Przetargi.pl
wykonanie Wymiany rynien I rur spustowych dachów część I zamówienia i naprawa ogrodzenia terenu szkoły 15 przęseł i pomalowanie I piętra ( część II zamówienia) w Zespole Szkół Gminnych Nr 3 przy ulicy Żabie Oczko 1 w Milanówku

Zespół Szkół Gminnych nr 3 im. F. Chopina ogłasza przetarg

 • Adres: 05-822 Milanówek, ul. Żabie Oczko 1
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 7583460 , fax. 022 7583460
 • Data zamieszczenia: 2016-06-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół Gminnych nr 3 im. F. Chopina
  ul. Żabie Oczko 1 1
  05-822 Milanówek, woj. mazowieckie
  tel. 022 7583460, fax. 022 7583460
  REGON: 01520354000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Zespół Szkół Gminnych Nr 3 w Milanówku

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  wykonanie Wymiany rynien I rur spustowych dachów część I zamówienia i naprawa ogrodzenia terenu szkoły 15 przęseł i pomalowanie I piętra ( część II zamówienia) w Zespole Szkół Gminnych Nr 3 przy ulicy Żabie Oczko 1 w Milanówku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wymiany wszystkich rynien i rur spustowych na dachach budynków na terenie Zespołu Szkół Gminnych Nr 3 przy ulicy Żabie Oczko 1 wraz z halą sportową jako I część zamówienia i ciąg dalszy remontu ogrodzenia od strony ulicy Żabie Oczko ( 15 przęseł) oraz prace malarskie na I piętrze budynku Szkoły jako część II zamówienia. Zakresy przewidzianych prac objętych niniejszym przetargiem zawierają kosztorysy ślepe załączniki nr 8 Część I przetargu i 8a Część II przetargu do SIWZ oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót załącznik nr 8b do SIWZ. Zbiorcze zestawienie kosztów w poszczególnych częściach stanowi Tabela Kosztowa załącznik Nr 7 do SIWZ. Zamówienie obejmuje również organizację placu budowy oraz wykonanie innych robót wymaganych technologią. Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót. UWAGA: Ze względu na wykonywanie prac na dachach należy zabezpieczyć teren prac przed dostępem osób postronnych ( bariery i taśmy ostrzegawcze) z oznakowanej strefy prac. Ewentualne roboty nieprzewidziane nie ujęte w kosztorysie ślepym i przedmiarze robót rozliczane będą na osobne zlecenie kosztorysem powykonawczym jako roboty dodatkowe lub uzupełniające według podanych w ofercie stawek do kosztorysowania. Zastosowane materiały muszą być nowe fabrycznie i posiadać ważne atesty higieniczne, aprobaty techniczne i ważne certyfikaty dopuszczające do stosowania w budownictwie. Szczegółowy zakres prac jest ujęty w przedmiarze robót i kosztorysie ofertowym. Ewentualne roboty nieprzewidziane rozliczane będą na osobne zlecenie kosztorysem powykonawczym według podanych w ofercie stawek do kosztorysowania. Zamawiający dopuszcza złożenie ofert równoważnych z tym, że parametry zaproponowanych urządzeń i materiałów nie mogą być gorsze niż urządzeń i materiałów określonych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót STWiORB. Udowodnienie równoważności należy do obowiązków wykonawcy ekspertyzy, certyfikaty itp. Zamawiający dopuszcza możliwości zatrudnienia podwykonawców do wykonania prac: - robot dekarskich.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452600007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1800,0 złotych część I przetargu, 1000,0 złotych część II przetargu

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin realizacji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://zsg3.pl/news.php
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach