Przetargi.pl
Wykonanie utwardzenia terenu pod plac manewrowy dla samochodów ciężarowych na terenie Stacji Przeładunkowej Odpadów w Sieradzu’

Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" ogłasza przetarg

 • Adres: 62-800 Kalisz, pl. Św. Józefa
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 627 635 650 , fax. 627 635 651
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"
  pl. Św. Józefa 5
  62-800 Kalisz, woj. wielkopolskie
  tel. 627 635 650, fax. 627 635 651
  REGON: 25081047800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.czystemiasto.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie utwardzenia terenu pod plac manewrowy dla samochodów ciężarowych na terenie Stacji Przeładunkowej Odpadów w Sieradzu’
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane. Zakres robót budowlanych związanych z inwestycją: 1) Do wykonania przejazd / podjazd łączący Stację Przeładunkową, na dz. nr 26/9 z utwardzonym placem manewrowym, do wykonania w docelowym utwardzeniu o nawierzchni bitumicznej, na dz. nr 26/12. Teren utwardzony zabezpieczony krawężnikami. Utwardzenie stanowić będzie przejazd do nowej części placu manewrowego na działce 26/12. Od strony istniejącego placu (wjazd) należy wykonać liniowe odwodnienie typu ciężkiego, podłączone do istniejącej kanalizacji deszczowej na terenie Stacji Przeładunkowej. Od strony nowego placu, przewidzianego na utwardzony plac manewrowy, zatopiony krawężnik „na leżąco”. Krawężniki wykonać na ławach-oporach betonowych. Kąt nachylenia podjazdu 6 %. Nawierzchnia utwardzenia bitumiczna na podbudowie z kruszywa łamanego i piasku. Istniejący chodnik (wzdłuż podjazdu) do przełożenia i uzupełnienia. Chodnik realizowany na poziomie - jak utwardzenie przejazdu, o takim samym nachyleniu jak nawierzchnia asfaltowa. 2) Pod utwardzeniem (podjazdem) należy zamontować „na gotowo” 3 szt. rur pcv fi 200, przeznaczonej do poprowadzenia w przyszłości ewentualnych instalacji podziemnych (kanalizacji, elektrycznej i teletechnicznej). Rury osadzić z odpowiednim spadkiem i zabezpieczeniem na przyczółkach. Rzędne i spadek wg rys. przekrojów. 3) Plac manewrowy dla samochodów ciężarowych utwardzony w wersji podbudowy (podsypka piaskowa + warstwa kruszywa utwardzenia docelowego). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisany jest za pomocą dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących II część niniejszej SIWZ. Wszystkie wymagania i warunki wykonania zamówienia muszą być zgodne z dokumentacją projektową i STWiORB.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie uszczegóławia tego warunku
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Podstawowym elementem oferty jest złożony w oryginale wypełniony i podpisany „Formularz oferty” - zgodnie ze wzorem (wymagany zakres informacji) stanowiącym załącznik nr 1 do IDW. 2. Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, tj.: 1) osoby uprawnione zgodnie z reprezentacją ujawnioną w aktualnym odpisie z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, lub 2) osoby posiadające ważne pełnomocnictwo, którego oryginał, lub kopię poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem, lub odpis albo wyciąg z dokumentu sporządzony przez notariusza - należy dołączyć do oferty; Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do złożenia lub podpisania oferty upoważnia również do poświadczania za zgodność z oryginałem kopii wszystkich dokumentów lub oświadczeń składanych wraz z ofertą, chyba że z treści pełnomocnictwa wynika co innego. 3. Do oferty należy dołączyć: 1) oświadczenie, o którym mowa w pkt. III.3) niniejszego ogłoszenia; 2) dokument, o którym mowa w pkt. 13.2. IDW - w sytuacji gdy Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp - w oryginale; 3) pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo (jeśli dotyczy) - w oryginale albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza; 4) pełnomocnictwo, którego oryginał, lub kopię poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem, lub odpis albo wyciąg z dokumentu sporządzony przez notariusza - należy dołączyć do oferty. Dokumentów, o których mowa w pkt. III.4) i III.5) niniejszego ogłoszenia nie należy składać wraz z ofertą, są one składane na wezwanie Zamawiającego wystosowane po otwarciu ofert. 4. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty w postępowaniu. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje (dowody) potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą, który złożył ofertę nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy z Wykonawców zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, o którym mowa w pkt. III.7)4. niniejszego ogłoszenia dotyczącego każdego z nich. 6. Wykonawca może złożyć oświadczenie, o którym mowa w pkt. III.7)4. wraz z ofertą w przypadku, gdy nie należy do żadnej grupy kapitałowej, co znajdzie odzwierciedlenie w treści składanego oświadczenia. Należy jednak w tym przypadku pamiętać, że jakakolwiek zmiana sytuacji Wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie Wykonawcy. 7. Ofertę należy przygotować i złożyć pod rygorem nieważności w formie pisemnej, w języku polskim, opatrzoną własnoręcznym podpisem, sporządzoną w sposób czytelny i trwały. Wszelkie poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone datą i podpisem osoby/osób uprawnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy. Forma pisemna zastrzeżona jest do złożenia oferty, pełnomocnictw oraz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału, brak podstaw wykluczenia, w tym oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Zamawiający nie dopuszcza składania oświadczenia z art. 25a ustawy Pzp, dokumentów i oświadzczeń z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach