Przetargi.pl
Rozbudowa Zespołu Szkół im. Księżnej Eleonory Czartoryskiej w Radzyminie w podziale na dwa zadania: 1) Nadbudowa i rozbudowa głównego skrzydła budynku Zespołu Szkół; 2) Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych obejmujących termomodernizację budynku Zespołu Szkół.

Gmina Radzymin ogłasza przetarg

 • Adres: 05-250 Radzymin, pl. T. Kościuszki 2
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 0-22 786-62-92/93 , fax. 0-22 786-51-95
 • Data zamieszczenia: 2016-02-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Radzymin
  pl. T. Kościuszki 2 2
  05-250 Radzymin, woj. mazowieckie
  tel. 0-22 786-62-92/93, fax. 0-22 786-51-95
  REGON: 01326970000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.radzymin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa Zespołu Szkół im. Księżnej Eleonory Czartoryskiej w Radzyminie w podziale na dwa zadania: 1) Nadbudowa i rozbudowa głównego skrzydła budynku Zespołu Szkół; 2) Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych obejmujących termomodernizację budynku Zespołu Szkół.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zadanie nr 1. Nadbudowa i rozbudowa głównego skrzydła budynku Zespołu Szkół im. Księżnej Eleonory Czartoryskiej w Radzyminie, przy ul. M. Konopnickiej 24. 1. Nadbudowa polega na demontażu górnej warstwy istniejącego stropodachu i wykonaniu nowej kondygnacji ( docelowo piętro +2). Rozbudowa budynku polega na wykonaniu przy jednej ze ścian zewnętrznych dźwigu osobowego dla osób na wózkach inwalidzkich i mających problemy z poruszaniem się. Nad istniejącym stropem nad kond. +1, po zdjęciu pokrycia z płyt prefabrykowanych, zaprojektowano wykonanie nowego stropu gęstożebrowego typu Teriva lub zbliżonego. Na wieńcu stropu zaprojektowano ściany z gazobetonu gr. 24/36 cm a nad kond. +2 przekrycie w postaci dźwigarów dachowych prefabrykowanych, z drewna sosnowego klasy min. C24. Dach dwuspadowy, pokryty papą w kolorze grafitowym. Na nowym piętrze szkoły zaprojektowano 8 sal lekcyjnych dostępnych z przestronnego korytarza. Dwie sale mają do dyspozycji własne zaplecza. Ponadto zaprojektowano dwa zespoły sanitarne (dla dziewcząt i chłopców), łazienkę dla osób na wózkach inwalidzkich oraz pomieszczenie porządkowe. Piętro posiada dwie klatki schodowe zlokalizowane nad istniejącymi biegami schodowymi. W ośmiu klasach może łącznie przebywać maksymalnie 197 osób (uczniowie i nauczyciele). Dla takiej liczby osób dostosowano szerokości dróg ewakuacyjnych oraz zaprojektowano wentylację mechaniczną. Ze względu na bilans energetyczny budynku jako całości zaprojektowano docieplenie istniejących ścian styropianem (na granicy stref pożarowych - wełną mineralną) gr. 18 cm. Ze względów finansowych termomodernizacja będzie rozliczana w ramach zadania nr 2. Na nowej kondygnacji przewiduje się następujące instalacje: instalację wod-kan, cw, cyrkulację pompową i instalację hydrantową, instalację kanalizacji sanitarnej, instalację c.o., instalację wentylacji mechanicznej, instalację elektryczną i teletechniczną oraz instalacje sieci komputerowej. W głównym skrzydle budynku są zlokalizowane dwie istniejące klatki schodowe. Komunikację na kond. +2 zaprojektowano jako przedłużenie tych klatek schodowych. Dla osób starszych i poruszających się na wózkach zaprojektowano dźwig osobowy umożliwiający komunikację z poziomami 0,+1 i +2. Kolorystyka i wykończenie elewacji: ściany - cienkowarstwowy tynk sylikonowy malowany farbą w kolorze białym wg technologii producenta, odpowiednik koloru RAL 9016, cienkowarstwowy tynk sylikonowy malowany farbą w kolorze jasnoszarym wg technologii producenta, odpowiednik koloru RAL 9018, cienkowarstwowy tynk sylikonowy malowany farbą w kolorze ciemnoszarym wg technologii producenta, odpowiednik koloru RAL 7012, cokoły - tynk żywiczny (wodoodporny) w kolorze jasnoszarym wg technologii producenta, do akceptacji projektanta, dach - w kolorze grafitowym, rynny i rury spustowe w kolorze białym lub jasnoszarym stolarka okienna PCV biała, ślusarka aluminiowa w kolorze grafitowym RAL 7016. Charakterystyczne parametry dla inwestycji: powierzchnia użytkowa 704,22 m2, kubatura brutto 4.249,50 m3. Realizacja zamówienia będzie prowadzona przy normalnym funkcjonowaniu szkoły. Wykonawca winien zsynchronizować harmonogram prac budowlanych z planem pracy szkoły(przerwami wakacyjnymi i świątecznymi). Główne prace budowlane: rozbiórkowe, betoniarskie i murarskie muszą być prowadzone przy pustym budynku. Przerwa wakacyjna będzie trwała od 18 czerwca do 31 sierpnia 2016 r. W tym okresie Wykonawca wykona roboty budowlane związane ze wzmocnieniem słupów na parterze budynku, betonowaniem stropu nad piętrem +1 i schodów klatek schodowych do poziomu +2, montażem konstrukcji dachu oraz uporządkuje poziomy 0 i +1 w sposób umożliwiający prowadzenie zajęć lekcyjnych i funkcjonowanie szkoły. Plac budowy należy szczelnie ogrodzić i zabezpieczyć przed dostępem niepowołanych osób. Ze szczególną starannością należy wykonać zabezpieczenie głównego wejścia do szkoły. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają następujące załączniki: 1) projekt wykonawczy, 2) przedmiary robót, 3) projekt budowlany, 4) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. Przedmiar robót stanowi jedynie element pomocniczy do określenia przedmiotu zamówienia. W cenie Wykonawca winien uwzględnić wszystkie wymagania określone w/w dokumentacji oraz wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. 3. Zaleca się, by Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu robót mające na celu zdobycie wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego przygotowania oferty oraz weryfikacji załączonej dokumentacji, a wszelkie wynikłe wątpliwości powinny być wyjaśnione z użyciem procedury określonej w PZP. Zadanie nr 2. Termomodernizacja Zespołu Szkół im. Księżnej Eleonory Czartoryskiej w Radzyminie, przy ul. M. Konopnickiej 24. Zakres robót budowlanych obejmuje: -termomodernizcję istniejących ścian zewnętrznych (poziom 0 i +1) głównego nadbudowywanego skrzydła budynku, zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową nadbudowy, -ocieplenie stropodachu parterowej części budynku, -ocieplenie pozostałych ścian zewnętrznych parterowej części budynku, -wymiana instalacji c.o. wraz z wymianą grzejników, -wprowadzenie Systemu Zarządzania Energią, - wymianę stolarki okiennej. Zakres opracowania dokumentacji projektowej obejmuje: - Projekt budowlany - opracowany zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym przygotowanym dla tego zamówienia. Projekt budowlany powinien być sporządzony w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego. Projekt ten musi uwzględniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202 poz. 2072, z późn. zm.); - Projekt wykonawczy z podziałem na branże; - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, należy rozumieć jako opracowanie zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. Specyfikacje muszą uwzględniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202 poz. 2072, z późn. zm.); Dokumentacja musi obejmować cały zakres prac niezbędnych do przygotowania inwestycji, jej wykonania oraz odbioru robót budowlanych, instalacyjnych i montażowych; Wykonawca jest zobowiązany do wykonania robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia i określonych w programie funkcjonalno-użytkowym - na podstawie opracowanej dokumentacji, zgłoszenia zakończenia robót oraz dokonania stosownych odbiorów, w tym również wymaganych procedurami ustawy Prawo budowlane.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452600007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 100.000 zł.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg ograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach