Przetargi.pl
BO - L18/10/VI 11 - Remont boiska w Szkole Podstawowej nr 48 im. Juliusza Ligonia w Katowicach

Szkoła Podstawowa nr 48 ogłasza przetarg

 • Adres: 40-749 Katowice, Bielska
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 255 62 07
 • Data zamieszczenia: 2022-08-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Podstawowa nr 48
  Bielska
  40-749 Katowice, woj. śląskie
  tel. 32 255 62 07
  REGON: 000722667
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sp48.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  BO - L18/10/VI 11 - Remont boiska w Szkole Podstawowej nr 48 im. Juliusza Ligonia w Katowicach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na modernizacji nawierzchni boiska wielofunkcyjnego wraz z wymianą bramek, w szczególności: 1) Boisko wielofunkcyjne - roboty modernizacyjne polegać będą na:a) Nawierzchnia boiska: rozbiórka istniejącej nawierzchni ze sztucznej trawy wraz z wywozem i utylizacją, zagęszczenie rozluźnionionego podłoża, a następnie jego uzupełnienie dodatkową warstwą drobnoziarnistej pospółki, także zagęszczonej do poziomu ok. 4,0 cm od istniejącego okrawężnikowania boiska, tak aby nie nastąpiła potrzeba wykonania nowych obrzeży, wykonanie warstwy dynamicznej (stabilizującej) złożonej z warstwy impregnacyjnej, a potem z warstwy górnej gr. 2,5-3 cm, składającej się z odpowiedniej mieszanki granulatu gumowego, żwirku płukanego i lepiszcza, wykonanie nawierzchni użytkowej gr. 1,2 cm składającej się z warstwy podkładowej z mieszanki granulatu SBR gr 10 mm (o frakcji 1-4mm) z klejem poliuretanowym, układanej za pomocą rozkładarki oraz warstwy wierzchniej z EPDM gr 2-3mm w kolorze zielonym, wykonanym metodą natrysku wysokociśnieniowego. malowanie linii boiskowych charakterystycznych dla boiska wielofunkcyjnego, szer. 5 cm w kolorze białym.b) Bramki boiskowe: demontaż istniejących bramek uniwersalnych (do gry w piłkę nożną i ręczną) wraz z wywozem i utylizacją, stacjonarna zabudowa dwóch bramek w rozmiarze 3,0 x 2,0 m i głębokości 1,0/0, 8, z profili aluminiowych 80x80, malowanych proszkowo, w zabetonowanych tulejach; odciągi siatki aluminiowe 04Omm, siatka z PE gr. 3 mm o oczkach 10x10 w kolorze białym - zgodnie z normą PN-EN 749:2006 oraz certyfikatem bezpieczeństwa klasy B.Uwaga: Bieżnia owalna, skocznia w dal i boisko do siatkówki nie wchodzą w zakres niniejszego postępowania, jednak znajdują się w zasięgu działania przy modernizacji boiska wielofunkcyjnego, dlatego należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie uszkodzić jej nawierzchni. W przypadku zniszczeń na tej bieżni Wykonawca zobowiązany będzie wykonać wszelkie naprawy umożliwiające dalsze, bezpieczne jej użytkowanie na własny koszt.Wykonawca wykona wszelkie roboty budowlane, dostawy i inne czynności zgodnie z celem Inwestycji, opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SWZ, a także dokumentacją postępowania i innymi decyzjami w zakresie niezbędnym do pełnej realizacji i odbioru Inwestycji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego spośród warunków o których mowa w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:Za minimalny poziom zdolności uznane zostanie, wykazanie przez Wykonawcę, że7.2.4.1. dysponuje następującymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, tj.: osobą dedykowaną do pełnienia funkcji Kierownika robót ¬– posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.Uwaga:1. Zamawiający dopuszcza uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wydane na podstawie Prawa budowlanego i przepisów wykonawczych do tej ustawy lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa. Zamawiający określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia, które zostały uznane na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2021r. poz. 1646 t.j.) lub spełniają warunki dotyczące świadczenia usług transgranicznych.2. W przypadku osób, które są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (w rozumieniu art. 4a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117), osoby wyznaczone do realizacji zamówienia posiadają uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, wyszczególnione wyżej jeżeli: nabyły kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiadające posiadaniu uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi, oraz posiadają odpowiednią decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub w przypadku braku decyzji o uznaniu kwalifikacji zawodowych zostały spełnione w stosunku do tych osób wymagania, o których mowa w art. 20a ust. 2-6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa, dotyczące świadczenia usług transgranicznych.3. Zamawiający informuje, że w przypadku świadczenia usług transgranicznych przez osoby wskazane przez wykonawcę uzna warunek posiadania uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi za spełniony jeżeli w dniu w którym upłynie termin składania ofert osoby te będą spełniały wymagania, o których mowa w art. 20a ust. 2-6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117), a więc wymagania konieczne do uzyskania wpisu tymczasowego w rozumieniu art. 20a ust. 8 tej ustawy. Tym samym Zamawiający nie wymaga uzyskania wpisu tymczasowego od osób wskazanych w Wykazie osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji Zamówienia.4. Natomiast wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako oferta najkorzystniejsza, przed zawarciem umowy będzie zobowiązany taki wpis uzyskać i przedłożyć na tę okoliczność stosowny dokument wobec każdej z osób świadczących usługę transgraniczną, której dotycząca przepisy wskazanej wyżej ustawy.7.2.4.2. nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał w sposób należyty, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył roboty budowlane o złożoności porównywalnej z zakresem niniejszego zamówienia, tj. co najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie lub remoncie zewnętrznej nawierzchni poliuretanowej na obiekcie sportu i rekreacji lub placu zabaw o wartości co najmniej 120 000,00 zł netto każda – zakończone i odebrane protokołem częściowym lub końcowym.Uwagi:1. Pod pojęciem „zewnętrznej nawierzchni poliuretanowej”, Zamawiający rozumie nawierzchnie, które znalazły zastosowanie na zagospodarowanych terenach sportowych i rekreacyjnych, przeznaczonych do uprawiania sportów lub zabawy dzieci na świeżym powietrzu takich jak np.: przyszkolne bieżnie lekkoatletyczne; boiska wielofunkcyjne; boiska do piłki koszykowej; boiska do piłki nożnej; boiska do piłki siatkowej korty tenisowe.2. Treść tego warunku w istocie wyraża wymaganie, by wykonawca co najmniej dwukrotnie wykonał każde z ww. przedsięwzięć, o określonej powyżej charakterystyce. Dla Zamawiającego miarą wiedzy i doświadczenia w ramach niniejszego warunku zdolności technicznej lub zawodowej jest bowiem nie tylko wykonanie określonych powyżej robót budowlanych, ale przede wszystkim niezakłócone - co najmniej dwukrotne - powtórzenie każdej z ww. robót budowlanych [przedsięwzięcia].3. Mając na uwadze art. 117 ust. 1 ustawy Pzp w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub korzystania z zasobów podmiotów trzecich na podstawie art. 118 ustawy Pzp minimum jeden wykonawca lub jeden podmiot udostępniający zasoby musi posiadać pełne doświadczenie wskazanew warunku udziału w postępowaniu. Zamawiający tym samym nie dopuszcza sumowania [łączenia potencjału] w zakresie tego warunku udziału w postępowaniu, gdyż wypaczałoby to cel, który powinien zostać osiągnięty poprzez tak postawiony warunek.4. W przypadku, gdy roboty referencyjne w rzeczywistości były wykonywane przez Wykonawcę w ramach konsorcjum wraz z innym Wykonawcą lub Wykonawcami,należy w Wykazie robót, wskazać, jakie czynności w ramach tych robót były wykonywane przez Wykonawcę ubiegającego się o niniejsze zamówienie. Faktyczny wkład konsorcjanta w prowadzeniu działań może polegać na osobistym wykonaniu robót, ale także zarządzanie i administrowanie robotami może wystarczyć do powołania się na doświadczenie nabyte w toku ich realizacji.5. Jeżeli zakres robót przedstawionych w dokumencie złożonym na potwierdzenie, że roboty budowlane zostały wykonane w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone jest szerszy od powyżej określonego przez Zamawiającego należy w wykazie robót budowlanych podać wartość robót odpowiadających zakresowi warunku.6. W przypadku wskazania przez Wykonawcę, w celu wykazania spełniania warunków udziału, waluty innej niż polska (PLN), w celu jej przeliczenia stosowany będzie średni kurs NBP na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu internetowym Urzędu Zamówień Publicznych
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-08-19

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach