Przetargi.pl
Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiśniewa”

Gmina Sępólno Krajeńskie ogłasza przetarg

 • Adres: 89-400 Sępólno Krajeńskie, ul. Tadeusza Kościuszki
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 523 894 210 , fax. 523 894 220
 • Data zamieszczenia: 2021-04-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Sępólno Krajeńskie
  ul. Tadeusza Kościuszki 11
  89-400 Sępólno Krajeńskie, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 523 894 210, fax. 523 894 220
  REGON: 92350949000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gmina-sepolno.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiśniewa”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac projektowych oraz robót budowlanych w systemie zaprojektuj i wybuduj określonych jako Projekt: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiśniewa”. Przedmiot zamówienia należy wykonać w dwóch etapach:  I etap – wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej, uzyskanie wszelkich uzgodnień, opinii oraz decyzji niezbędnych do budowy infrastruktury, o której mowa w PFU.  II etap – prace polegające na budowie systemu kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami (lub tłoczniami) w miejscowości Wiśniewa z przesyłem do istniejącej tłoczni w miejscowości Kawle. Realizacja zamówienia wymaga zaprojektowania i wykonania następujących elementów:  budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na terenie miejscowości Wiśniewa - ok. 1,5 km wraz z przyłączami do granic nieruchomości;  budowa przepompowni ścieków lub tłoczni pompujących ścieki bytowe z Wiśniewy do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w Kawlach (maksymalnie 2 przepompownie lub tłocznie);  budowa systemu kanalizacji ciśnieniowej do przepompowni ścieków zlokalizowanej w miejscowości Kawle gm. Sępólno Krajeńskie – o długości ok. 1300 mb. Wykonawca winien zweryfikować moc i stan techniczny istniejącej tłoczni w miejscowości Kawle i w razie konieczności dokonać jej modernizacji. Szczegółowy zakres robót określa Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) - załącznik nr 7 do SIWZ. 2. Przedmiot umowy obejmuje: 2.1. Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej, która posłuży do wykonania robót budowlanych, dla których wymagane jest uzyskanie ostatecznego pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z urządzeniami technicznymi. W ramach opracowania Dokumentacji Projektowej Wykonawca opracuje niezbędne materiały wyjściowe, uzyska wszystkie wymagane zgodnie z Prawem Polskim uzgodnienia, opinie, decyzje administracyjne, warunki techniczne i pozwolenia niezbędne do zakończenia całego zakresu robót. Wykonawca będzie również zobowiązany do wykonania innych opracowań wynikających z warunków właścicieli, administratorów i zarządców infrastruktury kolidującej z projektowanymi sieciami kanalizacji sanitarnej. Wykonawca pozyska ponadto na rzecz Zamawiającego pisemne oświadczenia poszczególnych właścicieli posesji, przez które przebiegają sieci kanalizacji sanitarnej o wyrażeniu zgody na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane wraz z lokalizacją urządzenia, sieci na podkładzie mapowym. Wykonawca własnym staraniem pozyska mapy do celów projektowych. 2.1.1. Dokumentacja geodezyjna oraz prace pomiarowe: Wykonawca w ramach prowadzonych prac projektowych wykona bądź pozyska mapy ewidencyjne wraz z wypisami z rejestru gruntów oraz aktualne mapy sytuacyjno-wysokościowych do celów projektowych obejmujące tereny i działki objęte zakresem prac projektowych przewidzianych w PFU. 2.1.2. Dokumentacja geologiczno-inżynierska: Wykonawca w ramach Zamówienia zobowiązany będzie do wykonania szczegółowej dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, uwzględniającej warunki hydrogeologiczne dla docelowego przebiegu sieci kanalizacji sanitarnej. Dokumentacja powinna uwzględniać wymogi następujących przepisów: • Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze • Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych • Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej. 2.1.3. Prace i analizy przedprojektowe: Podczas wykonania analiz przedprojektowych i szkiców koncepcji projektowych Wykonawca będzie zdecydowanie dążył do uzyskania przez Zamawiającego najlepszych efektów w konsekwencji realizacji robót (minimalizacja kosztów eksploatacyjnych). Wykonawca przedstawi Zamawiającemu warianty rozwiązań projektowych, analizując następujące aspekty: • efektywności ekonomicznej, • techniczny, • technologiczny, • trwałości przyjętych rozwiązań. Wszystkie rozwiązania projektowe przedstawione przez Wykonawcę muszą być zgodne z aktualnymi przepisami prawnymi. Jeżeli dla analiz będzie niezbędne badanie kosztów lub cen, Wykonawca kierując się zasadą należytej staranności przygotuje zestawienie danych rynkowych dla oszacowania potrzebnych wartości. Zestawienie powinno zawierać również dostępne materiały lub usługi o najniższych cenach z podaniem ich wiodących parametrów. Staranność dotycząca formy opracowań dla potrzeb dokonania analiz projektowych i szkiców koncepcji projektowych musi być wystarczająca dla celów, jakim te opracowania służą. 2.1.4. Dokumentacja techniczna: Wykonawca w ramach ceny ofertowej opracuje dokumentację techniczną składającą się z następujących elementów: • Projektu Budowlanego Robót zgodnie z aktualnym stanem prawnym, z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. Projekt Budowlany powinien obejmować wszystkie branże i specjalności potrzebne do sprawnego wykonania zakresu inwestycji; • Operatu wodnoprawnego oraz pozwolenia wodnoprawnego (jeżeli będzie wymagany odrębnymi przepisami) przy przejściu pod ciekami wodnymi; • Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia; • Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego • Dokumentacja powinna być opracowana z uwzględnieniem warunków zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak również szczegółowych wytycznych Zamawiającego wskazanych w niniejszym PFU Wykonawca uzgodni z operatorem sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej (Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. zo.o. w Sępólnie Krajeńskim) wszystkie parametry projektowanych elementów istotne z punktu widzenia kosztów eksploatacyjnych i trwałości poszczególnych elementów. Wykonawca wykona i wniesie do projektu budowlanego wszystkie potrzebne obliczenia dla wykazania, że ww. parametry zostaną dochowane. Ponadto Projekt Budowlany musi spełnić następujące wymagania: • musi zawierać rozwiązania wszystkich potencjalnych problemów, których rozwiązanie jest możliwe na etapie sporządzania projektu budowlanego. Wykonawca powinien zidentyfikować wszystkie problemy, których identyfikacja jest możliwa przy pełnej wnikliwości i staranności, • musi zawierać uzasadnienie wyboru metody budowy rurociągu, wyboru materiału oraz niezbędne obliczenia statyczno-wytrzymałościowe, • musi być dostarczony na rysunkach spełniających wymagania odpowiednich przepisów dla projektów budowlanych, • musi być dostarczony Zamawiającemu w ilości i formie opisanych poniżej. Projekt budowlany musi uwzględniać wszelkie istotne zagadnienia projektowe związane z wyborem metody budowy i doborem materiałów oraz sposobu prowadzenia robót. Dobrane materiały muszą spełniać wymagania zawarte w niniejszym PFU, a w szczególności posiadać niezbędne atesty. 2.1.5. Działania Wykonawcy i Zamawiającego dla uzyskania pozwoleń, uzgodnień i decyzji administracyjnych: W przypadku gdy wymagane jest wniesienie rocznej opłaty za zajęcie terenu (umieszczenie urządzenia obcego, niezwiązanego z funkcjonowaniem drogi lub służebność przesyłu), koszty te leżą po stronie Zamawiającego. Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Zamawiającego nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej z podpisanej umowy. W szczególności do obowiązków Wykonawcy będzie należało ponadto: • uzyskanie (i przekazanie Zamawiającemu) warunków prowadzenia robót w pasach zieleni i w pobliżu drzew (jeśli jest wymagane) oraz jeśli zaistnieje konieczność - decyzji zezwalającej na wycinkę lub przesadzenie drzew. • Wykonawca wystąpi o wydanie Decyzji o pozwoleniu/pozwoleń na budowę w imieniu Zamawiającego. Opłaty administracyjne związane z uzyskaniem pozwoleń ponosi Wykonawca i uwzględni je w cenie oferty. • uzyskanie warunków odtworzenia nawierzchni jezdni i chodników w drogach gminnych oraz w drogach powiatowych, • uzyskanie warunków tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia robót w drogach gminnych i w drogach powiatowych, • uzyskanie wymaganych przepisami uzgodnień dokumentacji projektowej oraz poniesienie wszystkich kosztów związanych z uzyskaniem tych uzgodnień, • uzyskanie zgód właścicieli nieruchomości na prowadzenie robót budowlanych oraz ustalenie z Zamawiającym warunków służebności lub odszkodowania. 2.1.6. Przedmiar robót i kosztorys inwestorski: W ramach umowy Wykonawca sporządzi kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem robót. Kosztorysy zostaną sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. 2.1.7. Sprawowanie nadzoru autorskiego: Wykonawca musi przyjąć, że został zobowiązany przez Zamawiającego do sprawowania nadzoru autorskiego dla tych zadań, dla których wykonywał prace projektowe. Czynności nadzoru autorskiego muszą być wykonywane przez autora projektu. W zakresie nadzoru autorskiego objętego niniejszym zamówieniem należy: a) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań stwierdzania w toku wykonywania Robót budowlanych zgodności realizacji z projektem, uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego. b) pełniący nadzór autorski w czasie realizacji robót budowlano - montażowych jest zobowiązany do pobytów na terenie budowy w miarę potrzeb na wezwanie Zamawiającego lub inspektora nadzoru. c) dokonywanie korekt Dokumentacji projektowej, jeżeli okaże się, że nie spełnia wymagań zawartych w niniejszym PFU. Jeżeli w wyniku działania lub zaniechania Wykonawcy powstaną trudności w realizowaniu budowy to Wykonawca będzie zobowiązany do dokonania takich korekt w Dokumentacji projektowej lub wykonania Dokumentacji zamiennej, aby wyeliminować lub zminimalizować ewentualne straty lub opóźnienia z tym związane. 2.2. Wykonanie zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową robót budowlanych obejmujących wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-ciśnieniowym wraz z niezbędną infrastrukturą. 2.2.1. Roboty montażowe: 2.2.1.1. Wykonanie zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego: Każdorazowo należy wykonać zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia podziemnego znajdującego się na trasie wykopów. Koszt związany z wykonaniem niezbędnego zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego należy ująć w koszcie budowy. Jeżeli nieznana jest rzeczywista rzędna istniejącego uzbrojenia w miejscu kolizji, należy wykonać odkrywki celem ustalenia jego prawdziwego położenia. W rejonie kolizji wszelkie prace należy prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności. Przy zasypie rury kanalizacyjnej należy zwrócić uwagę na dokładne podbicie rury. 2.2.1.2. Układanie przewodów oraz ich montażowych Roboty montażowe należy wykonać w suchym wykopie. Dno wykopu wykonać w spadku zgodnie z profilem podłużnym. Rury powinny być układane w otwartym wykopie na podsypce piaskowej i obsypce zagęszczonej warstwami gruntu. 2.2.2. Wymagania dla rozwiązań technicznych: 2.2.2.1. Wymagania materiałowe dla sieci kanalizacji sanitarnej: Wszystkie materiały i urządzenia zastosowane w projektach przygotowywanych w ramach kontraktu muszą być: • dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem (w tym w szczególności Prawem budowlanym i Ustawą o wyrobach budowlanych) i posiadać wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodności i oznakowanie, • zgodne z postanowieniami umowy, w tym w szczególności PFU, • zgodne z wymaganiami operatora sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej – ZGK w Sępólnie Krajeńskim, • nowe i nieużywane. 2.2.3. Zabezpieczenie terenu budowy: • Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy oraz robót poza terenem budowy w okresie trwania realizacji przedmiotu zamówienia do zakończenia i odbioru robót, a w szczególności utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy teren budowy. 2.2.4. Kontrola jakości robót: Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem obowiązującym Zamawiającego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne w porządku chronologicznym. 2.2.5. Bezpieczeństwo i higiena pracy: Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia. Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia podczas wykonywania robót budowlanych, który winien zawierać w szczególności wymagania dotyczące:  rozmieszczenia stanowisk pracy uwzględniając odpowiedni dostęp do nich oraz rozplanowanie dróg, stref pracy i przemieszczania się maszyn,  warunków użytkowania materiałów i dostępu do nich podczas wykonywania robót budowlanych,  przechowywania i usuwania odpadów i gruzu oraz utrzymania na budowie porządku i czystości,  organizacji pracy na budowie,  sposobów informowania pracowników o podejmowanych działaniach dotyczących bezpieczeństwa i zdrowia. 2.2.6. Warunki dotyczące organizacji ruchu: Podczas realizacji inwestycji musi być utrzymana płynność ruchu publicznego. Koszty objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Wykonawca. 2.2.7. Utylizacja odpadów: Wykonawca opracuje plan gospodarki odpadami. Przewiduje się, że podczas realizacji zadania powstaną odpady (w tym niebezpieczne). Największą ilość stanowić będą odpady wynikające z konieczności wymiany gruntu. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić transport i utylizację odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami. Koszty te Wykonawca uwzględni w cenie ofertowej. Wykonawca jest zobowiązany do zagospodarowania odpadów zgodnie z ich przeznaczeniem i składem uwzględniając wymogi obowiązującej ustawy o odpadach. 3. Obowiązki Wykonawcy związane z wykonywanymi robotami budowlanymi: 1) Zamawiający zaleca aby każdy z wykonawców dokonał wizji lokalnej w miejscu budowy celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu, a także uzyskania wszelkich dodatkowych informacji koniecznych do wyceny prac. 2) Zorganizowanie placu budowy z uwzględnieniem bezpieczeństwa przechodniów i pracowników. 3) Uporządkowanie terenu i przywrócenie do stanu pierwotnego. 4) Zapewnienie dozoru nad wszelkimi materiałami i urządzeniami, w tym zapewnienia dozoru przez pracownika dozoru. 5) Ubezpieczenie terenu budowy od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz katastrof budowlanych. 6) Usunięcie wszelkich szkód powstałych w wyniku prowadzonych prac. 7) Wykonanie na własny koszt w ramach zaoferowanej ceny wszelkich niezbędnych na czas prowadzenia budowy robót rozbiórkowych, przygotowawczych i zabezpieczeniowych. 8) Wykonanie wszystkich niezbędnych prób, badań i sprawdzeń. 9) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. 10) Wykonawca zobowiązany będzie do prezentacji postępów robót na forum rad technicznych zwoływanych przez Zamawiającego co najmniej raz na dwa tygodnie, a także do niezwłocznego zgłaszania na piśmie wszelkich problemów związanych z realizacją zamówienia, przy czym przedstawiciele Zamawiającego wymienieni w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz umowie będą mieli prawo do zapoznawania się z przebiegiem i postępem robót w każdym czasie ich realizacji. 11) Wykonawca odpowiedzialny jest za przedstawienie Zamawiającemu dokumentów dopuszczających do stosowania w budownictwie, zastosowanych do realizacji przedmiotu zamówienia materiały budowlane tj. wnioski materiałowe – celem zatwierdzenia przez Zamawiającego. 12) Jeżeli w SIWZ przy opisie przedmiotu zamówienia oraz w PFU wskazana została nazwa producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do określonych materiałów, urządzeń, itp. Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów, urządzeń, itp. równoważnych o parametrach nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego, które spełniają wymagania norm i przepisów oraz założone parametry projektowe. 13) Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 14) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia, 15) Projekt czasowej organizacji ruchu na czas wykonania robót związanych z realizacją przedmiotu zamówienia zostanie opracowany staraniem i kosztem Wykonawcy. Na Wykonawcy spoczywać będzie również obowiązek jego wprowadzenia kosztem własnym w miejscu prowadzenia robót i utrzymania go również kosztem własnym przez cały czas ich trwania. 16) Wykonanie i dostarczenie przed zgłoszeniem do odbioru końcowego dokumentacji powykonawczej w ilości 2 szt. Dokumentacja ponumerowana zawierająca w szczególności: projekty powykonawcze, dowody przeprowadzenia z pozytywnym wynikiem prób i badań wymaganych dla danego typu robót zgodnie z obowiązującymi przepisami i standardami (protokoły badań i sprawdzeń, protokołu rozruchów, instrukcje użytkowania, atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności na wszystkie materiały wbudowane oraz zamontowane itp.). 4. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1040 ze zm.). a) Zamawiający wymaga, aby czynności polegające na faktycznym wykonywaniu robót budowlanych związanych z wykonaniem całego zamówienia były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę tj. operatorzy maszyn i urządzeń, pracownicy fizyczni, instalatorzy sieci kanalizacji sanitarnej, instalatorzy sieci elektrycznej. b) rodzaj czynności : - roboty montażowe przy wykonywaniu sieci i przyłączy kanalizacyjnych - roboty ziemne - roboty w zakresie instalacji elektrycznych c) sposób udokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań oraz sankcji z tytułu niespełnienia postawionych wymagań zawarte są w załączniku nr 5 do SIWZ- ogólne warunki umowy. Powyższe zapisy nie dotyczą osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo budowlane. Osoby wykonujące te czynności są samodzielnymi uczestnikami procesu budowlanego i działają samodzielnie, także w rozumieniu, że same wyznaczają sobie zadania i samodzielnie te zadania realizują.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach