Przetargi.pl
Wykonanie, w formule projektuj-buduj, robót remontowo-instalacyjnych, w ramach rewitalizacji pomieszczeń studia nagrań, w Willi Rotha siedzibie Studia Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej- etap 1

STUDIO FILMÓW RYSUNKOWYCH ogłasza przetarg

 • Adres: 43-300 Bielsko-Biała, ul. Cieszyńska 24
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 3388126341
 • Data zamieszczenia: 2022-08-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: STUDIO FILMÓW RYSUNKOWYCH
  ul. Cieszyńska 24
  43-300 Bielsko-Biała, woj. śląskie
  tel. 3388126341
  REGON: 363661944
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sfr.com.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie, w formule projektuj-buduj, robót remontowo-instalacyjnych, w ramach rewitalizacji pomieszczeń studia nagrań, w Willi Rotha siedzibie Studia Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej- etap 1
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.4.2. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie rewitalizacji wskazanych na tym etapie pomieszczeń studia nagrań w Willi Rotha - budynku będącym siedzibą Studia Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej w zakresie robót budowlano-instalacyjnych stanowiących przedmiot zamówienia.3.4.3. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:1. sporządzenie dokumentacji technicznej wraz z rysunkami wykonawczymi oraz sporządzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane projektowe,2. uzyskanie akceptacji przez Zamawiającego dokumentacji technicznej w zakresie zgodności z programem funkcjonalno – użytkowym,3. uzyskanie opinii i uzgodnień od odpowiednich organów i zatwierdzenie projektu w ramach zgłoszenia budowlanego;4. wykonanie robót budowlanych na podstawie przygotowanej i zaakceptowanej przez Zamawiającego dokumentacji,5. przygotowanie dokumentów do odbioru i przekazanie pomieszczeń oraz instalacji do dalszych prac elektroakustycznych i video zgodnie z koncepcją rewitalizacji studia nagrań (koncepcja do udostępnienia na wniosek Oferenta/Wykonawcy).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71220000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: SWZ Rozdział 13Zamawiający WYMAGA wniesienia wadium w wysokości 14.000,00 złotych
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: SWZ Rozdział 8.2.4.dla zakresu spełnienia zdolności technicznej lub zawodowej:Za minimalny poziom zdolności uznane zostanie, wykazanie przez Wykonawcę, że:8.2.4.1.1. W okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (decyduje data odbioru końcowego technicznego przedmiotu zamówienia), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, Wykonawca wykonał należycie:- co najmniej 1 (jedną) robotę budowlaną w zakresie robót ogólnobudowlanych i instalacyjnych (elektrycznych/ niskoprądowych) o wartości min. 400.000,00 złotych brutto. Dokumenty potwierdzające wykonanie w/w robót powinny zawierać informację o terminie wykonania w/w roboty, jej zakresu i wartości oraz dane Zamawiającego,- co najmniej 2 (dwa) zamówienia, które obejmowały swoim zakresem wykonanie Sali kinowej na min. 50 osób każda,- co najmniej 2 (dwa) zamówienia na wykonanie Sali kinowej z funkcją postprodukcji kinowej- co najmniej 2 (dwa) zamówienia, które uwzględniały w swoim zakresie prace związane z przygotowaniem obiektu pod montaż wyposażenia technologicznego w zakresie kinotechniki z projekcją DCP laserową oraz w zakresie elektroakustyki.8.2.4.1.2. Dysponuje osobą lub osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia:8.2.4.1.2.1. osoba lub osoby lub zespół osób w zakresie projektowania:a. posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz doświadczenie zawodowe:b. wykonała należycie co najmniej dwa zamówienia, które obejmowały swoim zakresem projekt obiektu ze salą do postprodukcji filmowej tj. montażu obrazu i dźwięku filmowego,c. wykonała należycie co najmniej dwa zamówienia, które obejmowały swoim zakresem projekt obiektu ze studiem nagrań dźwiękowych,d. wykonała należycie co najmniej dwa zamówienia, które w swoim zakresie obejmował projekt obiektu z aranżacją akustyczną z analizą czasu pogłosu Sali kinowej, lub studia nagrań dźwięku,e. zaprojektowała sale do postprodukcji - zgrania dźwięku w technologii DOLBY DIGITAL i DOLBY ATMOS, oraz DOLBY PREMIERE,f. nabyła niezbędne doświadczenie w zakresie workflow postprodukcji dźwięku i obrazu kinowego, zarówno w technologii analogowej i cyfrowej.8.2.4.1.2.2. osobą dedykowaną do pełnienia funkcji Kierownikiem budowy ¬– posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz doświadczenie zawodowe, tj. w okresie ostatnich 6 lat przed upływem terminu składania ofert nabył łącznie co najmniej 24 miesiące doświadczenia na stanowisku Kierownika budowy przy zrealizowanych robotach budowlanych o podobnym charakterze i zakresie do przedmiotu niniejszego zamówienia (tj. roboty budowlano-instalacyjne),
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-08-22

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach