Przetargi.pl
Świadczenie usług serwisu urządzeń i sprzętu informatycznego i teleinformatycznego

Instytut Ekspertyz Sądowych im Prof. dra Jana Sehna ogłasza przetarg

 • Adres: 31-033 Kraków, ul. Westerplatte
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 012 422 87 55 , fax. 012 422 89 00
 • Data zamieszczenia: 2020-06-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Ekspertyz Sądowych im Prof. dra Jana Sehna
  ul. Westerplatte 9
  31-033 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 012 422 87 55, fax. 012 422 89 00
  REGON: 32562400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.ies.krakow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług serwisu urządzeń i sprzętu informatycznego i teleinformatycznego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Świadczenie usługi serwisu urządzeń i sprzętu informatycznego i teleinformatycznego stosowanego w realizacji projektu nr POPC.02.02.00-0012/17 pn. „Zakup i Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego do Zarządzania Działalnością Opiniodawczą Instytutu Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie”, a będącego na wyposażeniu Zamawiającego
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72000000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie tego warunku poprzez złożenie oświadczenia

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach