Przetargi.pl
Wykonanie w drugiej klatce schodowej-K2 części zakresu robót przebudowy i remontu budynku administracyjno-biurowego Zarządu Mienia Komunalnego w Białymstoku w zakresie dostosowania do wymogów warunków ochrony ppoż. zgodnie z ekspertyzą techniczną i postanowieniem Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, położonego na działkach o nr. ewid. 165/12 i 165/76 przy ul. gen. J. Bema 89/1 w Białymstoku.

Zarząd Mienia Komunalnego ogłasza przetarg

 • Adres: 15-370 Białystok, gen. J. Bema
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 857479457 , fax. 857479483
 • Data zamieszczenia: 2019-09-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Mienia Komunalnego
  gen. J. Bema 89/1
  15-370 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 857479457, fax. 857479483
  REGON: 20024107400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zmk.bialystok.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie w drugiej klatce schodowej-K2 części zakresu robót przebudowy i remontu budynku administracyjno-biurowego Zarządu Mienia Komunalnego w Białymstoku w zakresie dostosowania do wymogów warunków ochrony ppoż. zgodnie z ekspertyzą techniczną i postanowieniem Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, położonego na działkach o nr. ewid. 165/12 i 165/76 przy ul. gen. J. Bema 89/1 w Białymstoku.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest:. Wykonanie w drugiej klatce schodowej-K2 części zakresu robót przebudowy i remontu budynku administracyjno-biurowego Zarządu Mienia Komunalnego w Białymstoku w zakresie dostosowania do wymogów warunków ochrony p.poż. zgodnie z ekspertyza techniczną i postanowieniem Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, położonego na działkach o nr. ewid. 165/12 i 165/76 przy ul. gen. J. Bema 89/1 w Białymstoku. Zakres robót: Zgodnie z Decyzją Nr 179/2019 z dnia 08.03.2019 r. pozwolenia na budowę i kompletem dokumentacji projektowej wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót w zakresie wymiany stolarki drzwiowej, montażu klapy oddymiającej z systemowym płaszczem REI 60, montażu wyjściowej klapy na strych EI 30,obniżenia poziomu podłogi na gruncie i wykonania stopnia, uzupełnień tynków, posadzki, glazury, robót malarskich w drugiej klatce schodowej. 1) Roboty ogólnobudowlane: Planowany do wykonania zakres robót w drugiej klatce schodowej – K2 budynku obejmuje: a) wykucie ościeżnic drzwiowych, b) wstawienie drzwi D14, D3, D3’ D4 na czterech kondygnacjach wg. dokumentacji projektowej, c) w drzwiach D2 zamontowanie uszczelki zapewniającą dymoszczelność, d) podłączenie drzwi D4 do istniejącej instalacji kontroli dostępu, e) w K2 skucie posadzki, rozebranie izolacji cieplnej, rozebranie podłoża betonowego, wykonanie wykopów, rozebranie stopnia na zewnątrz budynku, wykonanie wykopów, f) w K2 i na zewnątrz, wykonanie podkładów z materiałów sypkich, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, wykonanie izolacji cieplnej, wykonanie warstwy wyrównawczej, ułożenie płytek z wykonaniem izolacji ze szlamów uszczelniających, montaż wycieraczki, g) uzupełnienie tynków cem.wap. kat. III z wyprawą gładzi gipsowej i wykonaniem robót malarskich, glazury, posadzki po wymianie stolarki drzwiowej, h) montaż klapy oddymiającej wraz z systemowym płaszczem REI60 z wykonaniem drewnianego i stalowego wymianu, obróbek blacharskich, i) montaż wejściowej klapy na strych EI30. Prace polegać będą na robotach rozbiórkowych, wymianie stolarki drzwiowej, montażu klapy oddymiającej i wejściowej na strych, wykonaniu uzupełnień tynków, posadzek i powłok malarskich. Prowadzone będą w czynnym budynku administracyjno-biurowym. 2) Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres robót budowlanych: Teren na którym zlokalizowany jest budynek położony jest bezpośrednio przy ulicy gen. J. Bema 89/1 . Dwa zjazdy o nawierzchni utwardzonej umożliwiają dojazd na zaplecze w pobliże drugiej klatki schodowej – K2. Charakterystyczne parametry określające budynek : - powierzchnia zabudowy - 419,68 m2 - kubatura - 3450,80 m3 - wysokość budynku do kalenicy - 15,01 m - szerokość budynku - 15,20 m - długość budynku - 38,95 m 3) Zagospodarowanie terenu: Nie planuje się wykonywania robót. 4) Roboty branży sanitarnej Nie planuje się wykonywania robót. 5) Roboty branży elektrycznej i teletechnicznej. Nie planuje się wykonywania robót. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: W celu wykonania robot oraz zachowania w należytym stanie technicznym istniejącego budynku, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania: 1) Robót demontażowych i remontowych ujętych w projekcie budowlanym pod nadzorem kierownika budowy. Roboty demontażowe i rozbiórkowe należy wykonywać po godzinie 15,30. Pozostałe roboty w godzinach uzgodnionych z Zamawiającym. 2) Wywozu gruzu i drewna na składowisko odpadów komunalnych. 3) Wywozu i przekazania do utylizacji niebezpiecznych odpadów. 4) Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot zamówienia w zakresie robót budowlanych wielobranżowych materiałów i urządzeń w okresie min. 36 miesięcy. 5) Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć, oznaczyć roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania. 6) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili przyjęcia placu budowy do chwili podpisania protokołu odbioru końcowego. 7) Wykonawca zobowiązuje do przestrzegania na terenie budowy obowiązujących przepisów BHP i p.poż. zgodnie z wcześniej opracowanym i przekazanym dla Zamawiającego planem BIOZ. 8) Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej. 9) Wykonawca winien przewidzieć w ofercie wszystkie koszty związane z zabezpieczeniem placu budowy i oczyszczaniem na bieżąco dojazdu do budynku. 10) Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy oraz zaopatrzenie w konieczne do realizacji media (woda, energia elektryczna). 11) Wykonawca przed dokonaniem zamówienia na materiały i urządzenia uzyska akceptację inspektora nadzoru inwestorskiego. 12) Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumentację powykonawczą wraz z atestami, certyfikatami, deklaracjami zgodności, instrukcjami obsługi i konserwacji na materiały i urządzenia. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został podany w załączniku nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45262690-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: NIE DOTYCZY.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: DOTYCZY PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 6. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności: 1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wg załączonego wzoru załącznik nr 8 do SIWZ). UWAGA! Pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego należy złożyć w formie oryginału). Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5. 7. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów: 1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 8. Jeżeli inny podmiot ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale XII SIWZ pkt 7: 1) ppkt 1 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 9. Dokumenty, o których mowa w rozdziale XII SIWZ pkt 8 ppkt 1 lit. a, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 10. Jeżeli w kraju, w którym inny podmiot ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w rozdziale XII SIWZ pkt 8, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis zawarty w rozdziale XII SIWZ pkt 9 stosuje się. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. DOTYCZY PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 11. Zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia dokumentu wymienionego w rozdziale XII SIWZ pkt 4 ppkt 1, dotyczące podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp. 12. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego: 1) oświadczenie o którym mowa w zał. nr 3 i 4 SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających o zamówienie. Oświadczenie te ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw wykluczenia, 2) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, oświadczenie o braku podstaw wykluczenia określone w rozdziale XII SIWZ pkt 1 oraz oświadczenie z art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp określonego w rozdziale XII SIWZ pkt 4 ppkt 2 składa pełnomocnik wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w ich imieniu (w miejscu nazwa i adres wykonawcy należy wpisać dane dotyczące poszczególnych członków konsorcjum lub spółki cywilnej) bądź każdy z wykonawców oddzielnie, 3) wykonawcy występujący wspólnie muszą zgodnie z zapisami art. 23 ust. 2 ustawy Pzp ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarciu umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo w oryginale albo notarialnie potwierdzonej kopii, które powinno określać zakres umocowania, 4) przed udzieleniem zamówienia każdy wykonawca zobowiązany jest złożyć oddzielnie dokumenty określone w rozdziale XII SIWZ pkt 4 ppkt 1, 5) przed udzieleniem zamówienia dokumenty określone w rozdziale XII SIWZ pkt 3 winien złożyć jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 13. Zamawiający wymaga także załączenia do oferty innych dokumentów: 1) wypełniony formularz ofertowy - wg załączonego wzoru załącznik nr 2 do SIWZ, 2) pełnomocnictwo w oryginale albo notarialnie potwierdzonej kopii - w przypadku gdy oferta została podpisana przez pełnomocnika, 3) zobowiązanie podmiotu trzeciego w formie oryginału (wg załączonego wzoru załącznik nr 8 do SIWZ). Jeżeli w imieniu podmiotu trzeciego działa osoba, której umocowanie nie wynika z dokumentów rejestrowych, powinna ona posiadać pełnomocnictwo do takiej czynności.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach