Przetargi.pl
Budowa i przebudowa dróg gminnych (Srebrniki-Mariany, Mlewo-Mlewiec, Piątkowo) na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie

Gmina Kowalewo Pomorskie ogłasza przetarg

 • Adres: 87-410 Kowalewo Pomorskie, Konopnickiej
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 566 841 024 , fax. 566 841 071
 • Data zamieszczenia: 2021-04-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kowalewo Pomorskie
  Konopnickiej 13
  87-410 Kowalewo Pomorskie, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 566 841 024, fax. 566 841 071
  REGON: 87111859500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.kowalewopomorskie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa i przebudowa dróg gminnych (Srebrniki-Mariany, Mlewo-Mlewiec, Piątkowo) na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. Budowa i przebudowa dróg gminnych (Srebrniki-Mariany, Mlewo-Mlewiec, Piątkowo) na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie. Drogi ujęte w niniejszym postępowaniu zostały zgłoszone do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w zakresie i w sposób określony w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną, zgodnie z posiadanymi przez Zamawiającego decyzjami administracyjnymi oraz na podstawie własnych oględzin i pomiarów dokonanych w terenie. 2. Zamówienie obejmuje następujące zadania: A) Przebudowa drogi gminnej nr 110118C Srebrniki - Mariany, gmina Kowalewo Pomorskie w km od 0+0,003 do 1+828 Inwestycja realizowana jest na dz. nr 219 obręb Srebrniki, dz. nr 254 i 290 obręb Mariany, które stanowią pas drogowy dróg gminnych oraz na cz. dz. nr 175 obręb Srebrniki, która stanowi pas drogowy drogi wojewódzkiej nr 649. Zakres prac związanych z przebudową drogi: 1)obustronne humusowanie / ścinka poboczy; 2) wycinka krzaków i drzew z usunięciem wszystkich karpin; 3) rozbiórka istniejącej nawierzchni; 4) przebudowa istniejącej konstrukcji nawierzchni jezdni; 5) uregulowanie szerokości jezdni do 3,50m; 6) przebudowa skrzyżowań; 7) przebudowa istniejących zjazdów; 8) przebudowa poboczy; 9) wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni; 10) wykonanie warstwy mrozoochronnej / odsączającej; 11) wykonanie warstw podbudowy z kruszywa łamanego (dopuszcza się zamiennie wykonanie dolnej warstwy podbudowy z gruzu betonowego), 12) wykonanie nawierzchni z bitumicznej z betonu asfaltowego (4+3cm); 13) odtworzenie, oczyszczenie i wyprofilowanie skarp rowów; 14) remont przepustu; 15) oznakowanie pionowe i poziome – projekt stałej organizacji ruchu wg odrębnego opracowania. B) Przebudowa drogi gminnej relacji Mlewo - Mlewiec, gmina Kowalewo Pomorskie w km od 0+0,000 do 2+128,72 oraz w km od 0+000 do 0+326,35 Inwestycja realizowana jest na dz. nr 256/1, 282, 279, 302, 328/5, 324/1, 325/8, 328/1 obręb Mlewo i dz. nr 2 obręb Mlewiec, które stanowią pas drogowy dróg gminnych oraz na cz. dz. nr 23 obręb Mlewiec, która stanowi pas drogowy drogi wojewódzkiej nr 649. Zakres prac związanych z przebudową drogi: 1) obustronne humusowanie / ścinka poboczy 2) wycinka krzakow i drzew z usunięciem wszystkich karpin 3) rozbiorka istniejącej nawierzchni w miejscach nowej kontr. bitumicznej 4) wykonanie przepustu pod drogą gminną (skrzyżowanie z DW649) 5) profilowanie istniejącej nawierzchni pod projektowaną konstrukcję drogi 6) wykonanie koryta pod w-wy konstrukcyjne na odcinkach drogi o nowej konstrukcji, poszerzeniach oraz na zjazdach 7) wykonanie w-wy mrozoochronnej/odsączającej na poszerzeniach, zjazdach i drodze (w miejscach nowej konstrukcji) 8) wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego (dopuszcza się zamiennie wykonanie dolnej warstwy podbudowy z gruzu betonowego); 9) wykonanie rowow chłonno – odparowujących 10) wykonanie nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego (4+3cm); 11) wykonanie poboczy z kruszywa łamanego 12) wykonanie opasek gruntowych 13) wprowadzenie oznakowania pionowego i urządzeń BRD na podstawie projektu stałej organizacji ruchu. C) Budowa drogi gminnej w miejscowości Piątkowo, gmina Kowalewo Pomorskie w km od 0+0,000 do 0+250,67 Inwestycja realizowana jest na dz. Nr 40/38, 40/40, 40/44, 40/42 obręb Piątkowo, które stanowią pas drogowy dróg gminnych oraz na cz. dz. nr 37 obręb Piątkowo, która stanowi pas drogowy drogi powiatowej nr 649. Zakres prac związanych z budową drogi: 1) rozbiórka istniejącej nawierzchni drogi, 2) humusowanie, 3) wykonanie nasypu, 4) przebudowa (przełożenie) sieci energetycznej kablowej – rury osłonowe, 5) wykonanie koryta pod w-wy konstrukcyjne drogi, zjazdów, 6) wykonanie w-wy mrozoochronnej/odsączającej na zjazdach i drodze, 7) wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego naturalnego łamanego na zjazdach i drodze; 8) wykonanie warstw bitumicznych na zjazdach i drodze, 9) wykonanie poboczy z kruszywa kamiennego naturalnego łamanego, 10) wykonanie opaski gruntowej, 11) wprowadzenie stałej organizacji ruchu na podstawie projektu stałej organizacji ruchu. 3. Wymagane jest, aby Wykonawca wykonał odcinek próbny, co najmniej na 3 dni przed rozpoczęciem robót. Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu: stwierdzenia czy sprzęt budowlany do mieszania, rozkładania i zagęszczania kruszywa oraz układania nawierzchni bitumicznej jest właściwy, określenia grubości warstwy materiału w stanie luźnym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubości warstwy po zagęszczeniu, określenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia, a także do sprawdzenia jakości masy bitumicznej. Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu do mieszania, rozkładania i zagęszczania, jakie będą stosowane do wykonywania wszystkich robót. Powierzchnia odcinka próbnego będzie wynosić od 500 do 700 m2. Odcinek próbny będzie zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Wykonawca może przystąpić do wykonywania podbudowy oraz nawierzchni po zaakceptowaniu tych warstw konstrukcyjnych na odcinku próbnym. 4. Dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych dla trzech ww. zadań, stanowi zał. nr 1A, 1B i 1C do SIWZ – do wglądu na stronie internetowej oraz w siedzibie zamawiającego, w Referacie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim przy ul. Konopnickiej 13 (I piętro), 87-410 Kowalewo Pomorskie, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu. Podane nazwy własne (pochodzenie, producent itd.) mają jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów. Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych. Produkt równoważny to taki, który ma te same cechy funkcjonalne, co wskazany w dokumentacji konkretny z nazwy lub pochodzenia produkt. Jego jakość nie może być gorsza od jakości określonego produktu oraz powinien mieć parametry nie gorsze niż wskazany produkt. Przedmiary robót (załączniki nr 2A, 2B i 2C do SIWZ) należy zweryfikować i traktować, jako materiał pomocniczy do określenia wynagrodzenia ryczałtowego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233220-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach