Przetargi.pl
Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego na przebudowę ul. Śródmiejskiej w Kaliszu na odc. od Rogatki do Mostu Kamiennego

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu ogłasza przetarg

 • Adres: 62-800 Kalisz, ul. Złota
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 62 59 85 200 , fax. 62 59 85 201
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu
  ul. Złota 43
  62-800 Kalisz, woj. wielkopolskie
  tel. 62 59 85 200, fax. 62 59 85 201
  REGON: 25102624900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.mzdik.kalisz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego na przebudowę ul. Śródmiejskiej w Kaliszu na odc. od Rogatki do Mostu Kamiennego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zgodnie z zapisami pkt. 4.2 i 4.3. SIWZ: 4.2. Zakres prac projektowych obejmuje: 1/ wykonanie trzech koncepcji architektonicznych na przebudowę ul Śródmiejskiej na odc. od Rogatki do Mostu Kamiennego, 2/ wizualizację przedłożonych trzech projektów koncepcyjnych, 3/ wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego opracowanego w oparciu o wybraną koncepcję przebudowy. 4.3. Dokumentacja projektowa winna zawierać w szczególności: 1/ spisanie z Zamawiającym w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy danych wyjściowych do projektowania, 2/ określenie kategorii ruchu oraz prędkości projektowej, 3/ rozpoznanie istniejącej konstrukcji i nośności jezdni poprzez wykonanie niezbędnego zakresu badań, 4/ geotechniczne warunki posadowienia obiektu zgodnie z obowiązującymi przepisami, 5/ analizę historyczną przemian w obrębie przedmiotowego odcinka ulicy, zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu Delegatura w Kaliszu, 6/ projekt branży drogowej obejmujący przebudowę jezdni, chodników, miejsc postojowych, zgodnie ze „Standardami dla projektantów, wykonawców i zarządców infrastruktury dla pieszych” obowiązującymi na terenie Miasta Kalisz zgodnie z Zarządzeniem nr 132/2017 z dnia 24 lutego 2017r., budowę ścieżki/drogi rowerowej zgodnie ze „ Standardami technicznymi i wykonawczymi dla infrastruktury rowerowej Miasta Kalisza” obowiązującymi na terenie Miasta Kalisz zgodnie z Zarządzeniem nr 627/2015 z 18.12.2015r. 7/ projekt uzupełnienia odwodnienia zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez PWiK, 8/ projekty usunięcia kolizji z infrastrukturą techniczną, 9/ dostosowanie / przebudowa istniejącej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Śródmiejskiej z ul. Fabryczną i ul. Kościuszki wraz z dostosowaniem programu ruchowego sygnalizacji na Rogatce oraz skoordynowaniem pracy sygnalizacji na skrzyżowaniu ul. Harcerskiej z ul. Kopernika, 10/ projekt zagospodarowania zielenią, uzgodniony z Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Kalisza 11/ projekt zagospodarowania małą architekturą uzgodniony m.in. z Wydziałem Budownictwa, Urbanistyki i Architektury w Kaliszu – Plastyk Miejski, kolorową planszę uzbrojenia podziemnego, 12/ inwentaryzację istniejącego oznakowania oraz projekt stałej organizacji ruchu wraz z planem sytuacyjnym określającym projektowaną geometrię ulicy które wymagają na etapie opracowywania akceptacji Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu, 13/ informację do planu BIOZ, 14/ szczegółową specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, 15/ przedmiar robót, formularz kosztorysu ofertowego w wersji uproszczonej (wersja papierowa oraz elektroniczna w wersji edytowalnej i nieedytowalnej w formacie ATH, DWG), 16/ wszystkie niezbędne uzgodnienia branżowe, opinie, decyzje, 17/ protokół z narady koordynacyjnej dotyczącej usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia technicznego, 18/ mapę własności terenu w 2 egz. z jednoznacznie określonym przebiegiem projektowanego pasa drogowego i granicami działek wraz z aktualnym wykazem właścicieli działek, przez które przebiega projektowana droga, 19/ opracowanie kompletu dokumentacji w formie papierowej i elektronicznej (edytowalnej i nieedytowalnej) formaty: PDF, JPG, PGN, TIF, DWG, DOC, XLS, ATH, inne do uzgodnienia z zamawiającym.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 4.500,00 PLN (słownie: cztery tysiące pięćset złotych 00/100) przed upływem terminu składania ofert.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Ofertę stanowi wypełniony „Formularz oferty”, Wraz z ofertą powinny być złożone: 1) oświadczenia wymagane postanowieniami SIWZ; 2) pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii; 3) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Dz.U. z 2014 poz. 1114 oraz z 2016 poz. 352), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty o ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą; 4) oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz, 5) zobowiązania (oryginały) wymagane postanowieniami pkt 12.2 SIWZ – jeżeli dotyczy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach