma ona zawierać zapis o nieodwołalnym, bezwarunkowym spełnieniu świadczenia przez Gwaranta na rzecz Beneficjenta (AGH).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie opisuje, nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. wypełniony i podpisany Formularz Oferty, według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 wraz z integralną częścią którą stanowić będzie Kosztorys ofertowy (zawierający wycenione wszystkie pozycje) do SIWZ. 2. Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy (wykonawców występujących wspólnie), o ile ofertę składa pełnomocnik. 3. Upoważnienie-pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów dołączonych do oferty lub z dokumentów, które Zamawiający może uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych. Pełnomocnictwo składane jest w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza 4. Zobowiązanie podmiotu trzeciego, o ile Wykonawca polega na zdolności technicznej lub zawodowej innych podmiotów. 5. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej składa każdy z wykonawców

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach