Przetargi.pl
Wykonanie zagospodarowania terenu żłobka w ramach zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja Żłobka Samorządowego nr 14 przy ul. Sienkiewicza 24 w Krakowie

Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie ogłasza przetarg

 • Adres: 30-059 Kraków, Reymonta
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 341 85 09, 12 616 8299 , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2020-08-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie
  Reymonta 20
  30-059 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 341 85 09, 12 616 8299, fax. -
  REGON: 36725286900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zim.krakow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie zagospodarowania terenu żłobka w ramach zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja Żłobka Samorządowego nr 14 przy ul. Sienkiewicza 24 w Krakowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie placu zabaw w ramach zagospodarowania terenu żłobka dla zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja Żłobka Samorządowego nr 14 przy ul. Sienkiewicza 24 w Krakowie. 2. Zakres zamówienia obejmuje dostawę urządzeń placu zabaw oraz wykonanie robót budowlanych polegających na montażu urządzeń placu zabaw i nawierzchni bezpiecznej wokół tych urządzeń. 3. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następujących prac: a) dostawę i montaż w ogródku żłobka urządzeń zabawowych wraz z nawierzchnią bezpieczną. b) uzyskanie certyfikatu z kontroli urządzeń zabawowych i całości nawierzchni bezpiecznej wykonanej na placu zabaw, potwierdzającej ich zgodność z normami, przeprowadzoną przez specjalistę ds. bezpieczeństwa placów zabaw lub akredytowaną jednostkę inspekcyjną. c) opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz z geodezyjną inwentaryzacją elementów inwestycji. d) wycięcie oraz wykarczowanie dwóch świerków. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres obowiązków Wykonawcy zawarty jest we Wzorze umowy, Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ) oraz STWIORB.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45111291-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający dopuści do udziału w licytacji elektronicznej i zaprosi do składania ofert wszystkich Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu. Ocena spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w niniejszym ogłoszeniu nastąpi na podstawie przedłożonych wraz z wnioskiem oświadczeń lub dokumentów (wg zasady spełnia - nie spełnia), których wykaz został określony w niniejszym ogłoszeniu. Ponadto do wniosku należy załączyć: 1.Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu podpisane odpowiednio przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy - wg załącznika nr 1 do wniosku; W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. spółka cywilna, konsorcjum) wymóg złożenia niniejszego oświadczenia dotyczy każdego z Wykonawców; 2.Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, podpisane odpowiednio przez osoby upoważnione do reprezentowania - wg załącznika nr 2 do wniosku; 3. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności tego dokumentu w formie elektronicznej pod określonym adresem internetowym ogólnodostępnej i bezpłatnej bazy danych, Zamawiający pobiera go samodzielnie z tej bazy danych. 4. Wykaz robót budowlanych wykonanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonywania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty – wg załącznika nr 3 do wniosku. 5. Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wg załącznika nr 4 do wniosku. 6. jeżeli dotyczy - w przypadku polegania przez Wykonawcę na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp - zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - wg załącznika nr 5 do wniosku; 7. jeżeli dotyczy - Pełnomocnictwo - do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (w formie oryginału lub kopii potwierdzonej przez notariusza); 8. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółki cywilne). W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo w formie pisemnej (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) należy dołączyć do oferty. 9. Zamawiający informuje, że jeżeli w wyniku postępowania zostanie wybrana oferta wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, będą oni zobowiązani przed zawarciem umowy, przedłożyć zamawiającemu kopię umowy regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie (np. umowę spółki cywilnej wraz z kolejnymi aneksami lub umowę konsorcjum).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach