Przetargi.pl
Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj instalacji zabezpieczającej klatki schodowe w pawilonie I przed ich zadymianiem i doprowadzenie stanu do zgodności w zakresie przepisów przeciwpożarowych

SZPITAL SPECJALISTYCZNY W PRABUTACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ogłasza przetarg

 • Adres: 82-550 Prabuty, ul. Kuracyjna 30
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: SZPITAL SPECJALISTYCZNY W PRABUTACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
  ul. Kuracyjna 30
  82-550 Prabuty, woj. pomorskie
  REGON: 170746756
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.szpital.prabuty.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj instalacji zabezpieczającej klatki schodowe w pawilonie I przed ich zadymianiem i doprowadzenie stanu do zgodności w zakresie przepisów przeciwpożarowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj instalacji zabezpieczającej klatki schodowe w pawilonie nr I Szpitala Specjalistycznego w Prabutach przed ich zadymianiem oraz doprowadzenie ich stanu do zgodności w zakresie przepisów przeciwpożarowych.2. Przedmiot zamówienia obejmuje:a) opracowanie dokumentacji projektowej systemów zabezpieczających klatki schodowe przed ich zadymianiem wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień i pozwoleń obowiązujących w tym zakresie;b) sporządzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,c) wykonanie zaprojektowanej instalacji wraz z robotami towarzyszącymi i wykończeniowymi.3. Zakres przedmiotu zamówienia:A. Projekty budowlane i wykonawcze w zakresie:- wydzielenie pożarowe klatek schodowych - montaż przegród budowlanych z montażem stolarki otworowej itp;- instalacja urządzeń zapobiegających zadymianiu;- instalacja elektryczna zasilająca urządzenia zapobiegające zadymianiu;- instalacja oświetlenia ewakuacyjnego,- niezbędne prace budowlane i konstrukcyjne związane z wykonaniem systemu;- instalacja urządzeń i instalacji systemu sygnalizacji pożarowej;- projekty muszą być uzgodnione przez rzeczoznawcę pod względem ppoż i bhp,B. Wykonanie prac budowlano – instalacyjnych na podstawie dokumentacji projektowej.Pozostały opis w SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45300000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy złożyli ofertę niepodlegającą odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 ustawy Pzp, oraz:1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania;2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:A. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie, którego spełnienie należałoby przedstawić/wykazać.B. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie, którego spełnienie należałoby przedstawić/wykazać.C. sytuacji ekonomicznej lub finansowej: warunek zostanie spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 300.000 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych),D. zdolności technicznej lub zawodowej: Warunek zostanie spełniony jeżeli:a) Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonał w sposób należyty oraz zgodnie z przepisami i prawidłowo zrealizował należycie i zgodnie z przepisami prawa budowlanego co najmniej jedną robotę budowlaną, której zakres obejmował wykonanie instalacji zabezpieczających klatki schodowe przed ich zadymianiem dla budynków użyteczności publicznej przeznaczonych dla administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej o wartości brutto min. 300.000,00zł (Załącznik nr 5 do SWZ)b) Wykonawca wykaże że skieruje do realizacji przedmiotu zamówienia m.in.:- min. 1 osobę, której Wykonawca zamierza powierzyć pełnienie funkcji kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia nabyte w innych niż Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie z art. 12a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333.) oraz Ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2020 poz. 220), Rozporządzenie Ministra Inwestycji Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, lub posiadającą uprawnienia budowlane odpowiadające uprawnieniom wymaganym przez Zamawiającego, które zostały wydane na podstawie wcześniej wydanych przepisów.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-10-06

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach