Przetargi.pl
Modernizacja dachu na budynku Gimnazjum w Gąsocinie

Urząd Gminy ogłasza przetarg

 • Adres: 06-430 Sońsk, ul. Ciechanowska 20
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 023 6713811, 6713818 , fax. 023 6713818
 • Data zamieszczenia: 2015-11-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy
  ul. Ciechanowska 20 20
  06-430 Sońsk, woj. mazowieckie
  tel. 023 6713811, 6713818, fax. 023 6713818
  REGON: 00055121400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sonsk.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja dachu na budynku Gimnazjum w Gąsocinie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z nadbudową ze zmianą konstrukcji dachu wraz z pokryciem dachu blachodachówką powlekaną akrylem lub plastizolem, w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą Modernizacja dachu na budynku Gimnazjum w Gąsocinie. Przedsięwzięcie polega na zmianie istniejącej konstrukcji dachu, tj. zastąpienie istniejących stropodachów poszczególnych brył budynku drewnianą więźbą dachową. Funkcje wszystkich pomieszczeń pozostają bez zmian. Zamawiający dokonuje podziału wykonania zadania na trzy części (zadania), szczegóły podziału zawiera SIWZ. Część (zadanie) Nr 1. obejmuje: wykonanie robót budowlanych związanych z nadbudową ze zmianą konstrukcji dachu wraz z pokryciem dachu blachodachówką powlekaną akrylem lub plastizolem, w ramach bryły budynku A, gdzie powierzchnia połaci dachowej wynosi: Część A - 366,54 m2. Część (zadanie) Nr 2. obejmuje: wykonanie robót budowlanych związanych z nadbudową ze zmianą konstrukcji dachu wraz z pokryciem dachu blachodachówką powlekaną akrylem lub plastizolem, w ramach bryły budynku B, C oraz D, gdzie powierzchnia połaci dachowych wynosi: Część B - 444,08 m2, Część C - 444,08 m2, Część D - 452,19 m2. Łącznie (B+C+D) = 1.340,35 m2. Część (zadanie) Nr 3. obejmuje: wykonanie robót budowlanych związanych z nadbudową ze zmianą konstrukcji dachu wraz z pokryciem dachu blachodachówką powlekaną akrylem lub plastizolem, w ramach bryły budynku E, gdzie powierzchnia połaci dachowej wynosi: Część E - 416,71 m2. Wykonawca składa ofertę na całe zadanie z podziałem na poszczególne części (zadania). Zamawiający zastrzega sobie wybór do realizacji części (jedna, dwie lub wszystkie) w zależności od wyniku postępowania oraz posiadanych w budżecie środków na realizację zadania. 2. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową konstrukcji dachu wraz z pokryciem dachu blachodachówką powlekaną akrylem lub plastizolem, , w tym m.in. : demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z linki mocowanych na dachu płaskim, kompletny demontaż pokrycia dachowego, zerwanie istniejącej szlichty cementowej, demontaż rynien i rur spustowych, rozbiórka gzymsu żelbetowego, rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku, rozebranie istniejącej podsypki izolacyjnej, rozebranie istniejących murków ogniowych z cegieł na zaprawie cementowej, wywiezienie samochodami samowyładowczymi materiałów z rozbieranych konstrukcji, wykucie otworu w stropie żelbetowych dla osadzenia schodów opuszczanych, wykonanie robót murarskich, między innymi przygotowanie i montaż zbrojenia wieńcy żelbetowych, uzupełnienie ścianek kolankowych na zaprawie cementowo-wapiennej, wykonanie więźby dachowej wymurowanie kominów wieloprzewodowych wraz z nakrywami, ułożenie pomiędzy krokwiami foli paro-przepuszczalnej, montaż kontr łat, montaż łat, osadzenie okien wyłazowych dla kominiarza i okien doświetlających, wykonanie nowych rynien i rur spustowych, pokrycie dachu blachodachówką powlekaną akrylem lub plastizolem, ułożenie gąsiorów z blachy tłoczonej powlekanej oraz wykonanie obróbek blacharskich montaż rynien dachowych, rur spustowych oraz płotków śniegowych, wykonanie izolacji cieplnej i przeciwdźwiękowej z wełny mineralnej, wykonanie obudowy okapu dachu ( część spodnia wystająca poza obrys budynku ) z paneli komorowych gr. 8 - 10 mm wraz z montażem łat drewnianych, wykonanie instalacji odgromowej oraz pomiar i badanie instalacji odgromowej. Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy zamówienia opisany został w projekcie budowlano-wykonawczym oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, a także w załączonym przedmiarze robót
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452600007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: dla części (zadania) Nr 1: 4.000 zł (słownie: cztery tysiące złotych). dla części (zadania) Nr 2: 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). dla części (zadania) Nr 3: 4.000 zł (słownie: cztery tysiące złotych). w terminie do dnia 14 grudnia 2015r. do godz. 1100. 2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy przekazać na konto zamawiającego: BS w Ciechanowie 83 8213 0008 2001 0023 0351 0009. Wadium winno wpłynąć na konto Zamawiającego najpóźniej w dniu 14 grudnia 2015r. do godz. 1100. 3. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w jednej z pozostałych form ustawowych należy dołączyć do oferty, w sposób umożliwiający zamawiającemu zwrot oryginału dokumentu bez naruszania oferty. 4. Zwrot lub zatrzymanie wadium następuje na zasadach określonych w art.46 ustawy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sonsk.biuletyn.net
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach