Przetargi.pl
Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Jodłówce Tuchowskiej - remont pomieszczeń parteru wraz z klatką schodową.

Gmina Tuchów ogłasza przetarg

 • Adres: 33-170 Tuchów, ul. Rynek 1
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 0146525218 w. 12
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Tuchów
  ul. Rynek 1 1
  33-170 Tuchów, woj. małopolskie
  tel. 0146525218 w. 12
  REGON: 00052780700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.tuchow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Jodłówce Tuchowskiej - remont pomieszczeń parteru wraz z klatką schodową.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z remontem pomieszczeń wewnętrznych oraz klatki schodowej w budynku Zespołu szkół w Jodłówce Tuchowskiej zlokalizowanego na działce nr 1102/3 pn. Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Jodłówce Tuchowskiej - remont pomieszczeń parteru wraz z klatką schodową. Opis przedmiotu zamówienia zawarto w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (załącznik do SIWZ), dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz przedmiarze robót. Wykonawca może dokonać wizji lokalnej terenu robót w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 - 12:00 po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu z osobą do spraw merytorycznych wymienioną w pkt VIII.6 SIWZ. Oznaczenia wg CPV: Kod CPV 45111300-1 Roboty rozbiórkowe, Kod CPV 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu, Kod CPV 45421147-6 Instalowanie krat Kod CPV 45421131-1 Instalowanie drzwi Kod CPV 45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg Kod CPV 45432111-5 Kładzenie wykładzin elastycznych Kod CPV 45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia Kod CPV 45410000-4 Roboty wykończeniowe Kod CPV 45442100-8 Roboty malarskie Kod CPV 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne Kod CPV 45331110-0 Grzejniki Roboty remontowo - budowlane obejmują: a/ roboty rozbiórkowe: - Rozebranie posadzek parkietowych, - Rozebranie posadzek lastrykowych, - Demontaż instalacji wod-kan, - Demontaż osprzętu grzewczego (kaloryferów), - Odbicie tynków wewnętrznych, - Demontaż balustrady schodowej, - Demontaż osprzętu elektrycznego, - Wywóz gruzu pochodzącego z rozbiórki b/ roboty budowlane: - Wykonanie - częściowa wymiana tynków wewnętrznych, - Wykonanie nowej wewnętrznej instalacji elektrycznej i teletechnicznej, - Wykonanie nowej wewnętrznej instalacji wod-kan, - Montaż zdemontowanych grzejników instalacji c.o., - Malowanie pomieszczeń wewnętrznych, - Obłożenie schodów i części klatki schodowej płytkami ceramicznymi, - Montaż balustrady schodowej ze stali nierdzewnej, chromoniklowanej, - Wykonanie posadzek cementowych zbrojonych siatka stalową, - Ułożenie parkietu w sali gimnastycznej i w /przedszkolu/, - Montaż drabinek w sali gimnastycznej, - Montaż nakładek PCV na parapetach okiennych, - Ułożenie posadzek z wykładzin PCV Zakres robót winien być wykonany w sposób zgodny z powszechnie obowiązującymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, dla tego typu robót, łącznie z robotami towarzyszącymi, oraz na warunkach określonych w projekcie umowy. Wykonawca robót budowlanych przy składaniu i wycenie ofert winien uwzględnić specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. Przy doborze materiałów należy kierować się wymaganiami sprecyzowanymi w dokumentacji technicznej, oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Wykonawca zapewni materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, posiadające aktualne atesty, certyfikaty dopuszczające ich do stosowania oraz gwarancje na wszystkie zamontowane urządzenia. Transport materiałów na plac budowy /miejsce wbudowania/, oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn i urządzeń niezbędnych do prawidłowego wykonania obciążają wykonawcę robót. Użyte materiały powinny być w I gatunku jakościowym i wymiarowym, mieć odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i zapewniających sprawność eksploatacyjną. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie wywozu i utylizacji odpadów /śmieci, gruzu, itp./ zgodnie z przepisami ustawy o odpadach, oraz udokumentowania tych czynności na każdorazowe żądanie Zamawiającego. Ze względu na charakter obiektu /obiekt użyteczności publicznej/, oraz jego lokalizację, przy wykonywaniu robót budowlanych należy bezwzględnie przestrzegać wymagań zawartych w dokumentacji technicznej, a materiały użyte do wykonania robót budowlanych winny spełniać normy i parametry techniczne określone w dokumentacji /wszystkie inne wymagają pisemnego uzgodnienia z Zamawiającym/ Prace budowlane należy realizować z uwzględnieniem przepisów BHP i szczególnego zabezpieczenia robót. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia istniejących urządzeń lub pomieszczeń zlokalizowanych w obiekcie, wykonawca zobowiązany będzie do ich odtworzenia, zgodnie ze stanem pierwotnym. Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za przebieg i terminowe wykonanie zamówienia, za jakość, zgodność z wymienionymi warunkami technicznymi określonymi dla przedmiotu zamówienia. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia, rozumiana jako staranność profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia. Roboty budowlane wykonywane będą w obiekcie szkolnym Wykonawca zobowiązany jest umieścić tablice informacyjne i ostrzegawcze w miejscu prowadzenia robót, oraz właściwie zabezpieczyć i oznakować teren budowy - prowadzonych prac budowlanych. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody powstałe i wynikłe na terenie budowy, od daty protokolarnego przejęcia placu budowy przez Wykonawcę, do daty protokolarnego oddania budowy /odbioru końcowego robót/. Wymaga się aby zgłoszony przez Wykonawcę kierownik budowy był obecny cały czas na budowie w trakcie wykonywania wszelkich prac budowlanych. Zamawiający zastrzega, że wbudowane materiały i urządzenia muszą odpowiadać wymaganiom zawartym w projekcie i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, posiadać atesty i certyfikaty bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i przekazania Zamawiającemu dokumentacji obejmującej komplet wszystkich dokumentów wymaganych przepisami prawa i postanowieniami zawartej umowy, a w szczególności: - dokumentację powykonawczą, - zmiany zatwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru, - kosztorys powykonawczy z uwzględnieniem nazw materiałów, - dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie zastosowanych wyrobów i materiałów budowlanych. - atesty i certyfikaty zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną wbudowanych materiałów, - dziennik budowy - przekazaną dokumentację techniczną Dokumentacja, o której mowa w pkt 19 SIWZ winna być przekazana wraz z pismem dotyczącym gotowości do odbioru końcowego. Wykonawca przed zgłoszeniem zadania do odbioru końcowego musi na własny koszt dokonać odbiorów technicznych o których mowa w pkt 19. Koszty powyższych odbiorów należy doliczyć do kosztów realizacji zadania, objętych ofertą. Reklamacje dotyczące stwierdzonych usterek i wad załatwiane będą z należytą starannością w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia. Okresy gwarancji udzielone przez podwykonawców muszą odpowiadać co najmniej okresowi udzielonemu przez wykonawcę. Okresy gwarancji na wszystkie pozostałe elementy niewchodzące w zakres opisany powyżej, a składające się na odbiór całości zamówienia, odpowiadają co najmniej okresowi gwarancji udzielanemu prze /Wystawców gwarancji/ i wykonawcę. Wszystkie karty i warunki gwarancji, w tym gwarancja na wykonanie przedmiotu zamówienia będą przekazane łącznie z dokumentacją, o której mowa w pkt 19 SIWZ i dołączone do protokołu odbioru końcowego robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454530007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.tuchow.BIP Tuchow/Zamówienia publiczne+ogłoszenia/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach