Przetargi.pl
Wykonywanie czynności LIDERA PROGRAMU ROZWOJU SZKOŁY w ramach realizacji projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce

Zespół Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie ogłasza przetarg

 • Adres: 31-945 Kraków, os. Teatralne 4a
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 644 28 72; 12 644 28 71 , fax. 12 644 99 97
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie
  os. Teatralne 4a 4a
  31-945 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 644 28 72; 12 644 28 71, fax. 12 644 99 97
  REGON: 12146431000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zjewm.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: jednostka organizacyjna województwa małopolskiego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonywanie czynności LIDERA PROGRAMU ROZWOJU SZKOŁY w ramach realizacji projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1/.Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie czynności Lidera Programu Rozwoju Szkoły w jednej z niżej wymienionych szkół ponadgimnazjalnych/policealnych, dla których organem prowadzącym jest Województwo Małopolskie: a/ Część I w Krakowskiej Medycznej Szkole Policealnej nr 1 w Krakowie, ul. Zamojskiego 58, 30-523 Kraków, w ilości co najmniej 30 godzin w miesiącu, b/ Część II w Szkole Policealnej Integracyjnej Masażu Leczniczego nr 2 w Krakowie, ul. Królewska 86, 30-079 Kraków, w ilości co najmniej 26 godzin w miesiącu, c/ Część III w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych - Małopolska Szkoła Gościnności w Myślenicach, ul. Zdrojowa 18, 32-400 Myślenice, w ilości co najmniej 22 godzin w miesiącu, d/ Część IV w Szkole Policealnej Pracowników Służb Medycznych i Społecznych w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 45, 33-300 Nowy Sącz, w ilości co najmniej 26 godzin w miesiącu, e/ Część V w Zespole Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Gorlicach - Szkoła Policealna Pracowników Służb Medycznych i Społecznych w Gorlicach, ul. Jagiełły 2, 38-300 Gorlice, w ilości co najmniej 22 godzin w miesiącu, prowadzących kształcenie zawodowe, uczestniczących w realizacji projektu systemowego pn. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 2/.Podstawowe obowiązki LIDERA: a. wdrażanie programu rozwoju szkoły w zakresie objętym problematyką projektu, b. współpraca z gronem pedagogicznym w obszarze prawidłowej realizacji działań wynikających z programu rozwoju szkoły, jego założeń, statutu i misji szkoły, c. przestrzeganie prawidłowej i terminowej realizacji programu rozwoju szkoły w zakresie objętym projektem, d. przygotowywanie prawidłowej dokumentacji realizacji projektu w szkole, e. współpraca w zakresie zamówień publicznych udzielanych w ramach projektu, m.in. przygotowywanie opisu przedmiotu zamówienia i szacowanie wartości przedmiotu zamówienia, f. współpraca z koordynatorem w zakresie realizacji projektu, g. współpraca przy opracowywaniu procedur związanych z realizacją projektu m.in. regulaminów rekrutacji, programu i harmonogramów kursów, warsztatów, praktyk, staży oraz staży-wizyt zawodoznawczych w ramach projektu, h. nadzorowanie sposobu wykorzystywania sprzętu zakupionego na potrzeby realizacji projektu, nadzór nad prawidłowym oznaczeniem materiałów promocyjnych, edukacyjnych, informacyjnych, szkoleniowych oraz oznaczeniem szkoły, sal i sprzętów zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, i. prowadzenie procesu rekrutacji do projektu w danej szkole, j. organizowanie rekrutacji uzupełniającej zależnie od zapotrzebowania, k. opracowywanie harmonogramów zajęć i kursów w ramach projektu, l. monitorowanie i ewaluacja działań szkoły w zakresie realizacji projektu, m. monitorowanie udziału uczniów w projekcie, n. opracowywanie i przekazywanie do koordynatora okresowych raportów z realizacji projektu, o. przekazywanie do koordynatora niezbędnych informacji i wyjaśnień związanych z realizacją projektu, p. terminowe i rzetelne sporządzanie, gromadzenie i przekazywanie szkolnej dokumentacji do biura projektu, w tym dokumentacji sprawozdawczej końcowej, q. sprawdzanie pod względem merytorycznym i formalnym szkolnej dokumentacji projektowej i akceptowanie jej własnoręcznym podpisem, r. przetwarzanie danych osobowych osób uczestniczących w projekcie realizowanym w szkole zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, s. wprowadzanie danych identyfikacyjnych uczniów do formularza PEFS zgodnie z zasadami Polityki Bezpieczeństwa, t. promowanie projektu; informowanie społeczności lokalnej o postępie rzeczowym w ramach prowadzonych form wsparcia oraz o źródłach finansowania projektu, u. umożliwienie kontroli w zakresie prawidłowej realizacji projektu, prowadzonej przez biuro projektu oraz inne instytucje uprawnione do prowadzenia kontroli realizacji projektu na terenie szkoły, v. współpraca z biurem projektu oraz komunikowanie się w ramach projektu w uzgodniony sposób, w. udostępnianie każdorazowo na wniosek koordynatora ds. realizacji projektu lub uprawnionych podmiotów dokumentów lub informacji umożliwiających dokonanie oceny wpływu realizowanych zadań w odniesieniu do celów projektu i celów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, x. niezwłoczne informowanie koordynatora ds. realizacji projektu o okolicznościach, których zaistnienie uzasadniałoby wprowadzenie zmian w realizacji zadań projektu oraz o ewentualnych przeszkodach przy realizacji zadań, w tym o ryzyku zaprzestania realizacji zadań, reagowanie na wystąpienie nieprzewidzianych problemów, podejmowanie działań naprawczych, y. uczestnictwo w spotkaniach z przedstawicielami biura projektu, z. weryfikowanie jakości staży realizowanych u przedsiębiorców, kursów, warsztatów, praktyk oraz staży-wizyt zawodoznawczych m. in. przez przeprowadzanie ankiet badających poziom zadowolenia uczniów, aa. przygotowywanie zaplecza dydaktycznego do realizacji kursu, bb. monitorowanie postępu realizacji form wsparcia, cc. wykonywanie innych zadań związanych z realizacją projektu, zgodnie z potrzebami oraz możliwościami w celu zapewnienia sprawnej realizacji, promocji i rozliczania projektu. 3/.Wykonawca zobowiązany jest do znajomości następujących dokumentów i wytycznych: a. Szczegółowego Opisu Priorytetów POKL, b. wytycznych dotyczących oznaczania projektów w ramach POKL, c. zasad systemu sprawozdawczości POKL, d. ustaw i rozporządzeń dotyczących Europejskiego Funduszu Społecznego, e. zasad ewidencji czasu pracy w projektach, f. znajomości problematyki kształcenia zawodowego, m.in. oferowane zawody, programy nauczania przedmiotów, standardy wymagań egzaminacyjnych, zaplecze dydaktyczne szkoły, przepisy prawa oświatowego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 794200004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zjewm.edu.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach