Przetargi.pl
WYKONANIE USŁUGI BIEŻNIKOWANIA ( OPON ZAMAWIAJACEGO) DOSTAWĘ NOWEGO I BIEŻNIKOWANEGO OGUMIENIA DO AUTOBUSÓW ORAZ ODBIÓR ODPADÓW GUMOWYCH ( OPON )

Miejski Zakład Komunikacyjny ogłasza przetarg

 • Adres: 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Warszawska 109/111
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 044 7237342, 7237571
 • Data zamieszczenia: 2012-08-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zakład Komunikacyjny
  ul. Warszawska 109/111
  97-200 Tomaszów Mazowiecki, woj. łódzkie
  tel. 044 7237342, 7237571
  REGON: 59002453200000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Zakład Budżetowy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  WYKONANIE USŁUGI BIEŻNIKOWANIA ( OPON ZAMAWIAJACEGO) DOSTAWĘ NOWEGO I BIEŻNIKOWANEGO OGUMIENIA DO AUTOBUSÓW ORAZ ODBIÓR ODPADÓW GUMOWYCH ( OPON )
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3. Opis przedmiotu zamówienia. Rodzaj zamówienia - dostawa, usługa; wspólny słownik zamówień (CPV): Nr CPV: 34352200-1, 50116500-6, 34913200-1, 34913200-2 3.1. Przedmiotem zamówienia jest: 3.1.1 Dostawa na koszt Wykonawcy nowego i bieżnikowanego ogumienia do autobusów miejskich do siedziby Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Tomaszowie Maz. ul. Warszawska 109/111 w przewidywanych wstępnie ilościach zgodnych z załącznikiem Nr 6A do specyfikacji; 3.1.2 Wykonanie usługi bieżnikowania w technologii na zimno na bazie zużytych opon otrzymanych od Zamawiającego w przewidywanych wstępnie ilościach zgodnych z załącznikiem Nr 6A do specyfikacji, koszt odbioru opon do bieżnikowania i dostawy po wykonanej usłudze pokryje Wykonawca. 3.1.3 Podana ilość przedmiotu zamówienia jest ilością przybliżoną i szacunkową i ma służyć do prawidłowego opracowania oferty. 3.1.4 W związku z uniknięciem konieczności wymiany wszystkich opon na osi w pojazdach Zamawiającego oferowane opony muszą spełniać parametry jakościowe i techniczne co najmniej takie same jak dotychczas używane. Rzeźba bieżnika oferowanych opon musi być zgodna z podanymi typami - wzory z Załącznika nr 7; 3.1.5 Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji: na nowe opony nie mniej niż 24 miesiące, na bieżnikowane opony nie mniej niż 12 miesięcy licząc od dnia dostawy opon do siedziby Zamawiającego; 3.1.6 Zamówienie obejmuje również wykonanie nieodpłatnie usługi polegającej na dokonaniu odbioru i przekazania do dalszej utylizacji jednostkom posiadającym stosowne zezwolenie opon zużytych pochodzących od Zamawiającego w ilościach proporcjonalnych do ilości dostarczonych opon zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627 z poźn. zm.) i ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 628 z poźn. zm.); 3.1.7 Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie doraźnie wg faktycznych potrzeb Zamawiającego. 3.2. Wymagania techniczne i dodatkowe 3.2.1 Oferowane przez Wykonawców ogumienie musi spełniać wymagania określone w załączniku nr 6A do SIWZ, wzór bieżnika niezmienny w całym okresie eksploatacji. 3.2.2 Nowe opony muszą spełniać oraz posiadać homologację wg Regulaminu Nr 54 EKG ONZ; oraz spełniać wymagania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. 3.2.3 Opony bieżnikowane muszą posiadać homologację potwierdzającą zgodność opon bieżnikowanych z Regulaminem Nr 109 EKG ONZ oraz spełniać wymagania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 343522001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.tomaszow-maz.eu w zakładce bip (Zamówienia Jednostek Organizacyjnych podległych Urzędowi Miasta
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach