Przetargi.pl
WYKONANIE WYCEN NIERUCHOMOŚCI

Gmina Miasto Koszalin Wydział Nieruchomości ogłasza przetarg

 • Adres: 75-007 Koszalin, Rynek Staromiejski 6-7
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 94 3488807 , fax. 94 3488765
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Koszalin Wydział Nieruchomości
  Rynek Staromiejski 6-7 6-7
  75-007 Koszalin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 94 3488807, fax. 94 3488765
  REGON: 33092080200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.koszalin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  WYKONANIE WYCEN NIERUCHOMOŚCI
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Określenie wartości nieruchomości do celu, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. z 2012 r. poz. 83 z pózn. zm.), jako przedmiotu: 1) prawa własności i prawa użytkowania wieczystego (przewidywana ilość wycen - 100 szt), 2) prawa własności (przewidywana ilość wycen - 15 szt), 3) prawa użytkowania wieczystego (przewidywana ilość wycen - 200)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 700000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.koszalin.pl-Zamówienia publiczne-Wydział Nieruchomości-2014-Usługi wyceny nieruchomości
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach