Przetargi.pl
Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Pszów, w formule zaprojektuj i wybuduj

MIASTO PSZÓW ogłasza przetarg

 • Adres: 44-370 Pszów, ul. Pszowska 534
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32/7160834
 • Data zamieszczenia: 2022-08-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: MIASTO PSZÓW
  ul. Pszowska 534
  44-370 Pszów, woj. śląskie
  tel. 32/7160834
  REGON: 276258670
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pszow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Pszów, w formule zaprojektuj i wybuduj
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Zakres inwestycji obejmuje zaprojektowanie i wybudowanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Pszów, zlokalizowanego na obszarze Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przy ul. Traugutta 101, na części działki nr 508/38 oraz działki 545/38. Obszar objęty inwestycją to powierzchnia ok. 2000m2 wraz z drogą dojazdową 420m2, w całości docelowo wyłożone kostką brukową. Przewidziano wyposażenie w postaci kontenera socjalno-biurowego, pomieszczeń magazynowych, kontenerów i pojemników na odpady, niezbędnej instalacji elektrycznej, wod.-kan., monitoringu, rampy najazdowej, wagi samochodowej, wagi platformowej oraz ogrodzenia całego placu wraz z bramą wjazdową. Inwestycja przewiduje również lokalizację na jego terenie ścieżki edukacyjnej, czyli miejsca w którym znajdować się będą elementy edukacyjne oraz tablice informacyjne, których celem jest przedstawienie zasad funkcjonowania PSZOK, jak również całego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie.2. Zakres zamówienia obejmuje:1) opracowanie, w oparciu o Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) – stanowiący Załącznik nr 8 do SWZ, dokumentacji projektowej koniecznej dla potrzeb wykonania Inwestycji, zawierającej wszystkie niezbędne elementy z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, w tym wszelkie niezbędne dla Inwestycji dokumenty wynikające z przepisów wraz z niezbędnymi badaniami i pomiarami, a także uzyskaniem wszelkich opinii, uzgodnień, zezwoleń i decyzji administracyjnych, pozwolenia na budowę, warunków wykonania przyłączy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;2) wykonanie Inwestycji zgodnie z Dokumentacją projektową oraz Programem funkcjonalno-użytkowym;3) wykonanie dokumentacji powykonawczej i wykazu powstałych w ramach Inwestycji środków trwałych;4) uzyskanie prawomocnego pozwolenia na użytkowanie Inwestycji zgodnie z obowiązującymi przepisami lub dokonanie skutecznego zgłoszenia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45223000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przed upływem terminu składania ofert zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 20 000,00 zł. Szczegółowe zapisy określa pkt 14 SWZ.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ustawy Pzp i art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U., poz. 835).2. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie:1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:Minimalne warunki/Opis sposobu dokonywania oceny warunku:Zamawiający nie określa żadnych warunków w tym zakresie.2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:Minimalne warunki/Opis sposobu dokonywania oceny warunku:Zamawiający nie określa żadnych warunków w tym zakresie.3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Minimalne warunki/Opis sposobu dokonywania oceny warunku:Wykonawca musi wykazać, iż posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 1 000 000,00 zł.4) zdolności technicznej lub zawodoweja) doświadczenie:Minimalne warunki/Opis sposobu dokonywania oceny warunku:Zamawiający nie określa żadnych warunków w tym zakresie.b) potencjał osobowyMinimalne warunki/Opis sposobu dokonywania oceny warunku:Wykonawca musi wykazać się dysponowaniem do realizacji niniejszego zamówienia:1) 1 osobą na stanowisko Projektanta, posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej lub tożsame wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego,2) 1 osobą na stanowisko Kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego,3) 1 osobą na stanowisko Kierownika robót, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego,4) 1 osobą na stanowisko Kierownika robót, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.Uwaga: Zamawiający dopuszcza by jedna (ta sama) osoba łączyła w sobie kompetencje wymagane powyżej. Nadto, stosownie do art. 12 a Prawa budowlanego samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, tj. m.in. w ustawie o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej z dnia 18 marca 2008 roku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-08-25

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach