Przetargi.pl
Wykonanie zadania w systemie zaprojektuj i wybuduj dla inwestycji pn. „Rewitalizacja parku w Nowogrodzie Bobrzańskim przy ul. Rynek”

Gmina Nowogród Bobrzański ogłasza przetarg

 • Adres: 66-010 Nowogród Bobrzański, ul. Słowackiego
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 683 290 962 , fax. 683 276 663
 • Data zamieszczenia: 2020-03-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Nowogród Bobrzański
  ul. Słowackiego 11
  66-010 Nowogród Bobrzański, woj. lubuskie
  tel. 683 290 962, fax. 683 276 663
  REGON: 97077075980001
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.nowogrodbobrz.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie zadania w systemie zaprojektuj i wybuduj dla inwestycji pn. „Rewitalizacja parku w Nowogrodzie Bobrzańskim przy ul. Rynek”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiot zamówienia a) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania w systemie zaprojektuj i wybuduj dla inwestycji pn„ „Rewitalizacja parku w Nowogrodzie Bobrzańskim przy ul. Rynek” zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie nieistotnych zmian w Programie Funkcjonalno-Użytkowym. b) Zamówienie obejmuje zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji i zezwoleń na budowę oraz wybudowanie przedmiotu zamówienia. W ramach realizacji zamówienia należy wykonać wszystkie niezbędne opracowania projektowe wraz z koniecznymi opiniami i warunkami technicznymi, uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbędne dla wykonania kontraktu zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i warunkami kontraktu oraz wybudować przedmiot zamówienia. c) Szczegółowy zakres rzeczowy robót budowlanych przewidzianych do wykonania w ramach obowiązków Wykonawcy jest przedstawiony Programie Funkcjonalno-Użytkowym, stanowiącym zał. nr 5 do SIWZ. d) Zakres inwestycji obejmuje: - demontaż istniejących elementów nawierzchni, murków oporowych i elementów małej architektury, - zabezpieczenie drzew na placu budowy, - budowę przyłączy wodno - kanalizacyjnych dla fontann i zdrojów ulicznych zgodnie z zapisami PFU, - budowę fontanny posadzkowej tzw. mokry chodnik (fontanna wyposażona w 16 dysz ze zintegrowanym oświetleniem LED sterowanym protokołem DMX, standardową stacja uzdatniania wody, układ kontroli poziomu wody, przelew awaryjny i zabezpieczenie przed sucho-biegiem pomp, ponadto dysze zainstalować w systemie „1 dysza 1 pompa” ze sterowaniem indywidualnym protokołem DMX, fontanna sterowana modułem PLC, do obsługi fontanny należy wykonać komorę technologiczną zgodną z zapisami PFU) - wykonanie nowych nawierzchni z kostki betonowej ze strukturą grysu imitującą granit, - wyposażenie placu w elementy małej architektury: • Ławki parkowe 14szt • stojaki na rowery 2szt • kosze na odpadki 8szt • zdrój do wody pitnej 1szt • tablice informacyjne 2szt, • pojemniki na drzewa 6szt, • pojemniki na drzewa z siedziskiem 4szt, • tabliczki na drzewa kpl. (tabliczki metalowe matowe z nazwami drzew w j. polski i j. łacińskim mocowane do drzew w sposób najmniej inwazyjny -szkodzący drzewom) - wykonanie nasadzeń zieleni ozdobnej niskiej i wysokiej, sadzenie drzew form piennych - pielęgnacja istniejącego drzewostanu z wykorzystaniem prac arborystycznych, - wykonanie instalacji i montaż oświetlenia fontanny i oświetlenia kierunkowego w nawierzchni e) Powierzchnia terenu około 1300m2 f) Wykonawca zaprojektuje, wybuduje, obejmie nadzorem autorskim w stanie wolnym od wad i usterek w/w inwestycję. g) UWAGA: Zaleca się by Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie gdzie mają być wykonywane roboty budowlane oraz uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelki istotne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. Wykonawca dokonuje wizji lokalnej na swój koszt. h) Z zakresu opracowania wyjęto drzewo z gatunku świerk pospolity na którego usuniecie została wydana decyzja starosty powiatowego. i) W projekcie w zakresie sadzenia i pielęgnacji drzew, krzewów i bylin należy wykorzystać najnowsze technologie stosowane w ogrodnictwie. j) Dokumentację należy na każdym etapie konsultować z Zamawiającym k) Wszelkie niezgodności i niedookreślone w powyższym przedmiocie zamówienia oraz w zapisach PFU nie mogą wpłynąć na zamierzony efekt końcowy i powinny być przez projektantów ujęte w dokumentacji projektowej i wykonawczej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45112711-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100). 2. W tytule przelewu należy wpisać „wadium w przetargu GKZ.271.1.1.2020.MK” 3. Wadium może być wnoszone: 1) w pieniądzu – przelewem na rachunek Zamawiającego Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim BS Żagań o/Nowogród Bobrzański 97 9657 0007 0020 0200 0693 0001 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, ze poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmiotu , o których mowa w art. 6b u7st. 5 pkt 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 4. Wadium może być wniesione w jednej lub w kilku formach. 5. Gwarancja bankowa lub gwarancja ubezpieczeniowa, w której wnoszone będzie wadium musi stanowić zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołanie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie Zamawiającego (beneficjenta gwarancji) zawierające oświadczenie, ze zaistniały okoliczności, o których mowa w ust. 13 niniejszego rozdziału, bez potwierdzania tych okoliczności. Termin obowiązywania gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą. 6. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowa na rachunku bankowym. 7. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie określonym przez Zamawiającego, w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 3 ustawy pzp zostanie odrzucona. 8. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 13 pkt 2) i 3) niniejszego rozdziału. 10. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz po wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 11. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 12. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 9 niniejszego rozdziału, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wówczas wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 13. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami w sytuacji, gdy: 1) Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) Odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) Nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) Spowodował, ze zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po jego stronie; 2) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie nie złożył oświadczeń lub pełnomocnictw, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej, 3) Wykonawca nie wyraził zgody na poprawienie w jego ofercie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3) ustawy pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 14. Zaleca się wpisanie w ofercie cenowej nr konta, na które Zamawiający ma zwrócić wadium wniesione przelewem. 15. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: nie dotyczy
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach