Przetargi.pl
Rozbudowa budynku biurowego wraz z jego przebudową i remontem oraz rozbiórką części budynku-PRZETARG II

Nadleśnictwo Jastrowie ogłasza przetarg

 • Adres: 64-915 Jastrowie, ul. Roosevelta
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 672 662 361, , fax. 672 663 396
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nadleśnictwo Jastrowie
  ul. Roosevelta 8
  64-915 Jastrowie, woj. wielkopolskie
  tel. 672 662 361, , fax. 672 663 396
  REGON: 57006439800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.jastrowie.pila.lasy.gov.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Skarb Państwa PGL LP Nadlesnictwo Jastrowie

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa budynku biurowego wraz z jego przebudową i remontem oraz rozbiórką części budynku-PRZETARG II
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na: - rozbudowie budynku biurowego Nadleśnictwa Jastrowie o nowy budynek z łącznikiem, bez podpiwniczenia, o trzech kondygnacjach użytkowych w tym poddasze użytkowe, wraz z instalacjami c.o., wod.-kan, elektrycznymi, teletechnicznymi, wentylacji mechanicznej oraz robotami towarzyszącymi we wszystkich branżach dla uzyskania całości funkcjonalnej i techniczno-użytkowej obiektu; - robotach remontowych głównej części budynku polegające na wykonaniu robót remontowych ogólnobudowlanych, wymianie instalacji grzewczej oraz elektyrycznej oraz doposażenie w instalację monitoringu, wetylacji mechanicznej, sygnalizacji napadu i włamania; - rozbiórce budynku parterowego (część tylna budynku Nadleśnictwa Jastrowie); - wykonanie zagospodarowania terenu wokół obiektu, - wykonanie prac remontowych w zakresie instalacji: c.o., wod.-kan., hydrantowej p.poż., wentylacji mechanicznej, elektrycznych silno i słaboprądowych tj. oświetlenia, w tym ewakuacyjnego i awaryjnego, gniazd wtykowych - według części branżowych - roboty towarzyszące: •bieżące utrzymanie czystości miejsca robót, •zabezpieczenie dostępu do narzędzi wirujących, maszyn i urządzeń przed dostępem osób trzecich, •uprzątnięcie terenu budowy, sprzątnięcie pozostałości po wykonanych pracach, likwidację tymczasowych obiektów np. baraków socjalnych, likwidację tymczasowej infrastruktury np. tymczasowych energetycznych linii zasilających wykonanych z jakichkolwiek złączy kablowych lub szafek energetycznych, •naprawa potencjalnych uszkodzeń wynikłych w trackie realizacji robót, Budynek przeznaczony będzie na cele biurowe dla Nadleśnictwa Jastrowie. Obiekt zaprojektowano jako odrębną, zwartą bryłę połączoną z istniejącymi bud. biurowym łącznikiem. Budynek w części trzykondygnacyjnej, rozwiązany na planie prostokąta, niepodpiwniczony, przykryty dachem dwuspadowym, zaliczany do grupy budynków niskich (do 12 m wysokości). Łącznik budynku jest parterowy o wysokości 4,37 m, o dachu jednospadowym. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w: 1.Przedmiarze robót (kosztorys zerowy)– załącznik nr 9 do SIWZ, 2.Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót - załączniki nr 10 do SIWZ, 3.Dokumentacji technicznej (projektowej) – w skład którego wchodzą następujące dokumenty: a)Projekt architektoniczno-budowlany zatwierdzony decyzją nr 20 Starosty Złotowskiego w dniu 21 stycznia 2019 r. (AB.67400.577.2018). b)Decyzje administracyjne, uzgodnienia i pozostałe dokumenty związane z realizacją planowanej inwestycji: pozwolenie na budowę - decyzja nr 63/2017 z dnia 28.03.2017 roku; Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia będzie na działce nr 8094/1 położonej w obrębie ewidencyjnym Jastrowie 0001, w jednostce ewidencyjnej miasto Jastrowie 303102_4, w zabudowie usługowej. Zakres prac obejmuje: - przebudowę budynku biurowego poprzez jego częściową rozbiórkę, rozbudowę wraz: z wewnętrznymi i zewnętrznymi instalacjami wod-kan i elektryczną, wewnętrzną instalacją wentylacji i klimatyzacji, instalacją CO, kotłownią gazową i instalacją gazową.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie: 32 600,00 zł 2.Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 3.Wadium musi obejmować okres związania z ofertą. 4.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz.110). 5.Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku BGŻ PNB Paribas S.A. Wałcz nr rachunku: 38 2030 0045 1110 0000 0159 4780 z dopiskiem: wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu na „Rozbudowa budynku biurowego wraz z jego przebudową i remontem oraz rozbiórką części budynku-PRZETARG II.” 6.Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego. 7.Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz może być załączone w oryginale do oferty lub złożone w oryginale przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego (pokój nr 4 - KASA). Wadium musi zabezpieczać ofertę zamówienia przez cały okres związania ofertą. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w wyznaczonym terminie, zostanie odrzucona z postępowania na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b PZP. 8.W przypadku wnoszenia wadium w formie określonej w ust. 4 pkt 2) - 5), z uwagi na obowiązek zwrotu przez Zamawiającego wadium oraz przechowywania ofert w sposób gwarantujący ich nienaruszalność, Wykonawca powinien złożyć dokument gwarancji/poręczenia w dwóch formach: a)oryginału, który nie będzie w sposób trwały związany z oferta, np. w dodatkowej kopercie, b)kopii poświadczonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem, którą można w sposób trwały związać z ofertą. 9.Dokument wadium wniesiony w formach określonych w ust. 4 pkt 2) – 5) musi zawierać następujące elementy: a)wskazanie podmiotu wystawiającego poręczenie lub gwarancję (gwarant), podmiotu zlecającego ustanowienie poręczenia/gwarancji (Wykonawca) i beneficjenta poręczenia/gwarancji, b)określenie nazwy zadania, którego dotyczy poręczenie/gwarancja, c)zobowiązanie gwaranta do zapłacenia beneficjentowi kwoty poręczenia/gwarancji Gwarant musi oświadczyć, Że zapłaci beneficjentowi kwotę gwarancji/poręczenia w przypadku zaistnienia okoliczności określonych w art. 46 ust. 4a i 5 Pzp, d)określenie kwoty poręczenia/gwarancji-wadium nie może być mniejsze niż określone w ust. 1, e)określenie terminu ważności poręczenia/gwarancji - musi obejmować okres począwszy od upływu obowiązującego terminu składania ofert, aż do upływu ostatniego dnia terminu związania ofertą. f)bezwarunkowość dysponowania poręczeniem/gwarancją - poręczyciel lub gwarant zobowiązany jest do niezwłocznego przekazania kwoty poręczenia/gwarancji na konto wskazane przez beneficjenta, na pierwsze żądanie beneficjenta zawierające oświadczenie, że kwota jest mu należna z powodu zaistnienia okoliczności określonych w art.46 ust. 4a i 5 Pzp, g)nieodwołalność poręczenia/gwarancji - Gwarant nie może odwołać zobowiązania wynikającego z udzielonego poręczenia/gwarancji, h)określenie prawa i miejsca rozstrzygania sporów dotyczących poręczenia/gwarancji wszelkie spory dotyczące poręczenia/gwarancji rozstrzygane będą w oparciu o prawo obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, i)określenie miejsca wykonalności praw z poręczenia/gwarancji- prawa z poręczenia/gwarancji muszą być wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 10. Poręczenie/gwarancja o treści niezgodnej z postanowieniami ust. 9 lub zawierająca postanowienia ograniczające odpowiedzialność Gwaranta wobec Beneficjenta jest równoznaczne z nie wniesieniem wadium i skutkuje odrzuceniem oferty Wykonawcy. 11.Zamawiający zatrzymuje wadium w przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w art. 46 st. 4a i 5 Pzp. Zamawiający zwraca wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1- 4 Pzp. 12.W przypadku gwarancji bankowej niezbędnym jest przedłożenie pisemnej bezwarunkowej gwarancji udzielonej przez bank (oświadczenie), zgodnie z wymaganiami określonymi przez prawo bankowe. 13.W przypadku gwarancji ubezpieczeniowej niezbędnym jest przedłożenie pisemnej bezwarunkowej gwarancji udzielonej przez firmę ubezpieczeniową (oświadczenie), zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 14.W przypadku poręczenia niezbędnym jest złożenie przez poręczyciela oświadczenia pisemnego wobec wierzyciela. 15.Zaleca się, aby kopię dowodu wniesienia wadium dołączyć do oferty.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Do oferty należy dołączyć: 1) oświadczenie, o którym mowa w części X SIWZ pkt 1, 2) zobowiązanie, o którym mowa w części X SIWZ pkt 5, ppkt. b, 3) pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikało przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii, 4) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza), względnie do podpisania innych dokumentów składanych z ofertą, chyba że zamawiający może je uzyskać w za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity: Dz. U. 2017 r., poz. 570), a wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą. 5) Kosztorys ofertowy uproszczony (cena jednostkowa) – ma być sporządzony dokładnie na podstawie przedstawionego przez Zamawiającego przedmiaru robót i uwzględniać wszystkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia (wszystkie czynniki cenotwórcze). Ceny w przedmiarach należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku. Wykonawca, określa ceny na wszystkie elementy zamówienia wymienione w przedmiarach robót, które po wypełnieniu przez Wykonawcę stanowić będą kosztorys ofertowy uproszczony jako załącznik do oferty. Kosztorys ofertowy należy sporządzić zgodnie z dostarczonymi przedmiarami robót wg. zasad: bez zgody Zamawiającego w przedstawionych przedmiarach nie wolno wprowadzać żadnych zmian. W kosztach opisanych w przedmiarach przez wykonawcę należy uwzględnić wszystkie koszty niezbędne o realizacji zamówienia. Brak kosztorysu ofertowego uproszczonego skutkować będzie odrzuceniem oferty zgodnie z: art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp „ Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z zastrzeżeniem art. 89 ust. 2 pkt. 3.” 2.Wszystkie formularze załączników do SIWZ żądane w ofercie należy wypełnić według wzorów załączników do SIWZ, bez dokonywania w nich zmian w treści merytorycznej tzn. nie może ulec zmianie: zakres żądanych informacji w postaci tabel i oświadczeń zawartych w załącznikach, nazwy i numeracja załączników. 3.Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy. Stosowne informacje należy zawrzeć w formularzu oferty (załącznik nr 1 do SIWZ). 4.Wymagane oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w części X niniejszej SIWZ muszą być złożone w formie określonej w części XI pkt 5 SIWZ. Pełnomocnictwa muszą być złożone w formie oryginału lub kopi poświadczonej notarialnie. Wszystkie dokumenty powinny być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania wykonawcy. Poświadczenie za zgodność z oryginałem powinno mieć miejsce na każdej stronie dokumentu zawierającej treść.5.W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach