Przetargi.pl
Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Siemkowice i jej jednostek organizacyjnych

Urząd Gminy w Siemkowicach ogłasza przetarg

 • Adres: 98-354 Siemkowice, Plac XXX-lecia PRL 1
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 43 8417217 , fax. 43 8417269
 • Data zamieszczenia: 2012-08-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy w Siemkowicach
  Plac XXX-lecia PRL 1 1
  98-354 Siemkowice, woj. łódzkie
  tel. 43 8417217, fax. 43 8417269
  REGON: 00054783300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.e-bip.pl (zakładka Siemkowice gmina wiejska)
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Siemkowice i jej jednostek organizacyjnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Siemkowice i jej jednostek organizacyjnych. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Siemkowice i jej jednostek organizacyjnych. 3. Szczegółowy wykaz punktów poboru energii elektrycznej stanowi załącznik nr 8 do SIWZ. 4. Zakup będzie się odbywać na postawie umowy sprzedaży z Wykonawcą. 5. Usługi dystrybucji będą świadczone na podstawie odrębnej umowy zawartej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego. 6. Podstawowe informacje: Ilość układów pomiarowych rozliczających zużytą energią elektryczną 29 Całkowita moc umowna [kW] 403 Grupa taryfowa wg OSD Wg wykazu w załączniku nr 8 do SIWZ Szacunkowe zużycie w okresie obowiązywania umowy [MWh] 255 Informacja o dotychczasowych zmianach sprzedawcy - Pierwsza zmiana Informacja o umowach obecnie obowiązujących Zamawiającego Kompleksowe Sposób wypowiedzenia umów Wypowiedzenie umów leży po stronie Zamawiającego Informacja o zmianach ceny w okresie trwania umowy Zamawiający nie przewiduje zmiany ceny jednostkowej netto podczas trwania umowy Informacja o udostępnieniu danych o punktach poboru energii Zamawiający udostępni wszystkie posiadane dane niezbędne w procedurze zmiany sprzedawcy Informacja o udziałach Zamawiającego w akcjach promocyjnych lub lojalnościowych Zamawiający nie podpisywał aneksów dotyczących programów lojalnościowych i promocyjnych Informacja o udzieleniu Wykonawcy pełnomocnictwa Pełnomocnictwo i jego zakres jest integralną częścią umowy i stanowi do niej załącznik nr 2 Informacja o płatnikach Płatnikami są podmioty wymienione w załączniku nr 8a do SIWZ 7. W związku z charakterem zamówienia nie można określić dokładnego zużycia energii elektrycznej objętych przedmiotem zamówienia. Z tego powodu Zamawiający przedstawił przewidywalną ilość zużycia energii elektrycznej. Zamawiający przewiduje, iż rzeczywista ilość zużycia energii elektrycznej może ulec zmianie, tj. zwiększeniu bądź zmniejszeniu przy zachowaniu cen jednostkowych. Tym samym opisane prognozowane zużycie energii nie stanowi dla Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii w podanej wysokości. 8. Wykonawca powinien wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Jeżeli wykonawca ma zamiar zlecić wykonanie części zamówienia podwykonawcy to musi wypełnić i załączyć do oferty załącznik nr 6 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 093110005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.e-bip.pl (zakładka Siemkowice gmina wiejska)
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach