Przetargi.pl
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Żelazków z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

Gmina Żelazków ogłasza przetarg

 • Adres: 62-817 Żelazków, -
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 0-62 76-91-008 , fax. 0-62 76-91-008
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Żelazków
  - 138
  62-817 Żelazków, woj. wielkopolskie
  tel. 0-62 76-91-008, fax. 0-62 76-91-008
  REGON: 25085493200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.zelazkow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Żelazków z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia obejmuje realizację usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych powstałych i zebranych na wszystkich nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych w granicach administracyjnych Gminy Żelazków. 2. Szczegółowy zakres usług określają stanowiące Załączniki SIWZ 3. Zamawiający wymaga między innymi, aby Wykonawca: • utworzył i prowadził na terenie Gminy Żelazków stacjonarny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zapewniający w łatwy sposób dostęp dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w zamian za pobraną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przyjmowanie co najmniej takich odpadów komunalnych jak: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, komunalne odpady niebezpieczne, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony oraz odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne; zapewnił dla nieruchomości jednorodzinnych: pojemniki na odpady zmieszane, worki do selektywnej zbiórki odpadów, w tym: 1/ papier, 2/ szkło, 3/ metale i tworzywa sztuczne, 4/ odpady ulegające biodegradacji, w tym bioodpady o pojemności 120 l każdy wraz ze stojakami 3-komorowymi; zapewnił dla nieruchomości wielorodzinnych: kontenery na odpady zmieszane, pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów, w tym 1/ papier, 2/ szkło, 3/ metale i tworzywa sztuczne, 4/ odpady ulegające biodegradacji, w tym bioodpady, zabezpieczone przed: wpływem warunków atmosferycznych, rozsypaniem i opróżnianiem przez podmioty (osoby) inne niż Wykonawca; pojemniki do selektywnej zbiórki powinny być wyposażone w odpowiednie otwory wrzutowe w zależności od rodzaju odpadów; - przekazywał bezpośrednio lub za pośrednictwem innego zbierającego odpady przyjętych od właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach; - sporządzał roczne sprawozdania, zawierające informacje o masie poszczególnych rodzajów zebranych odpadów komunalnych zgodnie z art. 9na ust.3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. 2018 poz. 1454 ze zmianami) i przekazywał je Wójtowi Gminy Żelazków: za rok 2019 w terminie do 31 stycznia 2020 r., -Wymagania ogólne dla Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (stacjonarny): • powinien być umiejscowiony na terenie jednej z miejscowości położonych na terenie Gminy Żelazków; • powinien być umiejscowiony w odpowiedniej lokalizacji, która umożliwia dojazd dla wszystkich mieszkańców Gminy Żelazków; • powinien być wyposażony w odpowiednie pojemniki i kontenery przystosowane do przyjmowania odpadów zebranych selektywnie, zabezpieczone przed wpływem warunków atmosferycznych; • powinien być czynny jeden dzień w tygodniu (sobota) w godzinach 800 – 1300; • na PSZOK – powinny być przywożone odpady, które nie są odbierane bezpośrednio z posesji • powinien być dostosowany do przyjmowania odpadów zebranych selektywnie takich jak: - przeterminowane leki, chemikalia; - zużyte baterie i akumulatory; - zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; - meble i inne odpady wielkogabarytowe (2 x w roku do 5 szt. jednorazowo); - zużyte opony (2 x w roku 4 sztuki z samochodu osobowego); - komunalne odpady niebezpieczne; - odpady budowlane i rozbiórkowe (do 100 kg jednorazowo w przypadku odpadów lekkich, objętościowych max do 480 litrów – 2 x w roku); • powinien być odpowiednio oznakowany (umieszczona tablica w widocznym miejscu powinna zawierać nazwę PSZOK, nawę i dane teleadresowe Wykonawcy prowadzącego PSZOK, wykaz przyjmowanych odpadów oraz czas pracy PSZOK); • w/w odpady powinny być przyjmowane od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Żelazków w ramach pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (po okazaniu dokumentu potwierdzającego ich zamieszkanie na terenie Gminy Żelazków). • Wykonawca lub podwykonawca obowiązany jest do prowadzenia rejestru nieruchomości zamieszkałych i ewidencji przyjmowanych z tych posesji odpadów (w tym: określenie ilości, rodzaju odpadów oraz legitymowania właścicieli nieruchomości) • Wykonawca lub podwykonawca obowiązany jest do wystawienia kwitu odbioru odpadów. • Transport odpadów do PSZOK-a mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90500000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga złożenia, do dnia 04.06.2019 r. do godz. 09.00 wadium w wysokości 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych ).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 2) spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego na podstawie art. 22 ust.1 pkt 2), ust. 1a i ust. 1b. ustawy Pzp: a) posiadają wymagane odrębnymi przepisami kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności, tj. wpis do rejestru działalności regulowanej, o której mowa w art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996r. (Dz. U. 2018r. poz. 1454 ze zmianami) o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, prowadzonego przez właściwy organ, w zakresie objętym przedmiotem zamówienia oraz w art. 51 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2019r. poz. 701) obejmujący co najmniej rodzaje i kody odpadów komunalnych wymienione w tabeli nr 1 SOPZ; b) posiada aktualne, własne uprawnienia i zezwolenia na zbieranie, transport oraz przetwarzanie odpadów komunalnych c) zawarł umowę z Regionalną Instalacją do Przetwarzania Odpadów Komunalnych na przyjmowanie odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych; d) zawarł umowy z instalacjami przetwarzającymi odebrane odpady selektywnie zebrane niepodlegające przekazaniu do Regionalnej Instalacji; e)posiada bazę magazynowo–transportową oraz sprzęt niezbędny do należytego wykonywania zamówienia, w szczególności posiada wymaganą ilość pojazdów niezbędnych do realizacji zamówienia , a pojazdy te wyposażone są w moduły GPS umożliwiające śledzenie tras przejazdu i ich pracy oraz spełniają normę emisji spalin co najmniej EURO 5.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wypełniony formularz ofertowy zał. nr 1 do SIWZ, Instalacje przetwarzające odpady zał. nr 2 do SIWZ, oświadczenie ustanawiające pełnomocnika zał. nr 9 do SIWZ, zobowiązanie innego podmiotu do oddania zasobów niezbędnych do realizacji zamówienia zał. nr 10.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach