Przetargi.pl
ZP/12/PN/19

Szpital Powiatowy im. Tadeusza Malińskiego w Śremie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza przetarg

 • Adres: 63-100 Śrem, ul. Chełmońskiego
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 612 815 462 , fax. 612 835 788
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Powiatowy im. Tadeusza Malińskiego w Śremie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  ul. Chełmońskiego 1
  63-100 Śrem, woj. wielkopolskie
  tel. 612 815 462, fax. 612 835 788
  REGON: 30177867200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalwsremie.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Szpital Powiatowy im. Tadeusza Malińskiego w Śremie sp. z o. o.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ZP/12/PN/19
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Bieżące dostawy środków czystości
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33711900-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Z uwagi na charakter przedmiotu zamówienia Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie ww. warunku poprzez złożenie oświadczenia (załącznik nr 2 do SIWZ)
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: b) W celu dokonania oceny jakości, Wykonawca do oferty musi dołączyć próbki oferowanych produktów. Próbki należy dołączyć w ilościach pozwalających na dokonanie właściwej oceny, tj. co najmniej po 1 szt. dla Pakietu nr 3 – pozycja od 1 do 5 (rolka/binda). Dla sprawdzenia, czy złożone oferty w zakresie Pakietu nr 5 – pozycja 1 są zgodne z wymaganiami określonymi przez zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć 1 szt. mopa. Dołączone do oferty próbki muszą posiadać wszystkie parametry wymagane przez zamawiającego (tj. rozmiary, skład, wytrzymałość, kolor itp. wymogi dotyczące prania zalecane przez producenta- zgodnie z opisem w formularzu asortymentowo-cenowym). Załączenie próbek nie spełniających wymagań Zamawiającego skutkować będzie uznaniem oferty za niezgodną z wymaganiami SIWZ. Zamawiający wymaga, aby załączone próbki znajdowały się w oryginalnym opakowaniu producenta (posiadały etykietę oryginalnego opakowania) oraz były opisane numerem pakietu i pozycji z „Formularza asortymentowo-cenowego” którego dotyczą. W zamkniętym opakowaniu zbiorczym, w którym zamieszczone zostaną wszystkie próbki musi znajdować się „Wykaz załączonych próbek” zawierający informacje o producencie, nr katalogowym, nr Pakietu i nr pozycji z „Formularza asortymentowo-cenowego” którego dotyczą. Zamawiający zastrzega, iż nie podlegają zwrotowi próbki, które z uwagi na konieczność ich przetestowania zostaną zużyte w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (dotyczy Pakietu 3). Zamawiający odeśle wszystkim Wykonawcom, którzy złożą ofertę wraz z próbkami na Pakiet nr 5, mopy które nie zostaną wybrane. c) oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art.14 RODO - zał. nr 5. aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.5 pkt 1 ustawy,

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach