Przetargi.pl
Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie Powiatu Niżańskiego w sezonie zimowym 2013/2014 dla Zadania Nr 5 Gmina i Miasto Nisko

Zarząd Dróg Powiatowych w Nisku ogłasza przetarg

 • Adres: 37-400 Nisko, Racławice ul. Rudnicka 15
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 015 8415416 , fax. 015 8415416
 • Data zamieszczenia: 2013-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Nisku
  Racławice ul. Rudnicka 15 15
  37-400 Nisko, woj. podkarpackie
  tel. 015 8415416, fax. 015 8415416
  REGON: 83041406400000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka organizacyjna samorządu powiatowego nie posiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie Powiatu Niżańskiego w sezonie zimowym 2013/2014 dla Zadania Nr 5 Gmina i Miasto Nisko
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zwalczanie śliskości, gołoledzi oraz odśnieżanie dróg i ulic powiatowych zlokalizowanych na terenie Gminy i Miasta Nisko. Zadanie 5: Gmina i Miasto Nisko, łączna długość dróg - 24,4km standard IV i V, ul. Rzeszowska, ul. Dworcowa, ul. Kolejowa, ul. 1000-lecia - standard III. Dla potrzeb wykonania niniejszego zadania wymaga się, aby Wykonawca miał zapewniony dostęp na czas prowadzenia usługi, do co najmniej 2 zespołów roboczych składających się z nośników wyposażonych w pług średni oraz piaskarki. Zamawiający nie dopuszcza użycia nośników pługów lekkich wyposażonych w pług lekki oraz piaskarkę przy wykonywaniu niniejszego zadania. W/w usługi w całości wykonywane będą sprzętem, pojazdami i obsługą Wykonawcy. Zakres obowiązków Wykonawcy z tytułu wykonania w/w zadania jest opisany w ust.3.2 Specyfikacji Technicznej Zimowego Utrzymania Dróg Powiatowych stanowiącej (Załącznik Nr 7 do SIWZ). Zamawiający poprzez określenie zespół roboczy rozumie: samochód lub inny sprzęt samobieżny osiągający prędkość minimum 40km/h, wyposażony w: pług średni boczny o szerokości minimum 3m oraz piaskarkę o ładowności minimum 6.0t. Zamawiający zapewnia mieszankę piaskowo-solną dla potrzeb wykorzystania do w/w zadania. Mieszanka złożona jest na placu składowym Obwodu Drogowo - Mostowego w Harasiukach. Załadunek mieszanki każdorazowo odbywać się będzie sprzętem i na koszt Wykonawcy. Wykonawca przystępując do wykonywania usług zimowego utrzymania dróg dla jako minimum ma obowiązek zapewnienia dostępu do zsumowanych ilości zespołów roboczych, o których mowa w opisie zadania tj. ust. 3.2 pkt 1-7 SIWZ. Zamawiający przed podpisaniem umowy ma prawo do sprawdzenia oferowanego sprzętu, pojazdów, zespołów roboczych, zgłoszonych przez Wykonawcę do wykonania zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość montażu na poszczególnych pojazdach Wykonawcy/Wykonawców systemu monitorowania pojazdów (GPS), koszty z tytułu montażu systemu ponosi Zamawiający. Usługi zimowego utrzymania dróg, o których mowa w ust. 3.2 będą świadczone także w dni ustawowo wolne od pracy. Zaleca się dokonanie wizji lokalnej przed przystąpieniem do postępowania. Zamawiający nie dopuszcza możliwości roszczeń Wykonawcy z powodu błędnego oszacowania cen lub pominięcia kosztów i innych czynników mających wpływ na cenę.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 906200009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Przystępując do niniejszego postępowania Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w niżej podanej wysokości, na wykonanie zadania dla którego Wykonawca składa ofertę. Zadanie Nr 5: - 500, 00zł Słownie: (pięćset złotych 00/100) 2Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1)Pieniądzu. 2)Poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym 3)Gwarancjach bankowych, 4)Gwarancjach ubezpieczeniowych, 5)Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. (Dz. U. Nr 109, poz.1158 z późn. zm.) 3Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Nr 14 9430 0006 0038 4357 2000 0003 - Nadsański Bank Spółdzielczy, w opisie należy zamieścić nazwę zadań/nia. 4Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w formie oryginału w siedzibie Zamawiającego, jako oddzielny dokument lub dołączenie do oferty. 5Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób inny niż określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art.24 ust.2 pkt 2 ustawy, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą na podstawie art.24 ust.4 ustawy. 6W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej z treści gwarancji musi jednoznacznie wynikać w szczególności: 1)Zobowiązanie gwaranta(banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty kwoty wadium nie odwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie zamawiającego, zawierające oświadczenie, że zaszły okoliczności wymienione w art.46 ust.4a i ust.5 PZP. 2)Termin obowiązywania gwarancji, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą. 3)Miejsce i termin zwrotu gwarancji. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację na przykład złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). 7Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 16.10.2013r. do godz. 10.00 (decyduje data i godzina wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego) 8Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem pkt12. 9Zamawiający po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego i wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy zwróci wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. 10Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11Wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana, zostanie zatrzymane wraz z odsetkami w przypadku, gdy Wykonawca: 1)Odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 2)Nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3)Zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 12Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.26 ust.3 nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art.25 ust.1 lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.powiat-nisko.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach