Przetargi.pl
Wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Lesko oraz jej jednostek organizacyjnych i współzależnych

Gmina Lesko ogłasza przetarg

 • Adres: 38-600 Lesko, ul. Parkowa 1
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 013 4698001, 4698158 , fax. 0-13 4696458
 • Data zamieszczenia: 2013-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Lesko
  ul. Parkowa 1 1
  38-600 Lesko, woj. podkarpackie
  tel. 013 4698001, 4698158, fax. 0-13 4696458
  REGON: 37044003400000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Lesko oraz jej jednostek organizacyjnych i współzależnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Lesko oraz jej jednostek organizacyjnych i współzależnych wymienionych w załączniku nr 3 do SIWZ. Bankowa obsługa, na ustalonych w postępowaniu warunkach, obejmować będzie również nowo powstałe w trakcie realizacji zamówienia jednostki organizacyjne gminy. Obsługa bankowa polegać będzie na: 1) otwieraniu i prowadzeniu rachunków bankowych bieżących i pomocniczych w złotych i walutach obcych, 2) realizacji poleceń przelewów wewnętrznych między rachunkami w tym samym banku w formie elektronicznej i papierowej, 3) realizacji przelewów zewnętrznych do obcych banków w formie elektronicznej i papierowej, 4) przyjmowaniu wpłat gotówkowych własnych i obcych dokonywanych na rachunki Gminy Lesko oraz jej jednostki organizacyjne i współzależne.. Przyjmowanie wpłat gotówkowych obcych obejmuje wpłaty z tytułu podatków, opłat za odpady, za wodę, ścieki i innych należności dokonywanych przez osoby fizyczne i prawne oraz podmioty nie posiadające osobowości prawnej. Wpłaty należności, do których stosuje się przepisy ordynacji podatkowej (m.in. podatki, opłaty za odpady) przyjmowane będą przez Wykonawcę na drukach o wzorze określonym przez Zamawiającego. Od wpłat dokonywanych na podstawie ww dowodów wpłat, na których podany został termin płatności, a dokonywanych po tym terminie, Wykonawca zobowiązuje się do naliczania i pobierania od wpłacającego odsetek od zaległości podatkowych. Pozostałe wpłaty należności budżetowych, do których nie stosuje się przepisów ordynacji podatkowej, dokonywane będą na drukach obowiązujących w banku. 5) dokonywaniu wypłat gotówkowych na podstawie dokumentów księgowych (na drukach obowiązujących u Zamawiającego, np. listy wypłat), w tym m.in. dla świadczeniobiorców zasiłków z Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, wypłat świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego. 6) lokowaniu wolnych środków pieniężnych na lokatach krótko i długoterminowych. 7) udostępnieniu systemu elektronicznej bankowości wraz z oprogramowaniem i właściwą konfiguracją oraz aktualizacją, serwisem i szkoleniem użytkowników, 8) prowadzenie rozliczeń z tytułu podatków i opłat za odpady przy użyciu rachunków indywidualnych dla każdego zobowiązanego (tzw. rachunki wirtualne), 9) codziennym przygotowywaniu wyciągów bankowych. Wyciągi muszą zawierać informacje o dacie księgowania i dacie operacji. 10) wydawaniu blankietów czeków gotówkowych. 11) wydawaniu opinii i zaświadczeń o prowadzonych rachunkach bankowych na potrzeby Zamawiającego, Informacje dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia 1) Zamawiający wymaga, aby stanowiska do bankowości elektronicznej funkcjonowały od dnia obowiązywania umowy. 2) Wykonawca w ramach złożonej oferty jest zobowiązany do zapewnienia kompleksowej obsługi elektronicznej w standardzie zapewniającym pełne bezpieczeństwo, zgodnie z przepisami prawa w zakresie bankowej obsługi finansowej budżetu gminy oraz jej jednostek organizacyjnych i współzależnych. 3) Posiadanie lub utworzenie punktu kasowego w siedzibie Zamawiającego w terminie do 30 dni od dnia podpisania umowy na wykonywanie usługi bankowej. 4) Wykonawca winien zapewnić wykonanie czynności organizacyjnych związanych z obsługą bankową budżetu gminy oraz jej jednostek podległych i współzależnych codziennie, od poniedziałku do piątku, nie krócej niż w godzinach 8:00-15:00. 5) Zamawiający informuje, że wszystkie materiały dotyczące budżetu gminy są zamieszczone na stronie internetowej www.bip.lesko.pl. w zakładce Urząd Miasta i Gminy - Budżet
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 661000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Oprocentowanie środków na rachunkach bankowych
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.lesko.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach