Przetargi.pl
Udzielenie długoterminowego kredytu w wysokości 4.470.000,00 PLN na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu związanego z realizacją zadań inwestycyjnych

Gmina Chocz ogłasza przetarg

 • Adres: 63-313 Chocz, Rynek
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 0-62 7415330 , fax. 0-62 7415685
 • Data zamieszczenia: 2019-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Chocz
  Rynek 17
  63-313 Chocz, woj. wielkopolskie
  tel. 0-62 7415330, fax. 0-62 7415685
  REGON: 20585558700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.chocz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Udzielenie długoterminowego kredytu w wysokości 4.470.000,00 PLN na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu związanego z realizacją zadań inwestycyjnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Całkowita kwota kredytu długoterminowego – 4.470.000,00 zł 2. Kredyt winien być udzielony w dwóch transzach: I transza – w dniu podpisania umowy kwota - 2.470.000,00 zł II transza – w dniu 30 września 2019 roku kwota – 2.000.000,00 zł. 3. Spłata zaciągniętego kredytu będzie następować ze środków własnych Gminy w 40 ratach w następujących terminach: - 31.03.2020r. - 5.000,00 zł - 30.06.2020r. - 5.000,00 zł - 30.09.2020r. - 5.000,00 zł - 30.12.2020r. - 5.000,00 zł - 31.03.2021r. - 10.000,00 zł - 30.06.2021r. - 10.000,00 zł - 30.09.2021r. - 10.000,00 zł - 30.12.2021r. - 10.000,00 zł - 31.03.2022r. - 10.000,00 zł - 30.06.2022r. - 10.000,00 zł - 30.09.2022r. - 10.000,00 zł - 30.12.2022r. - 10.000,00 zł - 31.03.2023r. - 50.000,00 zł - 30.06.2023r. - 50.000,00 zł - 30.09.2023r. - 50.000,00 zł - 30.12.2023r. 50.000,00 zł - 31.03.2024r. - 90.000,00 zł - 30.06.2024r. - 90.000,00 zł - 30.09.2024r. - 90.000,00 zł - 30.12.2024r. - 90.000,00 zł - 31.03.2025r. - 117.500,00 zł - 30.06.2025r. - 117.500,00 zł - 30.09.2025r. - 117.500,00 zł - 30.12.2025r. - 117.500,00 zł - 31.03.2026r. - 190.000,00 zł - 30.06.2026r. - 190.000,00 zł - 30.09.2026r. - 190.000,00 zł - 30.12.2026r. - 190.000,00 zł - 31.03.2027r. - 215.000,00 zł - 30.06.2027r. - 215.000,00 zł - 30.09.2027r. - 215.000,00 zł - 30.12.2027r. - 215.000,00 zł - 31.03.2028r. - 215.000,00 zł - 30.06.2028r. - 215.000,00 zł - 30.09.2028r. - 215.000,00 zł - 30.12.2028r. - 215.000,00 zł - 31.03.2029r. - 215.000,00 zł - 30.06.2029r. - 215.000,00 zł - 30.09.2029r. - 215.000,00 zł - 30.12.2029r. - 215.000,00 zł R a z e m: 4.470.000,00 zł Powyższy harmonogram spłaty dotyczy zaciągnięcia przez zamawiającego kredytu w maksymalnej wysokości tj. 4.470.000,00 zł. W przypadku zaciągnięcia kredytu w wysokości niższej niż 4.470.000,00 zł proporcjonalnemu zmniejszeniu ulegnie wysokość rat. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do skrócenia lub wydłużenia okresu kredytowania oraz zmiany wysokości rat kapitałowych w okresie spłaty kredytu. Skrócenie lub wydłużenie okresu kredytowania oraz zmiany wysokości rat kapitałowych w okresie spłaty kredytu mogą nastąpić w przypadku: 1) zmiany obowiązujących przepisów prawa; 2) wystąpienia istotnych okoliczności mających wpływ na sytuację finansową zamawiającego (np. wyższe lub niższe wykonanie dochodów, brak możliwości spełnienia warunków 243 uofp); Wszystkie zmiany powinny być wprowadzone aneksem do umowy i zmianą harmonogramu spłaty. W przypadku: 1) przesunięcia terminu spłat rat kapitałowych w okresie kredytowania, 2) wydłużenia terminu spłaty, Kredytodawca nie będzie pobierał dodatkowych opłat i prowizji za wyjątkiem odsetek. 5. Okres karencji spłaty kredytu od dnia podpisania umowy do dn. 31.03.2020r., okres karencji spłaty odsetek do 30.12.2019r. Naliczanie i spłata odsetek następować będzie w ratach kwartalnych, od faktycznie wykorzystanych środków do ostatniego dnia każdego kwartału. Odsetki dla całego okresu kredytowania powinny być liczone metodą opartą na rzeczywistej liczbie dni w poszczególnych miesiącach i rzeczywistej liczbie dni w roku tj. 365 lub 366 dni. Spłata rat odsetkowych odbywać się będzie w ostatnim dniu każdego kwartału. W przypadku, gdy termin spłaty kredytu lub odsetek przypadnie w dzień wolny od pracy, to Zamawiający ureguluje wymaganą ratę w pierwszy dzień roboczy następujący po wyznaczonej dacie. 8. Kredyt oprocentowany będzie w skali roku, według zmiennej stopy procentowej, ustalonej jako stopa bazowa powiększona o stałą marżę banku - stopa bazowa – zmienna stopa referencyjna WIBOR 3M; oprocentowanie kredytu będzie ustalone w dniu uruchomienia kredytu i będzie ulegało zmianie co kwartał. Stopa oprocentowania kredytu ulega zmianie odpowiednio do zmian 3-miesięcznej stawki WIBOR i jest aktualizowane co kwartał, ostatniego dnia kalendarzowego poprzedzający kolejny okres odsetkowy. - stała dla całego okresu kredytowania – marża banku.Do obliczenia odsetek celem ustalenia jednolitego kosztu kredytu należy założyć datę uruchomienia kredytu w dniu 20 sierpnia 2019 roku. 9. Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami i prowizjami niż oprocentowanie liczone wg stawki WIBOR 3`M powiększonej o marżę banku, a w szczególności w sytuacji, gdy kredyt spłacony zostanie wcześniej – odsetki liczone będą do dnia spłaty kredytu, a nie do końca umowy, bez prowizji rekompensacyjnej. Zamawiający powiadomi Wykonawcę w terminie 7 dni przed planowaną wcześniejszą spłatą. Zawarcie aneksu do umowy nastąpi bez opłat
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66113000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca musi udokumentować posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, tj: posiadają zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej na terenie Polski, a także realizacji usług objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r Prawo Bankowe (Tekst jedn. Dz. U. z 2017r., poz. 1876 z zm.), a w przypadku określonym w art. 178 ust 1 ustawy Prawo bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo bankowe
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: formularz ofertowy wg wzoru na załączniku nr 1 do SIWZ; 2) pełnomocnictwo złożone w oryginale lub poświadczona notarialnie kopia do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofert ę składa pełnomocnik; 3) w przypadku spółki cywilnej, wspólnicy nie przedstawiają osobnego dokumentu zawierającego pełnomocnictwo, jednakże uprawnienia do reprezentacji spółki przysługujące każdemu ze wspólników ma wynikać z samej umowy spółki cywilnej dołączonej do oferty

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach