Przetargi.pl
Kompleksowa bankowa obsługa budżetu Gminy Skołyszyn oraz jednostek organizacyjnych

Gmina Skołyszyn ogłasza przetarg

 • Adres: 38-242 Skołyszyn, Skołyszyn 12
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 13 4491062 do 64, 13 4491751
 • Data zamieszczenia: 2016-02-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Skołyszyn
  Skołyszyn 12 12
  38-242 Skołyszyn, woj. podkarpackie
  tel. 13 4491062 do 64, 13 4491751
  REGON: 37044038200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.skolyszyn.pl; www.skolyszyn.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksowa bankowa obsługa budżetu Gminy Skołyszyn oraz jednostek organizacyjnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksową bankową obsługę budżetu Gminy Skołyszyn oraz jednostek organizacyjnych. Usługa bankowej obsługi budżetu obejmować będzie: 1) Otwarcie i prowadzenie: a) rachunków: bieżącego Gminy Skołyszyn i rachunków pomocniczych Urzędu Gminy w Skołyszynie, b) rachunków bieżących i pomocniczych gminnych jednostek organizacyjnych: - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skołyszynie; - Środowiskowego Domu Samopomocy w Przysiekach; - Gminnego Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół w Skołyszynie; - Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Skołyszynie; - Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie. Wykonawca musi zagwarantować te same warunki prowadzenia rachunków dla Gminy oraz wszystkich jednostek organizacyjnych Zamawiającego. Oprocentowanie środków na rachunkach bankowych oparte będzie na zmiennej stawce WIBID dla jednomiesięcznych złotowych depozytów międzybankowych, wyliczonej jako średnia z jednego miesiąca poprzedzającego okres obrachunkowy, skorygowane o stały wskaźnik zaoferowany przez Wykonawcę (podany z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku), który będzie niezmienny przez cały okres obowiązywania umowy. Do celów porównania ofert brana będzie pod uwagę stawka WIBID 1M według notowania z miesiąca stycznia 2016 r. (wartość średnia), która wynosi: 1,4257, skorygowana o stały wskaźnik zaoferowany przez Wykonawcę (podany z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku). Uwaga: Zamawiający zastrzega sobie prawo otwarcia rachunków bankowych dla gminnych jednostek organizacyjnych, które mogą powstać w okresie obowiązywania umowy, na warunkach określonych w ofercie wybranej w niniejszym postępowaniu. - Łączna ilość rachunków bieżących - 6 szt. - Łączna ilość rachunków pomocniczych - 25 szt. 2) Realizację poleceń przelewów w dniu złożenia zlecenia płatniczego. Zlecenia płatnicze mogą być składane w dni robocze w godzinach od 8:00 do 15:00. Bank ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe z jego winy wskutek nieterminowej lub nieprawidłowej realizacji zlecenia płatniczego zamawiającego. Możliwość prowadzenia operacji bankowych w ostatnim dniu roboczym roku kalendarzowego do godziny 12:00. - Ilość przelewów do obcego banku realizowanych w formie papierowej - 100 szt. rocznie. - Ilość przelewów realizowanych do obcych banków w systemie home banking: 20 000 szt. rocznie. 3) Prowadzenie punktu obsługi kasowej (agencji) na terenie miejscowości Skołyszyn, zapewniającego pełną obsługę bankową w zakresie operacji gotówkowych i bezgotówkowych. Punkt musi być czynny w godzinach 8:00 do 15:00 we wszystkie dni robocze. Koszt uruchamiania, wyposażenia oraz prowadzenia punktu, ponosi Wykonawca. Zamawiający nie dysponuje lokalem, który mógłby udostępnić na prowadzenie punktu kasowego w miejscowości Skołyszyn. Obowiązkiem Wykonawcy jest znalezienie odpowiedniego lokalu na terenie miejscowości Skołyszyn, jego uruchomienie i wyposażenie. Zamawiający nie wymaga szczególnej lokalizacji punktu, usytuowanie punktu kasowego powinno umożliwiać bezpieczny dojazd samochodem osobowym, punkt powinien być odpowiednio zabezpieczony przed dostępem osób trzecich. 4) Przyjmowanie wpłat gotówkowych. Ilość wpłat gotówkowych podano w Rozdziale XV SIWZ. Jest to kwota ok. 2 600 000 zł rocznie i zawiera wszystkie wpłaty dokonywane przez Zamawiającego (w tym przez jednostki organizacyjne), łącznie z wpłatami osób trzecich. Kwota wpłat osób trzecich dokonywanych bezpośrednio na konta Zamawiającego w stosunku rocznym to ok. 500 000 zł. 5) Dokonywanie wypłat gotówkowych. Ilość wypłat gotówkowych podano w Rozdziale XV SIWZ. Jest to kwota ok. 1 500 000 zł rocznie. Uwaga: Wykonawca musi zagwarantować, iż rachunki Zamawiającego będą obciążane-uznawane dokładnie w dniach, kiedy Wykonawca będzie obciążany-uznawany w wyniku rozliczeń międzybankowych oraz wpłat-wypłat realizowanych bezpośrednio u Wykonawcy. 6) Potwierdzenie stanu salda za każdy dzień roboczy najpóźniej do godz. 12:00 następnego dnia roboczego. 7) Telefoniczne informowanie o stanie konta bankowego (na żądanie Zamawiającego). 8) Dostarczanie wyciągów w formie papierowej oraz w formie elektronicznej. Elektroniczny system bankowości internetowej oferowany przez Wykonawcę powinien zapewniać możliwość drukowania dowolnej ilości wyciągów elektronicznych. Jednak Zamawiający również wymaga od Wykonawcy dostarczania wyciągów w formie papierowej bez ponoszenia dodatkowych opłat. Uwaga: Zamawiający zastrzega sobie obowiązek dołączania do wyciągu bankowego dokumentów źródłowych, bądź innych dokumentów potwierdzających operacje przeprowadzone na rachunkach bankowych bez ponoszenia dodatkowych opłat. - Ilość przekazywanych dowodów księgowych - ok. 10 000 szt. rocznie. 9) Wydawanie blankietów czekowych. Zamawiający nie wyklucza w przyszłości możliwości wprowadzenia realizacji wypłat gotówkowych za pomocą równoważnego systemu wypłat elektronicznych oprócz blankietów czekowych. Jednak w chwili obecnej oraz na potrzeby złożenia oferty wypłaty gotówkowe realizowane będą przez Zamawiającego za pomocą blankietów czekowych. W związku z powyższym w ofercie należy uwzględnić opłatę za wydanie blankietów czekowych w ilości wprowadzonej w formularzu. - Ilość realizowanych blankietów czekowych - ok. 450 rocznie. 10) Wydawanie opinii bankowych na pisemne zlecenie Zamawiającego (1 opinia w każdym roku kalendarzowym). 11) Udzielenie kredytu w rachunku bieżącym do 7 dni od złożenia wniosku do kwoty 1 000 000 PLN w każdym roku kalendarzowym (nie dotyczy gminnych jednostek organizacyjnych). Kredyt w rachunku bieżącym będzie zabezpieczony wekslem własnym in blanco. Kredyt w następnych latach objętych umową może ulec zmianie w przypadku, gdy uchwała na dany rok budżetowy określać będzie inny limit zaciąganego kredytu. Kredyt będzie ewidencjonowany w rachunku bieżącym budżetu gminy. Zamawiający może dysponować środkami do wysokości przyznanego limitu zadłużenia, natomiast każdy wpływ na rachunek bankowy będzie powodował zmniejszenie salda zadłużenia. Oprocentowanie kredytu oparte będzie na zmiennej stawce WIBOR dla jednomiesięcznych złotowych depozytów międzybankowych, wyliczonej jako średnia z jednego miesiąca poprzedzającego datę przyznania kredytu, powiększonej o stałą marżę banku. Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat i prowizji bankowych od zaangażowania kredytu tj. od salda niewykorzystanej części kredytu. Na uruchomienie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym Zamawiający podpisze odrębną umowę kredytową na warunkach określonych w niniejszym postępowaniu i dokona wszystkich czynności bankowych związanych z udzieleniem kredytu. Do wyceny oferty należy przyjąć, że Zamawiający zaciągnie w każdym roku kalendarzowym kredyt w wysokości 1 000 000 PLN. Do wyliczenia kosztu odsetek należy przyjąć średnią stawkę WIBOR 1M z wszystkich notowań w miesiącu styczeń 2016 r., która wynosi: 1,6257%, powiększoną o stałą marżę Wykonawcy (Banku) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 12) Udostępnienie elektronicznego systemu typu -home banking-, Usługa typu -home banking- w szczególności winna obejmować: a) zainstalowanie, na pisemne zlecenie stanowisk do obsługi systemu (czas instalacji jednego stanowiska - do 7 dni od przyjęcia zlecenia), b) kompleksowe przeszkolenie (w siedzibie zamawiającego oraz jednostek organizacyjnych) w zakresie obsługi systemu wskazanych przez zamawiającego osób, c) bieżące doradztwo i pomoc techniczną z zakresu obsługi systemu, d) bieżącą obsługę techniczną systemu (pomoc techniczna w godzinach od 7:30 do 15:30, a w przypadku wystąpienia awarii systemu wymagane jest bezzwłoczne podjęcie działań w celu jej usunięcia) oraz umożliwiać na każdym zainstalowanym stanowisku: e) wprowadzanie, aktualizowanie, przeglądanie, drukowanie i archiwizowanie zleceń płatniczych. f) uzyskanie informacji o aktualnym stanie rachunków bankowych zamawiającego (wysokość salda, dokonywane operacje). Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność finansową za wszelkie szkody wynikłe z nienależytego zabezpieczenia systemu przed działaniem osób nieupoważnionych. - Planowana ilość stanowisk home banking - 10 stanowisk. 13) Bezpłatne doradztwo bankowe. 14) Wyzerowanie wskazanych rachunków bieżących Gminy i jednostek organizacyjnych polegających na przekazaniu środków z rachunków bankowych wskazanych przez Zamawiającego na wskazany przez Zamawiającego rachunek - w ostatnim dniu roku kalendarzowego. 15) Obsługa wypłat zasiłków z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych oraz świadczeń wychowawczych na terenie miejscowości Skołyszyn.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 661000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości: 10 000,00 (dziesięć tysięcy) PLN. 2. Wadium musi zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z późn.zm.). 4. Wadium wniesione w formach innych niż pieniądz (gwarancje, poręczenia) muszą mieć charakter bezwarunkowy i nieodwołalny (tzw. gwarancja na pierwsze żądanie) oraz muszą zostać przedłożone w formie oryginału. Gwarancja zapłaty wadium musi być ważna co najmniej przez cały okres związania ofertą, tj. 30 dni. W przypadku przedłożenia kopii dokumentu, lub dokument nie będzie spełniał wymagań formalnych - oferta nie będzie zabezpieczona wadium i Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy PZP. W dokumencie złożonej gwarancji bankowej, ubezpieczeniowej muszą być zawarte wszystkie możliwości zatrzymania wadium przez Zamawiającego określone w art. 46 ustawy PZP, tj: 1) Jeżeli Wykonawca odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie. 2) Jeżeli Wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 3) Jeżeli zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 4) Jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, którym mowa w art. 26 ust 3 ustawy PZP, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub pełnomocnictw, chyba że w udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 5. Wadium wnoszone w pieniądzu musi zostać wpłacone przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego, w BS Biecz Oddział w Skołyszynie Nr 92 8627 1037 2003 5000 0459 0004. Wadium wniesione w pieniądzu w inny sposób (wpłata w kasie, wpłata w banku) nie będzie uznane za wadium wniesione w sposób prawidłowy. 6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem pkt 10. 7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 6, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, którym mowa w art. 26 ust 3 ustawy PZP, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub pełnomocnictw, chyba że w udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.skolyszyn.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach