Przetargi.pl
Dowóz dzieci niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w okresie od 1 lipca 2019 r. do 31 sierpnia 2020r.

Gmina Dopiewo ogłasza przetarg

 • Adres: 62-070 Dopiewo, ul. Leśna
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 0618148331 w 34 , fax. 618 148 092
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Dopiewo
  ul. Leśna
  62-070 Dopiewo, woj. wielkopolskie
  tel. 0618148331 w 34, fax. 618 148 092
  REGON: 63125873800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://dopiewo.nowoczesnagmina.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dowóz dzieci niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w okresie od 1 lipca 2019 r. do 31 sierpnia 2020r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.Opis przedmiotu zamówienia. 3.1. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): Kod CPV : 60130000-8 Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób 3.2. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportowych w zakresie przewozu niepełnosprawnych dzieci do przedszkoli, szkół i placówek oświatowych. Usługa transportu dotyczy dowozu, który odbywa się z miejsca zamieszkania do przedszkoli, szkół i placówek oświatowych i z powrotem. Przedszkola, szkoły i placówki oświatowe, do których dowożone są dzieci objęte niniejszym postępowaniem, funkcjonują w różnych terminach (okres feryjny i nieferyjny), co wiąże się z koniecznością dowozu dzieci, w okresie obowiązywania niniejszego zamówienia w zmiennej ilości w zależności od rodzaju placówki, do której dowożone jest dziecko. W związku z tym Zamawiający wyodrębnia dwie stawki dowozu dzieci, w następujący sposób: a) za dowóz dzieci do przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (okres nieferyjny): – w okresie od dnia 2 września 2019 r., do dnia 26 czerwca 2020 r., czyli łącznie 187 dni, z pominięciem przerw świątecznych, ferii letnich i zimowych oraz innych przerw w pracy szkoły wynikających z organizacji roku szkolnego, b) za dowóz dzieci do przedszkoli (okres feryjny): - w okresie od 01 lipca 2019 r., do 31 sierpnia 2020 r., czyli łącznie 107 dni, we wszystkie dni funkcjonowania przedszkoli a niefunkcjonowania szkół i placówek oświatowych tj. - lipiec 2019 r. 23 dni (ferie letnie) - sierpień 2019 r. 21 dni (ferie letnie) - grudzień 2019 r. 4 dni (zimowa przerwa świąteczna) - styczeń 2020 r. 5 dni (ferie zimowe) - luty 2020 r. 5 dni (ferie zimowe) - kwiecień 2020 r. 3 dni (letnia przerwa świąteczna) - czerwiec 2020 r. 3 dni (12,29,30) - lipiec 2020 r. 23 dni (ferie letnie) - sierpień 2020 r. 21 dni (ferie letnie) Wykaz przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, do których dowożone są dzieci znajduje się w załączniku nr 1 i nr 2 do niniejszej SIWZ. 3.3. Ilość dowożonych dzieci: 3.3.1. do przedszkoli, szkół i placówek (okres nieferyjny) - na dzień sporządzenia opisu przedmiotu zamówienia w roku szkolnym 2018/2019 wynosi 43 uczniów. Planowana liczba dzieci dowożonych na rok 2019/2020 może wzrosnąć o 25% ( wykaz placówek w załączniku nr 1 i 2 ). Zamawiający zastrzega możliwość zwiększenia liczby dzieci oraz zwiększenia lub zmiany liczby placówek, w sytuacji, gdy rodzic zmieni placówkę lub wpłynie nowy wniosek o zapewnienie dowozu dziecka niepełnosprawnego do przedszkola, szkoły lub placówki oświatowej. Średnia długość tras „ładownych” w ciągu dnia wynosi: ok. 700 km. Średnia długość tras „ładownych” w ciągu dnia może ulec zwiększeniu maksymalnie do 900 km. 3.3.2. do przedszkoli (okres feryjny) - na dzień sporządzenia opisu przedmiotu zamówienia w roku szkolnym 2018/2019 wynosi 3 uczniów. Planowana liczba dzieci na rok 2019/2020 może wzrosnąć o 100 % (wykaz placówek stanowi załącznik nr 2). Zamawiający zastrzega możliwość zwiększenia liczby dzieci oraz zwiększenia lub zmiany liczby placówek, w sytuacji, gdy rodzic zmieni placówkę lub wpłynie nowy wniosek o zapewnienie dowozu dziecka niepełnosprawnego do przedszkola. Średnia długość tras „ładownych” w ciągu dnia wynosi: ok. 80 km. Średnia długość tras „ładownych” w ciągu dnia może ulec zwiększeniu maksymalnie do 160 km. 3.4. Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia: 1. W zakresie realizacji przedmiotu zamówienia należy przyjąć takie rozwiązania, które będą optymalne z punktu widzenia przewożonych dzieci. 2. Liczba dowożonych dzieci w okresie objętym zamówieniem może ulegać zmianie. 3. W przypadku zmiany przez dziecko placówki oświatowej w trakcie realizacji zamówienia Wykonawca (Wykonawcy) zobowiązuje (-ją) się do dowozu tego dziecka do nowej placówki. 4. Plany zajęć lekcyjnych wykonawca jest obowiązany uzyskać z każdej z przedszkoli, szkół i placówki oświatowej przed realizacją zadania oraz każdego roku z dniem rozpoczęcia roku szkolnego. Wykonawca ma obowiązek w porozumieniu z Zamawiającym ustalić szczegółowe godziny kursów z dyrektorami poszczególnych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych oraz rodzicami (na podstawie tygodniowego planu zajęć uczniów), następnie harmonogram dowozu wraz z wszystkimi uzgodnieniami Wykonawca przekaże niezwłocznie Kierownikowi Referatu Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia w Urzędzie Gminy Dopiewo. Harmonogram przewozu wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego. Po każdej zmianie planu zajęć lekcyjnych w szkołach i placówkach powodujących zmianę organizacji dowozu, Wykonawca będzie zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu harmonogram przewozów, Zamawiający ma prawo wnosić poprawki i uzupełnienia do przedłożonego harmonogramu. 5. Harmonogram ma uwzględniać jak najkrótszy czas przebywania dziecka w podróży, z uwzględnieniem następujących założeń: 1) dziecko powinno przebywać w podróży jak najkrócej. Ze względu na swój stan psychofizyczny dzieci nie powinny przebywać zbyt długo w przewożonym pojeździe (np. w sytuacji „kompletowania” grupy do przewozu). Należy dążyć do maksymalnego skrócenia czasu przewozu jak i odwozu dzieci, 2) dziecko powinno być dowiezione do szkoły w takim czasie, aby możliwe było rozpoczęcie przez nie punktualnie zajęć lekcyjnych, 3) pracownicy sprawujący opiekę powinni być wyposażeni w imienne identyfikatory oraz w telefon komórkowy, 4) oprócz kierowcy, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, z dziećmi musi jechać przygotowany do tej pracy pełnoletni opiekun (w każdym pojeździe), sprawujący opiekę nad dziećmi w czasie transportu, który zapewni pomoc w przemieszczaniu się z domu lub szkoły, a także – w razie potrzeby – udzieli pierwszej pomocy przedmedycznej, 5) osoby sprawujące opiekę nad przewożonymi dziećmi niepełnosprawnymi muszą być pełnoletnie oraz przeszkolone w zakresie udzielania pomocy przedmedycznej i posiadać co najmniej 6-miesięczny okres doświadczenia w opiece nad osobą niepełnosprawną, 6) opiekunowie zachowają szczególną dbałość o dobro dziecka w czasie jazdy oraz przy wsiadaniu do samochodu i wysiadaniu. Opiekunowie są odpowiedzialni za zachowanie zasad bezpieczeństwa podczas przewozu oraz podczas przekazania dzieci rodzicom/opiekunom prawnym oraz pracownikom szkoły lub placówki oświatowej, 7) pojazdy samochodowe, które będą użyte do realizacji zamówienia, muszą posiadać aktualne ubezpieczenie OC, NNW oraz aktualne badania techniczne dopuszczające pojazd do ruchu oraz być przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych, wyposażone w foteliki dostosowane do wieku i wzrostu dziecka, w tym cztery z nich (po dwa miejsca w każdym) muszą być przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich i wyposażone w specjalistyczny sprzęt, między innymi : - w system mocowania wózka inwalidzkiego , - w system wprowadzania osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim (np. najazdy teleskopowe z powłoką antypoślizgową umożliwiającą wprowadzenie wózka do pojazdu, rampy najazdowe składane, podnośnik lub dźwig) , - specjalistycznie oznakowane, 8) pojazdy samochodowe, które będą użyte do realizacji zamówienia będą musiały zostać wyposażone przez Wykonawcę (na jego koszt) w system monitoringu (GPS) i rejestracji trasy, przejechanych kilometrów umożliwiający Zamawiającemu zdalny podgląd aktualnej pozycji i czas postoju oraz podgląd archiwalnych danych (minimum 3 miesiące wstecz) oraz posiadać możliwość wygenerowania raportów dziennych i miesięcznych. Wszystkie pojazdy muszą być objęte jednym systemem monitoringu. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 7 przed terminem rozpoczęcia realizacji niniejszego zamówienia, przekazać Zamawiającemu loginy i hasła dostępu do platformy monitoringu. Ponadto Zamawiający zastrzega możliwość przeprowadzenia kontroli pojazdów, w celu sprawdzenia ich stanu i wyposażenia w wymagane elementy, w terminie 7 dni od daty rozpoczęcia realizacji zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60130000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 5.000,00 zł przed upływem terminu składania ofert.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada aktualne zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub posiada aktualną licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym. (tj.Dz. U. z 2019 r. poz. 58 z późn. zm.). Zamawiający dopuszcza uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie z ustawą o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Przy ocenie spełniania tego warunku udziału przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) posiadanie uprawnień, o których mowa powyżej, jest wymagane od każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w takim zakresie, w jakim będą oni wykonywać usługę. Ocena warunków nastąpi zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia w oparciu o informacje zawarte we wstępnym oświadczeniu informacyjnym, a następnie potwierdzonych w dokumentach lub oświadczeniach złożonych przez Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ. 2) oświadczenia wymienione w pkt. 10. 1-4 niniejszej SIWZ - Załącznik nr 3 i 4 do SIWZ., 3) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów do oferty załączyć powinien zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, 4) W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 5) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie składa każdy z takich wykonawców.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach