Przetargi.pl
Wykonanie zabudów do czterech pomieszczeń znajdujących się na parterze, I, II I III piętrze budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej przy Al. J.Ch. Szucha 25 w Warszawie nr postępowania DE-WZP-BR-321-50/13

Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłasza przetarg

 • Adres: 00-918 Warszawa, al. Jana Chrystiana Szucha 25
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 3474192, 022 3474242 , fax. 022 6215010
 • Data zamieszczenia: 2013-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ministerstwo Edukacji Narodowej
  al. Jana Chrystiana Szucha 25 25
  00-918 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 3474192, 022 3474242, fax. 022 6215010
  REGON: 00017793900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.men.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa centralna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie zabudów do czterech pomieszczeń znajdujących się na parterze, I, II I III piętrze budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej przy Al. J.Ch. Szucha 25 w Warszawie nr postępowania DE-WZP-BR-321-50/13
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zabudów do czterech pomieszczeń znajdujących się na parterze, I, II i III piętrze budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej przy al. J.Ch. Szucha 25 w Warszawie, ich przywiezienie i zamontowanie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w Załączniku nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) oraz Załączniku nr 2 do SIWZ (Istotne postanowienia umowy)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 983900003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Składając ofertę każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium. 2. Wysokość wadium wynosi: 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100). 3. Wadium musi zostać wniesione na cały okres związania ofertą. 4. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 5. Wadium należy wnieść w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy. 6. Gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa, poręczenie bankowe oraz poręczenia innych instytucji winny zostać złożone w formie dokumentu oryginalnego. 7. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść na rachunek bankowy Ministerstwa Edukacji Narodowej, tj.: Narodowy Bank Polski O/Okręgowy w Warszawie 48 1010 1010 0031 2813 9120 0000 z podaniem tytułu WADIUM: Postępowanie nr DE-WZP-BR-321-50/13 8. Wadium w formie pieniężnej (przelew) musi zostać zaksięgowane na rachunku Zamawiającego przed wskazanym terminem składania ofert: (dzień, godzina, minuta składania ofert). 9. Kserokopię potwierdzenia złożenia wadium w formie pieniężnej należy dołączyć do oferty. 10. W przypadku wadium wnoszonego w formie innej niż w pieniądzu, oryginał dokumentu (poręczenia lub gwarancji) powinien zostać złożony w kasie Ministerstwa: w godz. 11.00 do 14.00 lub w innych godzinach po telefonicznym uzgodnieniu (za wyjątkiem sobót, niedziel oraz świąt). Kopię dokumentu (poręczenia lub gwarancji) zdeponowanego w kasie Wykonawca powinien dołączyć do oferty wraz z kopią potwierdzenia złożenia dokumentu w kasie. 11. W przypadku wnoszenia wadium w postaci, o której mowa w ust. 10, Wykonawca winien przedłożyć dokument poręczenia lub gwarancji wystawiony przez właściwy podmiot zawierający informację o udzieleniu poręczenia/gwarancji zapłaty kwoty stanowiącej wadium w postępowaniu nr DE-WZP-BR-321-50/13 na rzecz Ministerstwa Edukacji Narodowej. Ww. dokument musi być ważny przez cały okres związania ofertą określony w niniejszej SIWZ oraz zawierać nieodwołalne zobowiązanie podmiotu udzielającego poręczenia/gwarancji do bezwarunkowej wypłaty wadium, na pierwsze żądanie Zamawiającego, w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy. 12. Niewniesienie wadium w terminie określonym w niniejszej SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.men.gov.pl (link: zamówienia publiczne)
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach