Przetargi.pl
RIN.271.1.12.2014 Zamówienie na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami związanymi z realizacją zadania pn. remont nawierzchni bitumicznych dróg gminnych administrowanych przez Urząd Gminy Łącko

Gmina Łącko ogłasza przetarg

 • Adres: 33-390 Łącko, Łącko 445
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 18 41 40 710 , fax. 18 41 40 740
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Łącko
  Łącko 445 445
  33-390 Łącko, woj. małopolskie
  tel. 18 41 40 710, fax. 18 41 40 740
  REGON: 49189242300000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  RIN.271.1.12.2014 Zamówienie na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami związanymi z realizacją zadania pn. remont nawierzchni bitumicznych dróg gminnych administrowanych przez Urząd Gminy Łącko
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami związanymi z realizacją zadania pn. remont nawierzchni bitumicznych dróg gminnych administrowanych przez Urząd Gminy Łącko. Pełnienie nadzoru inwestorskiego następujących robót i czynności: - remont nawierzchni asfaltowych emulsja asfaltową i grysami, - remont nawierzchni asfaltowych betonem asfaltowym wraz z każdorazowym ciągłym dokonaniem obmiarów powykonawczych z dokonanego remontu na poszczególnej drodze w trakcie prowadzenia robót remontowych przez Wykonawcę robót. Szczegółowy opis i zakres robót określają Specyfikacje Techniczne (ST) i przedmiar robót, dostępne na stronie www.lacko.pl przetargi w BIP w postępowaniu dot. przetargu nieograniczonego na remont nawierzchni bitumicznych dróg gminnych administrowanych przez Urząd Gminy Łącko, nr postępowania RIN.271.1.14.2014
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 715200009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Z uwagi na wartość przedmiotu zamówienia Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lacko.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach