Przetargi.pl
Docieplenie budynków wielorodzinnych położonych przy ul. Górniczej 22 i ul. Górniczej 24 w Turku

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 62-700 Turek, ul. Polna
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 63 2800321 , fax. 63 2784151
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o.
  ul. Polna 4
  62-700 Turek, woj. wielkopolskie
  tel. 63 2800321, fax. 63 2784151
  REGON: 31102288300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.pgkim-turek.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka prawa handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Docieplenie budynków wielorodzinnych położonych przy ul. Górniczej 22 i ul. Górniczej 24 w Turku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ul. Górniczej 22 w Turku (zadanie nr 1) oraz budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ul. Górniczej 24 w Turku (zadanie nr 2). Termomodernizacja dotyczy ścian budynku, ściany piwnic i wyższych kondygnacji, ocieplenie stropodachu od wewnątrz nad klatkami schodowymi oraz wymiana starej, drewnianej stolarki okiennej w całym budynku i wymiana drzwi wejściowych do klatek schodowych. Przedmiot zamówienia obejmuje również: - wymianę rynien i rur spustowych obróbek blacharskich oraz remont balkonów, - likwidację zjazdu wraz z drzwiami wejściowymi do piwnicy, - likwidację zsypu węglowego, -wykonanie nad drzwiami wejściowymi nowego zadaszenia z poliwęglanu. Istniejący dach jest wyremontowany i pozostaje bez zmian. Ściany lokali strychowych od strony strychu oraz strop poddasza zostały ocieplone w poprzednich latach. Przedmiot zamówienia obejmuje także modernizację instalacji c.o. budynku polegającą na : - uzupełnienie izolacji przewodów rozprowadzających w piwnicy, - montaż podzielników do pomiaru ciepła, - montaż zaworów termostatycznych, - montaż zaworów równoważących na pionach świecowych, - wykonanie regulacji instalacji. Szczegółowy zakres robót określa projekt budowlany, przedmiar robót oraz umowa (wzór).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawcy, w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, bez odrębnego wezwania przekazują Zamawiającemu swoje oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (w oryginale, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach