Przetargi.pl
Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Fabryka Kultury przy ul. Fabrycznej”

Miasto Kalisz ogłasza przetarg

 • Adres: 62-800 Kalisz, Główny Rynek
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 48 627 654 300
 • Data zamieszczenia: 2019-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Kalisz
  Główny Rynek 20
  62-800 Kalisz, woj. wielkopolskie
  tel. 48 627 654 300
  REGON: 25085587700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.kalisz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Fabryka Kultury przy ul. Fabrycznej”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usługi polegającej na wykonaniu kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Fabryka Kultury” dotyczącej adaptacji budynków przy ul Fabrycznej 4, 6, 6a, 8 i 8a w Kaliszu na ośrodek kultury w oparciu o założenia koncepcji posiadanej przez Zamawiającego. Dokumentacja musi uwzględniać technologię sceniczną, akustyczną, oświetlenie technologiczne oraz aranżację i wyposażenie wszystkich pomieszczeń obiektu. Budynek przy ul. Fabrycznej 4 oraz budynek przy ul. Fabrycznej 6 znajdują się w Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Kalisza. 2. Zakres rzeczowy objęty niniejszym postępowaniem obejmuje m. in.: 1) pozyskanie mapy do celów projektowych; 2) wykonanie ekspertyzy technicznej istniejących budynków; 3) wykonanie wielobranżowych projektów budowlanych i wykonawczych całego zamierzenia budowlanego (po 6 egz. + wersja elektroniczna w formie pliku ,,.pdf”, ,,.doc” i ,,.dwg”) wraz z niezbędnymi ekspertyzami, opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i podpisami sprawdzających, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129); 4) wykonanie projektów usunięcia ewentualnych kolizji; 5) opracowanie wielobranżowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWiOR) (2 egz. + wersja elektroniczna w formie pliku ,,.pdf” i ,,.doc”), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129); 6) opracowanie przedmiarów robót (szczegółowych) w podziale na etapy i branże wraz z zestawieniem materiałów i sprzętu (po 2 egz. + wersja elektroniczna w formacie pliku „.pdf” i „.ath”), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129); 7) opracowanie kosztorysów inwestorskich w podziale na etapy i branże (po 1 egz. + wersja elektroniczna w formacie pliku „.pdf” i „.ath”), zgodnie z zasadami określonymi dla kosztorysu inwestorskiego w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. nr 130, poz. 1389); 8) uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszystkich niezbędnych opinii, uzgodnień, pozwoleń i decyzji, w tym m.in. miejscowego Konserwatora Zabytków, oraz warunków technicznych od gestorów sieci; 9) przygotowanie w imieniu Zamawiającego kompletnego wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy lub wykonywanych robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę właściwemu organowi; 10) pełnienie nadzoru autorskiego przez projektantów nad wykonaniem robót budowlanych bez dodatkowego wynagrodzenia, w ramach niniejszego przedmiotu zamówienia. 3. Szczegółowy zakres rzeczowy, zakres prac i sposób ich realizacji określony został w SIWZ i załącznikach do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 3.000,00 PLN przed upływem terminu składania ofert. Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: nie dotyczy.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: A) wykonawca zobowiązany jest przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty w postępowaniu. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje (dowody) potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą, który złożył ofertę nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu; B) w sytuacji gdy wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie (w formie pisemnej) tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą dokumentu (np. zobowiązania podpisanego przez osobę upoważnioną do reprezentacji podmiotu, na zasobach którego polega wykonawca), który określa w szczególności: - zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, a w szczególności czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą; C) w przypadku, gdy ofertę składają wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia wymagane jest załączenie dokumentu pełnomocnictwa określającego zakres umocowania pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu, ewentualnie umowy o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy Pzp (w oryginale albo kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza); D) w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik – pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania wykonawcy (w oryginale albo kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza); E) dowód wniesienia wadium, o którym mowa w pkt IV.1.2) niniejszego ogłoszenia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach