Przetargi.pl
Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego

Miasto Poznań ogłasza przetarg

 • Adres: 61-841 Poznań, Plac Kolegiacki
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 618 785 210 , fax. 61 878 50 85
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Poznań
  Plac Kolegiacki 17
  61-841 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 618 785 210, fax. 61 878 50 85
  REGON: 63125782200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.poznan.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla potrzeb modernizacji budynku Urzędu Miasta Poznania przy ul. Libelta 16-20 wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją zadania. Dokumentację należy opracować na podstawie założeń opisanych w Programach funkcjonalno-użytkowym (PFU), stanowiących załączniki nr 1, nr 2 i nr 3 do umowy. W ramach zamówienia należy pełnić nadzór autorski nad realizacją zadania, na zasadach opisanych w PFU oraz w umowie. Dokumentację dla potrzeb modernizacji budynku Urzędu Miasta Poznania przy ul. Libelta 16-20 należy opracować dla następujących zakresów: I. Termomodernizacji budynku; II. Sieciowej instalacji fotowoltaicznej zamontowanej na dachu budynku, służącej do produkcji energii elektrycznej z promieniowania słonecznego, ukierunkowanej na wykorzystanie wyprodukowanej energii elektrycznej na własne potrzeby UMP; III. Osuszania i izolacji zawilgoconych piwnic budynku, ze wskazaniem przyczyn zawilgocenia oraz opracowaniem szczegółowej technologii wykonania robót renowacyjno – naprawczych; IV. Przebudowy zadaszenia nad Salą Obsługi Klienta; V. Przebudowy i aranżacji Sali Obsługi Klienta. GWARANCJA: Wykonawca udzieli Zamawiającemu pisemnej gwarancji jakości na wykonaną dokumentację na okres 36 miesięcy licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego dokumentacji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71220000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Ustala się wadium w wysokości 4 500,00 zł
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ; Wypełnione i podpisane Opracowanie – załącznik nr 1a do SIWZ. Jeżeli dotyczy: Wypełnione i podpisane Oświadczenie o udostępnieniu zasobów – załącznik nr 3 do SIWZ; Wypełnione i podpisane Zastrzeżenie nie udostępniania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa - załącznik nr 5 do SIWZ; Jeżeli zasady reprezentacji nie wynikają jednoznacznie z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego), wymaga się złożenia pełnomocnictwa w formie oryginału lub potwierdzonej notarialnie kopii, wskazującego osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach